Giới Thiệu Sợ Lược Về “Riyaadh Al-Saaliheen”

 

Riyaadh Al-Saliheen” là cuốn sách tổng hợp các Hadith Sahih được thuật lại từ Thiên sứ của Allah, Muhammad , do học giả Imam Yahya bin Sharf Al-Nawawi, người Damascus – Syria biên soạn.


Imam Yahya bin Sharf Al-Nawawi là một trong các học giả lớn của Islam, thuộc trường phái Sha-fi’y. 

Danh từ “Imam Al-Nawawi” có thể được xem như một bút danh của ông. Ông đã để lại cho thế giới Islam nhiều cống hiến to lớn, đó là những tác phẩm kiến thức giáo lý mà ông đã để lại cho cộng đồng Muslim. 

Ông đã viết và biên soạn nhiều cuốn sách, trong đó, có ba cuốn sách tiêu biểu nhất mà hầu như trong bất kỳ ngôi nhà người Muslim học hỏi kiến thức giáo lý nào cũng có, đó là Al-Arba’een Al-Nawawiyah (Bốn mưới Hadith Al-Nawawi), Riyaadh Al-Saliheen (Những ngôi vườn của những người ngoan đạo), Al-Azdkaar (Những lời tụng niệm).

Cuốn sách “Riyaadh Al-Saliheen” tập hợp tất cả các Hadith về giáo lý đức tin, giáo lý thực hành, đạo đức và cuộc sống, được chia thành 20 Kitab (phần) và 372 Baab (chương), theo các chủ đề rõ rệt giúp người đọc dễ đồng hành và tiếp thu; và mở đầu cho mỗi chương đều có những câu Kinh Qur’an mang nội dung và ý nghĩa liên quan đến chủ đề của chương đó. Cuốn sách chứa đựng 1896 Hadith được nêu ngắn gọn về người thuật cũng như đường dẫn truyền Hadith.

Hầu hết các Hadith trong “Riyaadh Al-Saliheen” được cho là Sahih trừ một lượng rất ít được đánh giá là yếu.

Tóm lại, người Muslim nên đọc cuốn sách quý này, đặc biệt là những Muslim nào muốn học hỏi và tìm hiểu kiến thức giáo lý thì không nên không đọc và tìm hiểu kiến thức qua cuốn sách này.

Cầu xin Allah  chấp nhận và ban công đức, phúc lành cho Imam Al-Nawawi và những học giả đã thành tâm cống hiến cho tôn giáo của Ngài!!!

Cầu xin Allah  ban phúc lành cho tất cả những người Muslim, những người luôn học hỏi và tìm tòi kiến thức giáo lý với ý muốn thờ phượng Ngài một cách đúng đắn và hoàn hảo!!!

Quả thật, Allah  là Đấng Thương xót, Nhân từ, Độ lượng, Khoan dung, và Ngài luôn chấp nhận lời nguyện cầu của những bề tôi hướng về Ngài.  

Mới hơn Cũ hơn