Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người có Taqwa.

» Video: 7 Bài học từ nhịn chay Ramadan

Azan (Lời hô gọi Muslim đến Masjid dâng lễ nguyện Salah)

Azan là lời hô gọi thông báo đã vào giờ lễ nguyện Salah, kêu gọi mọi người đến Masjid dâng lễ nguyện Salah.

NGHE LỜI AZAN

0:00 0:00

  Giờ Salah Tại Các Tỉnh Thành »


  Azan bao gồm các lời sau:

  Ollo-hu-Akbar, Ollo-hu-Akbar, Ollo-hu-Akbar, Ollo-hu-Akbar Allah vĩ đại nhất
  Ash-hadu alla ila-ha illolloh, Ash-hadu alla ila-ha illolloh Tôi chứng nhận không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah
  Ash-hadu anna Muhammadan rosu-lullo-h, Ash-hadu anna Muhammadan rosu-lullo-h Tôi chứng nhận Muhammad là Thiên Sứ của Allah
  Hayya alas sala-h, Hayya alas sala-h Hãy đến với lễ nguyện Salah
  Hayya alal fala-h, Hayya alal fala-h Hãy đến với sự thành công
  Ollo-hu-Akbar, Ollo-hu-Akbar Allah vĩ đại nhất
  La ila-ha illolloh Không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah

  Nghe Thuyết giảng » Trực tiếp từ Makkah »


  » HỖ TRỢ TRANG WEB TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN

  Đăng nhận xét

  Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*