Chương 15: Giữ gìn và duy trì các việc làm ngoan đạo

 Chương 15: Giữ gìn và duy trì các việc làm ngoan đạo


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Há chưa phải là lúc để cho những ai có đức tin ý thức rằng trái tim của họ nên kính sợ và phủ phục trước Lời Nhắc nhở của Allah và trước điều chân lý mà Ngài đã ban xuống? Và không nên như là những kẻ đã được ban cho Kinh sách trước đây, do bởi thời gian đã kéo dài cho nên tấm lòng của họ chai cứng lại, và đa số bọn họ là những kẻ bất tuân, dấy loạn.} (Chương 57 – Al-Hadeed, câu 16).

Do bởi thời gian đã kéo dài ở trong câu Kinh muốn nói rằng do thời đại của họ cách xa thời đại của các vị Nabi của họ.

{Và TA đã phái Ysa, con trai Maryam tiếp nối và ban cho Y kinh Injil (Tân ước) và TA đặt trong lòng của những ai tuân theo Y lòng thương xót và sự khoan dung nhưng chế độ (không lập gia đình) của tu hành thái quá là tự họ bày ra chứ TA đã không qui định cho họ bao giờ, ngoại trừ việc tìm cách hài lòng Allah; nhưng họ không chăm lo điều mà lẽ ra họ phải chăm lo. Tuy nhiên, TA vẫn ban cho những ai có đức tin trong số họ phần thưởng của họ. Nhưng hầu hết bọn họ đều là những kẻ dấy loạn, bất tuận.} (Chương 57 – Al-Hadid, câu 27).

{Và các ngươi chớ giống như một người phụ nữ tháo tung cuộn chỉ của mình sau khi đã được xe chặt.} (Chương 16 – Annahl, câu 92).

{Hãy thờ phượng Thượng Đế của ngươi cho đến khi Yaqeen (sự kiên định) đến với ngươi.} (Chương 15 – Al-Hijr, câu 99).

Yaqeen (sự kiên định) được nói trong câu Kinh là ám chỉ cái chết. Có nghĩa là Allah (swt) bảo các bầy tôi của Ngài cứ duy trì và tiếp tục thờ phượng Ngài cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.


Hadith 153:Bà A’ishah nói:

 “Và việc hành đạo được yêu thích nhất đối với Ngài (Allah) là việc làm được người chủ thể luôn duy trì” (AlBukhary và Muslim).

Hadith 154: Ông Umar bin AlKhattaab thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Ai ngủ quên cho việc (dâng lễ nguyện Salah) quen thuộc của mình trong đêm hoặc quên cho một điều gì đó trong đêm nhưng thực hiện nó trong khoảng thời gian giữa lễ nguyện Salah Fajar và lễ nguyện Salah Zhuhur thì y sẽ được ghi cho ân phước giống như y đã thực hiện việc làm đó từ trong đêm.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith:Ai lỡ quên không làm một việc làm ngoan đạo nào đó mà mình thường làm trong các giờ được qui định hoặc không làm vì một lý do nào đó thì y hãy mau tranh thủ thực hiện lại bởi Allah (swt) sẽ ghi cho y ân phước giống như y thực hiện vào giờ giấc qui định.

Hadith 155: Ông Abdullah bin Amru bin Al-Ass  thuật lại, nói:  Thiên sứ của Allah e nói với tôi:

“Này Abdullah, cậu chớ đừng giống như một người thức đêm nhưng không thực hiện lễ nguyện Salah trong đêm” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith kêu gọi người tín đố giữ gìn và duy trị việc dâng lễ nguyện Salah Sunnah trong đêm.

- Hadith khuyến khích người tín đồ luôn làm việc ngoan đạo và thiện tốt như một thói quen thường xuyên và lâu dài.

Hadith 156: Bà A’ishah thuật lại, nói: Thiên sứ của Allah (saw), mỗi khi Người lỡ một lễ nguyện Salah nào đó trong đêm vì bị đau hay vì lý do nào đó thì Người dâng lễ nguyện Salah vào ban ngày mười hai Rak’at. (Hadith do Muslim ghi lại).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith khẳng định rằng ai bị lỡ mất một điều ngoan đạo nào đó được giáo lý qui định bởi một lý do nào đó thì y nên thực hiện lại việc đó sau khi lý do trở ngại không con nữa.

- Hadith là bằng chứng được phép thực hiện bù lại cho các lễ nguyện Salah Sunnah. 

Mới hơn Cũ hơn