Đến tháng ramadan 2024
(Ramadan là tháng 9 theo lịch Islam, là tháng hồng phúc, tháng thiêng liêng, là cơ hội vàng mà Allah dành tặng riêng cho cộng đồng Muslim)
    Ngày Giờ Phút Giây

Chiếc cân và cầu Sirat, bài học của Iman và tôn cao Allah Toàn Năng

Ông Salman nói: “Cái cân sẽ được thiết lập vào Ngày Phục Sinh, và nếu trời và đất được cân, nó sẽ giãn ra, và các Thiên Thần sẽ nói: Lạy Allah, cái cân này sẽ được cân cho ai? Allah phán: ‘Với bất cứ ai TA muốn trong số những tạo vật của TA.’ Sau đó, các Thiên Thần nói: Vinh quang cho Ngài, bầy tôi đã không tôn thờ Ngài với sự tôn thờ xứng đáng dành cho Ngài! Và chiếc cầu Sirat được thiết lập giống như lưỡi dao cạo. Các Thiên Thần nói: Ngài sẽ cho phép ai có thể đi qua được chiếc cầu này? Ngài phán: ‘Bất cứ ai TA muốn từ các tạo vật của TA.’ Các Thiên Thần nói: Vinh quang cho Ngài, bầy tôi đã không tôn thờ Ngài với sự tôn thờ xứng đáng dành cho Ngài!”

Đây Hadith do Alla-laka-i ghi lại, và Al-Albani nói rằng chuỗi truyền tải của Hadith này là xác thực, nhưng chỉ ở cấp độ là Hadith Mawquf (có nghĩa là chỉ là lời của Sahabah).

Ý nghĩa tổng quát của Hadith

Cái cân sẽ được thiết lập vào Ngày Phục Sinh, và nếu trời và đất được cân, nó sẽ giãn ra”: Allah Toàn Năng phán:

{Rồi đây TA sẽ thiết lập các bàn cân công lý vào Ngày Phán Xét. Lúc đó sẽ không có một linh hồn nào bị đối xử bất công về bất cứ điều gì, cho dù một điều gì đó chỉ bằng sức nặng của một hạt cải thì TA cũng sẽ mang nó ra (để phân xử công minh). Và một mình TA thôi đủ thanh toán (các việc làm của đám bầy tôi của TA).} (Chương 21 – Al-Anbiya’, câu 47).

Đó là cái cân đích thực có hai đĩa cân hai bên, dùng để cân đo việc làm của người bề tôi, nhưng nếu đặt cả trời đất vào đó, nó sẽ mở rộng chúng ra, chứng tỏ sự vĩ đại và rộng lớn của sự sáng tạo của Allah, và đây là một trong những dấu hiệu cho thấy sự vĩ đại của Ngài, Đấng Tạo Hóa Toàn Năng.

“và các Thiên Thần sẽ nói: Lạy Allah, cái cân này sẽ được cân cho ai?”: Khi các Thiên Thần nhìn thấy tạo vật vĩ đại này, họ ngạc nhiên trước sự bao la và sự vĩ đại của sự tạo hóa của nó, nên họ hỏi: Lạy Allah, ai có thể lấp đầy nó? Hành động và việc làm nào? Hành động và việc làm nào lấp đầy nó?

“Allah phán: ‘Với bất cứ ai TA muốn trong số những tạo vật của TA’.”: Allah, Đấng Vinh Quang, mọi quyết định và mọi công việc đều thuộc về một mình Ngài. Ngài phán:

{Ngài trừng phạt ai Ngài muốn và khoan dung đối với ai Ngài muốn. Rồi đây các ngươi sẽ được đưa về trình điện Ngài.} (Chương 29 – Al-Ankabut, câu 21)

“Sau đó, các Thiên Thần nói: Vinh quang cho Ngài, bầy tôi đã không tôn thờ Ngài với sự tôn thờ xứng đáng dành cho Ngài!”: Các Thiên Thần tôn cao Thượng Đế của họ và thanh trừ khỏi Ngài những khuyết điểm khi họ nhìn thấy sự vĩ đại của Ngài, và sự thờ phượng của họ dành cho Ngài đã rất lâu và không mắc sai lầm cũng không thực sự xứng đáng đối với sự vĩ đại của Ngài.

“Và chiếc cầu Sirat được thiết lập giống như lưỡi dao cạo.”: Ông Abu Sa’eed Alkhudri nói: “Tôi được cho biết chiếc cầu nhỏ hơn sợi tóc nhưng sắc bén hơn lưỡi kiếm.” (Muslim)

“Các Thiên Thần nói: Ngài sẽ cho phép ai có thể đi qua được chiếc cầu này?”: Một câu hỏi tỏ sự quá đỗi ngạc nhiên: Ai có thể vượt qua chiếc cầu này cực kỳ nhỏ và có độ sắc bén như vậy và nó được bắt qua Hỏa Ngục?!

“Ngài phán: ‘Bất cứ ai TA muốn từ các tạo vật của TA.’ Các Thiên Thần nói: Vinh quang cho Ngài, bầy tôi đã không tôn thờ Ngài với sự tôn thờ xứng đáng dành cho Ngài!”

Bài học hữu ích từ Hadith

Một trong những đức tin của người Muslim là niềm tin vào chiếc bàn cân và chiếc cầu Sirat. Chiếc bàn cân và cầu Sirat là một trong những biểu hiện của sự vĩ đại, uy nghi của Allah và là biểu hiện của công lý của Ngài.

{Việc cân đo (các việc làm tốt xấu) của Ngày hôm đó là sự thật. Vì vậy, ai mà (các việc làm thiện tốt của y) có trọng lượng nặng hơn (trọng lượng các việc làm xấu của y) thì họ sẽ là những người chiến thắng. Còn ai mà (các việc làm thiện tốt của y) có trọng lượng nhẹ hơn (trọng lượng các việc làm xấu của y) thì họ sẽ là những kẻ thiệt thân do đã chối bỏ các Lời Mặc Khải của TA.} (Chương 7 – Al-A’raf, câu 8, 9)

{(Trong Ngày hôm đó), những ai mà bàn cân của họ có trọng lượng nặng (bởi những việc hành đạo và những việc làm thiện tốt) thì họ sẽ là những người thành công; còn những ai mà bàn cân của họ có trọng lượng nhẹ (bởi những việc hành đạo và những việc làm thiện tốt) thì họ sẽ là những kẻ đã làm bản thân mình thất bại. Họ sẽ phải ở trong Hỏa Ngục mãi mãi.} (Chương 23 – Al-Mu’minun, câu 102, 103)

Giảng giải về câu Kinh này, trong bộ Tafsir của Attabari có ghi lại, ông Ibnu Mas’ud nói: “Mọi người sẽ phải chịu xét xử vào Ngày Phục Sinh. Ai có hành động tốt nhiều hơn hành động xấu sẽ vào Thiên Đàng, và ai có hành động xấu nhiều hơn hành động tốt sẽ vào Hỏa Ngục. Còn ai có hành động tốt và hành động xấu như nhau sẽ nằm trong số những người trên các gò cao.”

Những người trên các gò cao là những người mà các việc làm thiện tốt và ngoan đạo của họ ngang bằng với các việc làm tội lỗi của họ. Hoặc Allah sẽ trừng phạt họ trong Hỏa Ngục bởi lỗi lỗi của họ hoặc Ngài sẽ cho họ vào Thiên Đàng bởi lòng thương xót và nhân từ của Ngài.

Suy ngẫm về đặc điểm của chiếc bàn cân và sự bao la của nó “và nếu trời và đất được cân, nó sẽ giãn ra” làm cho trái tim của người Muslim kính sợ Allah và tôn cao Ngài, cố gắng tuân lệnh Ngài và tránh những điều cấm của Ngài.

Những gì được cân vào Ngày Phán Xét có ba dạng:

1- Bản thân người chủ thể của hành động, ông Abdullah bin Mas’ud cầu xin Allah hài lòng về ông - nói: Có lần tôi đi treo lên cây Arak để bẻ Siwak cho Thiên Sứ của Allah , và mọi người đã cười nhạo cho cẳng chân gầy khẳng khiu của tôi. Thế là Thiên Sứ của Allah  nói: “Các ngươi cười vì điều gì?” Họ nói: Chúng tôi buồn cười cho cẳng chân khẳng khiu của anh ta. Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: “Ta thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài, hai cẳng chân đó có trọng lượng nặng hơn cả núi Uhud trên chiếc bàn cân (vào Ngày Phán Xét).” (Ahmad).

2- Các hành động: bao hàm hành động của trái tim (tâm niệm), hành động của chiếc lưỡi (lời nói) và hành động của chân tay và thể xác. Ông Abu Malik Al-Ash’ary thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah  nói: “Chú đáo làm Wudu’ là một phần của Iman (đức tin), và lời Alhamdulillah lấp đầy chiếc cân ...” (Hadith do Annasa-i ghi lại).

3- Những tờ ghi chép các hành động mà các Thiên Thần đã ghi chép lưu giữ.

Người Muslim cần biết rằng có những hành động ngoan đạo rất nhẹ nhàng khi được thực hiện trên thế gian nhưng khi  được mang ra cân đo vào Ngày Phục Sinh thì lại có trọng lượng nặng nhất. Trong Hadith Sahih nổi tiếng, Thiên Sứ của Allah ﷺ đã cho biết rằng hai lời nói nhẹ nhàng trên chiếc lưỡi nhưng được Allah yêu thích và có trọng lượng nặng trên chiếc cân vào Ngày Sau là Subhanallah wabihamdi, Subhanallahil-Azhim.

Và trong Hadith do Ahmad ghi lại, Thiên Sứ của Allah ﷺ nói: “Vào Ngày Phục Sinh, Allah sẽ cứu một người trong cộng đồng tín đồ của Ta. Ngài sẽ mang ra cho anh ta chín mươi chín bản ghi chép, mỗi bản ghi chép xa đến mức mắt có thể nhìn thấy, sau đó Ngài sẽ nói với người đó: ‘Ngươi có từ chối và phản bác bất kỳ điều gì trong các bản ghi chép này không? Các Thiên Thần ghi chép của TA có ghi sai và bất công với ngươi điều gì không?’ Người đó nói: ‘Không, thưa Allah’. Allah nói với người đó: ‘Ngươi có lời bào chữa hay có việc làm tốt nào không?’ Người đó nói: ‘Không, thưa Allah’. Rồi Allah nói với người đó: ‘Có một điều tốt của Ngươi được ghi ở nơi TA và ngày hôm nay không có sự bất công nào mà người phải chịu thiệt.’ Thế là, một tấm thẻ được đưa ra cho người đó với nội dung: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله – ‘Tôi chứng nhận rằng có không Thượng Đế nào ngoài Allah và Muhammad là Sứ giả của Allah’. Người đó nói, “Thưa Allah, tấm thẻ này với những bản ghi chép kia là thế nào?” Allah nói với người đó: Người sẽ không bị đối xử bất công. Sau đó, Allah ra lệnh đặt các bản ghi chép trên đĩa cân bên này và đặt tấm thẻ trên đĩa cần còn lại của bàn cân. Và kết quả là tấm thẻ có trọng lượng nặng hơn tất cả, và người đó được Allah cho vào Thiên Đàng. Đó là sự công bằng tuyệt đối của Allah và Ngài là Đấng nhân từ nhất đối với đám bề tôi có đức tin của Ngài.

Đặc điểm của chiếc cầu Sirat cho thấy sự vĩ đại của Allah Toàn Năng, bởi vì nó là một tạo vật kỳ diệu, nên thật thích hợp để một người Muslim ngưỡng mộ sự vĩ đại của Đấng đã thiết lập chiếc cầu như thế để phán xét, và điều đó giúp anh ta tuân theo mệnh lệnh của Ngài và tránh cơn thịnh nộ của Ngài.

Như được biết ở trên, ông Abu Sa’eed Alkhudri t nói: “Tôi được cho biết chiếc cầu nhỏ hơn sợi tóc nhưng sắc bén hơn lưỡi kiếm.” (Muslim)

Trong Sahih Al-Bukhari và Muslim, một Hadith dài nói về cầu Sirat đã mô tả cho chúng ta biết rằng nó được bắt qua hỏa Ngục. Và khi các Sahabah hỏi nó như thế nào thì Thiên Sứ của Allah  cho biết, đó là một cây cầu trơn, trên đó có những cái kẹp và gai (giống như cái móc, và Người cho biết một số người có đức tin sẽ qua cầu nhanh trong nháy mắt, một số khác nhanh như tia chớp, một số đi qua cầu nhanh như một cơn gió mạnh hoặc nhanh như ngựa, lạc đà, một số đi qua nhanh như người chạy bộ, có người đi qua như đi bộ và cũng có người phải bo lê rất khó khăn, có người sẽ an toàn không bị tổn hại gì, có người bị trầy xước một chút, và có người sẽ rơi xuống Hỏa Ngục bên dưới, người cuối cùng sẽ bị kéo lê (qua cầu). Và mỗi người qua cầu nhanh chậm, được an toàn hay bị tổn hại hoặc bị rơi xuống Hỏa Ngục phía dưới là tùy theo đức tin Iman và hành động ngoan đạo của họ.

Sheikh Ibn Uthaimeen nói: “Cầu Sirat là cây cầu sẽ được bắc qua Hỏa Ngục, nó nhỏ hơn sợi tóc và sắc hơn lưỡi kiếm. Mọi người sẽ đi qua nó tùy theo việc làm của họ. Ai đã từng vội vã làm việc tốt ở thế giới này sẽ đi qua nhanh chóng trên Sirat, và bất cứ ai chậm làm việc tốt và thường trộn lẫn việc tốt với việc xấu và những việc làm xấu của người đó không được Allah tha thứ, có thể rơi xuống Hỏa Ngục; cầu xin Allah bảo vệ chúng ta.”

Các Thiên Thần tán dương tôn cao Allah khi nhìn thấy chiếc bàn cân và cầu Sirat, và khiến bản thân họ phải nói “bầy tôi đã không tôn thờ Ngài với sự tôn thờ xứng đáng dành cho Ngài!” mặc dù họ đã luôn tuân lệnh và tụng niệm Ngài. Allah Toàn Năng phán về họ:

{Họ không trái lệnh Allah bất cứ điều gì, họ chỉ biết thi hành đúng theo lệnh (của Ngài).} (Chương 66 - Attahrim, câu 6)

{Họ không ngừng ca tụng và tán dương Ngài cả đêm lẫn ngày (không biết chán nản).} (Chương 21 – Al-Anbiya’, câu 20)

Và con người cần phải khiêm nhường và hạ mình trước sự vĩ đại của Allah hơn cả các Thiên Thần mới là lẽ đúng.

Hadith này kêu gọi người Muslim tôn cao Allah Toàn Năng và kính sợ Ngài, kêu gọi họ kiểm điểm bản thân và cẩn thận với những hành động có trọng lượng nặng trên bàn cân của mình vào Ngày Phán Xét Cuối Cùng. Ông Umar bin Al-Khattab – cầu xin Allah hài lòng về ông – nói: “Các ngươi hãy kiểm điểm bản thân các ngươi trước khi các được kiểm điểm, và các ngươi hãy cân đo bản thân các ngươi trước khi các người được cân đo.”

Cầu xin Allah thương xót và bảo vệ chúng ta được an toàn đến với Thiên Đàng của Ngài!!! 

Dịch thuật: Usman Ibrahim

Chiếc cân và cầu sirat


Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
⭒Hãy chia sẽ bài viết đến mọi người⭒♡⭒
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB