Sirat là một chiếc cầu quái dị gieo nỗi khiếp sợ và kinh hãi cho những người Muslim tội lỗi và những người giả tạo đức tin. Là một chiếc cầu được bắt ngang qua Hỏa Ngục, bên kia cầu là chốn Thiên Đàng.

» Xem video: Người vào Thiên Đàng Sau Cùng

Thiên Kinh Qur’an và Bản dịch Nội Dung Tiếng Việt

Music player
Sheikh Sa'ud Ash-Shuraim

» VIDEO TOÀN BỘ NỘI DUNG Ý NGHĨA QUR'AN »