Đến tháng ramadan 2024
(Ramadan là tháng 9 theo lịch Islam, là tháng hồng phúc, tháng thiêng liêng, là cơ hội vàng mà Allah dành tặng riêng cho cộng đồng Muslim)
    Ngày Giờ Phút Giây

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng Việt ngữ

Chương 1. Al-Fatihah (Khai Đề)
Chương 80. ‘Abasa (Y Cau Mày)
Chương 81. At-Takwir (Sự Cuốn Xếp, Thu Gọn)
Chương 82. Al-Infitar (Sự Phân Tách)
Chương 83. Al-Mutaffifin (Những Kẻ Gian Lận)
Chương 84. Al-Inshiqaq (Sự Vỡ Nứt)
Chương 85. Al-Buruj (Các Chòm Sao)
Chương 86. At-Tariq (Khách Viếng Đêm Hoặc Sao Mai)
Chương 87. Al-‘Ala (Đấng Tối Cao)
Chương 88. Al-Ghashiyah (Biến Cố Tràn Ngập)
Chương 89. Al-Fajr (Rạng Đông)
Chương 90. Al-Balad (Vùng Đất Al-Haram)
Chương 91. Ash-Shams (Mặt Trời)
Chương 92. Al-Layl (Ban Đêm)
Chương 93. Adh-Dhuha (Khoảng Thời Gian Sau Khi Mặt Trời Đã Mọc Cao Một Sào)
Chương 94. Ash-Sharh (Mở Rộng)
Chương 95. At-Tin (Cây Sung)
Chương 96. Al-‘Alaq (Cục Máu)
Chương 97. Al-Qadr (Đêm Định Mệnh)
Chương 98. Al-Baiyinah (Bằng Chứng Rõ Ràng)
Chương 99. Az-Zalzalah (Động Đất)
Chương 100. Al-‘Adiyat (Những Con Chiến Mã)
Chương 101. Al-Qari’ah (Sự Kinh Hoàng Khiếp Vía)
Chương 102. At-Takathur (Nhiều Tiền Của Và Con Cái)
Chương 103. Al-‘Asr (Thời Gian)
Chương 104. Al-Humazah (Kẻ Vu Khống)
Chương 105. Al-Fil (Con Voi)
Chương 106. Quraish (Bộ Tộc Quraish)
Chương 107. Al-Ma’un (Những Vật Dụng Cần Thiết)
Chương 108. Al-Kawthar (Sông Kawthar)
Chương 109. Al-Kafirun (Những Kẻ Vô Đức Tin)
Chương 110. An-Nasr (Sự Ban Cho Thắng Lợi)
Chương 111. Al-Masad (Sợi Dây Được Xe Từ Xơ)
Chương 112. Al-Ikhlas (Sự Thành Tâm)
Chương 113. Al-Falaq (Bình Minh)
Chương 114. An-Nas (Nhân Loại)

Qur'an bản dịch tiếng Việt: Usman Ibrahim & Mách Zên


» HỖ TRỢ DUY TRÌ TRANG WEB VÀ PHÁT TRIỂN