Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người có Taqwa.

» Video: 7 Bài học từ nhịn chay Ramadan

Bản dịch ý nghĩa nội dung Kinh Qur'an bằng Việt ngữ

Chương 1. Al-Fatihah (Khai Đề)
Chương 80. ‘Abasa (Y Cau Mày)
Chương 81. At-Takwir (Sự Cuốn Xếp, Thu Gọn)
Chương 82. Al-Infitar (Sự Phân Tách)
Chương 83. Al-Mutaffifin (Những Kẻ Gian Lận)
Chương 84. Al-Inshiqaq (Sự Vỡ Nứt)
Chương 85. Al-Buruj (Các Chòm Sao)
Chương 86. At-Tariq (Khách Viếng Đêm Hoặc Sao Mai)
Chương 87. Al-‘Ala (Đấng Tối Cao)
Chương 88. Al-Ghashiyah (Biến Cố Tràn Ngập)
Chương 89. Al-Fajr (Rạng Đông)
Chương 90. Al-Balad (Vùng Đất Al-Haram)
Chương 91. Ash-Shams (Mặt Trời)
Chương 92. Al-Layl (Ban Đêm)
Chương 93. Adh-Dhuha (Khoảng Thời Gian Sau Khi Mặt Trời Đã Mọc Cao Một Sào)
Chương 94. Ash-Sharh (Mở Rộng)
Chương 95. At-Tin (Cây Sung)
Chương 96. Al-‘Alaq (Cục Máu)
Chương 97. Al-Qadr (Đêm Định Mệnh)
Chương 98. Al-Baiyinah (Bằng Chứng Rõ Ràng)
Chương 99. Az-Zalzalah (Động Đất)
Chương 100. Al-‘Adiyat (Những Con Chiến Mã)
Chương 101. Al-Qari’ah (Sự Kinh Hoàng Khiếp Vía)
Chương 102. At-Takathur (Nhiều Tiền Của Và Con Cái)
Chương 103. Al-‘Asr (Thời Gian)
Chương 104. Al-Humazah (Kẻ Vu Khống)
Chương 105. Al-Fil (Con Voi)
Chương 106. Quraish (Bộ Tộc Quraish)
Chương 107. Al-Ma’un (Những Vật Dụng Cần Thiết)
Chương 108. Al-Kawthar (Sông Kawthar)
Chương 109. Al-Kafirun (Những Kẻ Vô Đức Tin)
Chương 110. An-Nasr (Sự Ban Cho Thắng Lợi)
Chương 111. Al-Masad (Sợi Dây Được Xe Từ Xơ)
Chương 112. Al-Ikhlas (Sự Thành Tâm)
Chương 113. Al-Falaq (Bình Minh)
Chương 114. An-Nas (Nhân Loại)

Qur'an bản dịch tiếng Việt: Usman Ibrahim & Mách Zên


» HỖ TRỢ DUY TRÌ TRANG WEB VÀ PHÁT TRIỂN