Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người có Taqwa.

» Video: 7 Bài học từ nhịn chay Ramadan

Nghe thuyết giảng

0:00 0:00
  » NGHE THÊM »

  ▷ VIDEO NỔI BẬT

  Bài Mới Nhất »

  Xem tất cả

  8 loại người được hưởng Zakat

  Người hưởng được tiền Zakat là những loại người nhất định như Allah đã phán: {Thật ra, của Zakah chỉ dành cho người nghèo, người thiếu thốn, người thu và quản lý của Zakah, người hòa gi…

  Ý nghĩa của Zakat

  Zakat là một trong năm Rukun (nền tản, trụ cột) của Islam được xếp thứ ba sau câu tuyên thệ và hành lễ Salah. Xuất Zakat là giáo luật bắt buộc trong Islam với bằng chứng từ Qur’an, từ …

  20 Điều Khuyến Cáo Trong Tháng Ramadan

  Sau đây là Hai mươi điều khuyến cáo trong tháng Ramadan của Sheikh Abdullah bin Abdul Rohman Al-Jibreen soạn thảo như sau:    1- Không cần xác định sự định tâm để nhịn chay bắt buộc vào …

  7 Bài học từ nhịn chay Ramadan

  Allah, Đấng Tối Cao phán: { Phúc thay Đấng nắm quyền thống trị trong tay, và Ngài là Đấng Toàn Năng trên mọi thứ. Đấng đã tạo ra cái chết và sự sống để thử thách các ngươi (hỡi nhân loạ…

  Tải thêm bài đăng
  Không tìm thấy kết quả nào