Những điều cấm trong lời cầu xin

 Những điều cấm trong lời cầu xin mà tín đồ Muslim cần nên tránh             1- Cấm hối thúc hành phạt ở trần gian.

Ông Anas  kể: Có người đàn ông Muslim trở về trong tình trạng yếu ớt như trẻ nhỏ, Thiên Sứ  hỏi: 

“Anh đã cầu xin Allah điều gì đó liên quan đến sức khỏe anh phải không ?” Ông đáp: “Vâng, đúng vậy. Tôi đã cầu xin: Lạy Allah, Những hành phạt nào Ngài đã chuẩn bị phạt bề tôi vào ngày sau thì hãy hành phạt bề tôi ngay ở trần gian này. Thiên Sứ  nói: 

“Vinh quang thay Allah, Anh không có khả năng chịu đựng đâu. Tại sao anh không cầu xin: {Lạy Allah, Xin hãy ban cho bầy tôi tất cả mọi điều tốt lành ở trần gian này và ở đời sau. Và xin hãy bảo vệ bầy tôi thoát khỏi hành phạt của hỏa ngục.} Al-Baqarah: 201 (chương 2). Sau đó, Thiên Sứ cầu xin Allah cho anh thế là anh ta được bình phục. Hadith do Muslim ghi.

                   2- Cấm vượt quá mức trong cầu xin.

Ông Abdullah bin Mughaffal nghe đứa con trai cầu xin: Lạy Allah, bề tôi thỉnh cầu Ngài ban cho tòa lâu đài màu trắng phía bên tay phải của thiên đàng khi bề tôi vào.” Ông bảo: “Này con yêu, hãy thỉnh cầu Allah, Đấng ban phát phúc lành ban cho thiên đàng và hãy cầu xin Ngài che chở khỏi hỏa ngục. Quả thực, cha nghe Thiên Sứ  nói: 

“Sẽ có nhóm người vượt quá mức trong lời cầu xin và trong lấy nước Wudu.” Hadith do Abu Dawood và Ahmad ghi và được Sheikh Al-Albani xác thực là Soheeh.

Quá mức trong lời cầu xin là cầu xin được phép mầu như các vị Thiên Sứ v.v. còn trong lấy nước Wudu là rửa hai tay bốn lần, rửa mặt bốn lần, rửa chân bốn lần. Điều đó là cái mới (Bid-a’h).

3- Cấm cầu xin điều tội lỗi và đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc.

Nabi (saw) nói: 

 “Lời cầu xin của bầy tôi luôn được đáp lại ngoại trừ cầu xin điều tội lỗi hoặc cầu xin đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc và Istéjal.” Có lời hỏi: Istéjal là gì thưa Thiên Sứ ? Thiên Sứ (saw) đáp: 

“Là người cầu xin nói: tôi cầu xin hoài mà chẳng thấy gì cả thế là y hối tiếc về vấn đề đó và chấm dứt lời cầu xin.” Hadith do Muslim ghi.

4- Cấm cầu xin điều hại bản thân, con cái, đầy tớ và tài sản.

Nabi (saw) nói: 

“Cấm các bạn cầu xin điều hại bản thân, con cái, đầy tớ và tài sản của các bạn. Để lời cầu xin không hợp với thời khắc Allah chấp nhận lời cầu xin rồi đáp lại cho các bạn.” Hadith do Muslim và Abu Dawood ghi.

5- Cấm ao ước để được chết.

Thiên Sứ (saw) nói: 

“Đừng nên nghĩ đến cái chết khi các bạn gặp phải tai nạn. Nếu bị bắt buộc phải nghĩ đến thì hãy cầu xin: 

“Ol lo hum ma ah yi ni maa kaa na til ha yaa tu khoi ron li, wa ta waf fa ni i za kaa na til wa faa tu khoi ron li.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi. 

Ý nghĩa: {Lạy Allah, xin hãy ban cho bề tôi sức sống nếu cuộc sống tốt hơn (cái chết), ngược lại nếu cái chết thoải mái, nhẹ nhỏm hơn thì hãy cho bề tôi được chết.} 

 

Mới hơn Cũ hơn