Chương 106: Một người nên nói và làm gì khi anh ta ăn nhưng không no

Một người nên nói và làm gì khi anh ta ăn nhưng không no

Hadith 735: Ông Wahshi bin Harb thuật lại rằng các vị Sahabah của Thiên Sứ của Allah nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, chúng ta ăn và không no. Thiên Sứ của Allah nói: “Chắc có lẽ các ngươi ăn từng người riêng lẻ đúng không?” Họ nói: Thưa đúng vậy. Người nói:

 “Các ngươi hãy ăn cùng nhau trên thức ăn của các ngươi và hãy nhân danh Allah thì Allah mới ban Barakah cho thức ăn của các ngươi.” (Abu Dawood).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy ăn tập thể trên cùng một mâm thức ăn và nhân danh Allah lúc ăn là nguyên nhân làm cho thức ăn được Barakah và người ăn mới cảm thấy no đầy.

Mới hơn Cũ hơn