Chương 105: Cấm ăn cùng lúc hai quả chà là cũng như các quả tương tự khi ăn cùng với tập thể...

Cấm ăn cùng lúc hai quả chà là cũng như các quả tương tự khi ăn cùng với tập thể trừ phi được cho phép

Hadith 734: Ông Jabalah bin Suhaim thuật lại: Tôi đã ở cùng với ông Ibnu Azzubair trong một thời kỳ đói kém. Rồi chúng tôi được cung cấp chà là. Có một lần, trong lúc chúng tôi đang ăn chà là thì ông Abdullah bin Umar  đi ngang qua và bảo: “Các ngươi chớ ăn cùng lúc hai quả chà là bởi Thiên Sứ của Allah (saw) đã cấm trừ phi được sự đồng ý của người ăn cùng.”(Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cấm người tín đồ ăn cùng lúc hai quả chà là hoặc những trái quả tương tự khi cùng ăn với tập thể, bởi vì đó là biểu hiện cho phong cách xấu, làm khó chịu người ăn cùng; nó như một sự tham ăn vô văn hóa.

Mới hơn Cũ hơn