Chương 30: Shafa’ah (cầu xin ân xá, sự can thiệp)

 Chương 30: Shafa’ah (cầu xin ân xá, sự can thiệp)


Allah, Đấng Tối Cao:

{Ai can thiệp bằng một sự can thiệp tốt đẹp thì sẽ có phần trong đó.} (Chương 4 – Annisa’, câu 85).

Ông Ibnu Kathir nói trong “Al-Bida-yah Wanniha-yah”: Sự can thiệp có nghĩa là cầu xin sự xí xóa cho tội lỗi và bản án.Hadith 246: Ông Abu Musa Al-As’ary thuật lại rằng khi có người đến xin hay nhờ cậy Thiên sứ của Allah (saw) một điều gì đó thì Người hướng mặt về phía mọi người đang ngồi cùng với Người và nói:

 “Các ngươi hãy can thiệp yêu cầu điều tốt cho ai đó rồi các ngươi sẽ được ban cho ân phước, và Allah sẽ định đoạt theo chiếc lưỡi của vị Nabi của Ngài những gì Ngài muốn.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith:

- Hadith kêu gọi các tín đồ đến với sự can thiệp xin điều tốt cho ai đó dù người đó cần hay không cần; và việc làm sẽ được Allah ban thưởng ân phước.

- Riêng đối với những giới hạn của Allah (swt), một khi đã đưa sự việc lên tòa án thì không có sự can thiệp cầu xin sự xí xóa.

Hadith 247: Ông Ibnu Abbas thuật lại về câu chuyện của bà Barirah và chồng của bà rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói với bà: “Bà có thể quay lại với ông ấy không?”. Bà Barirah nói: Thưa Thiên sứ của Allah, Người ra lệnh cho tôi đúng không? Thiên sứ của Allah (saw) nói: “Ta chỉ xin bà xí xóa cho ông ấy”. Bà Barirah nói: Bản thân tôi không cần ông ấy nữa. (Albukhari).

* Bài học từ Hadith:

- Học giả Annawawi nói: Tất cả giới học giả đều đồng thuận rằng khi nào người nữ nô lệ được trả tự do hoàn toàn mà chồng cô ta vẫn còn là người nô lệ thì người nữ đó có quyền lựa chọn hủy hay không hủy cuộc hôn ước.

Mới hơn Cũ hơn