Chương 38: Bổn phận kêu gọi và sai bảo vợ, con cái đã nhận thức được sự việc

 Chương 38: Bổn phận kêu gọi và sai bảo vợ, con cái đã nhận thức được sự việc, và những ai nằm dưới quyền quản lý tuân lệnh Allah; Ngăn cản họ làm trái lệnh Ngài, dùng hình phạt và cấm đoán họ vi phạm diều cấm của Ngài.


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và hãy bảo ban người nhà của Ngươi dâng lễ nguyện Salah và hãy kiên nhẫn trên sự việc đó.} (Chương 20 – Taha, câu 132).

Người nhà muốn nói là vợ và con cái cũng như những người sống chung trong gia đình nằm dưới quyền quản lý của người đàn ông.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Hỡi những người có đức tin! Hãy giữ gìn và trông coi bản thân và gia đình của các ngươi tránh khỏi lửa của Hỏa ngục.} (Chương 66 – Attahri-m, câu 6).

Allah (swt) bảo những người có đức tin hãy cố gắng trông chừng người thân và gia đình của mình khỏi lửa của Hỏa Ngục bằng cách kêu gọi và sai bảo họ tuân lệnh Allah (swt) và ngăn cản khọ làm điều trái lênh Ngài.


Hadith 297: Ông Abu Huroiroh thuật lại: Al-Hasan con trai của Ali  lấy một quả chà là từ đóng chà là Sadaqah để vào miệng thì Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Kikh .. Kikh (tiếng để la trẻ con không cho chúng chạm đến đồ bẩn), hãy bỏ ra, chẳng lẽ cháu không biết rằng chúng ta không ăn đồ Sadaqah sao!” (Albukhari, Muslim).

Trong một lời dẫn khác:

“Bởi quả thật, chúng ta không được phép ăn đồ Sadaqah”.

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy rằng việc hướng dẫn và ngăn cản từng thành viên trong gian đình làm điều trái lệnh Allah (swt) là nghĩa vụ bắt buộc của mỗi tín đồ Muslim, đặc biệt là người trưởng của gia đình.

- Hadih cho biết rằng Thiên sứ của Allah và gia quyến của Người không được phép ăn của Sadaqah. Tuy nhiên, họ được phép ăn 1/25 hay 0,04 từ chiến lợi phẩm.

- Hadith cho thấy rằng người quản lý của Zakah và Sadaqah phải có trách nhiệm phân phối đến đúng đối tượng được hưởng theo quy định của giáo lý một cách chính xác và trung thực.

Hadith 298: Ông Abu Hafs Umar bin Abu Salamah bin Abdul-Asad con riêng của vợ Thiên sứ (bà Ummu Salamah, tức Thiên sứ của Allah là cha dượng của ông), thuật lại: Lúc tôi còn là đứa trẻ sống cùng với Thiên sứ của Allah (saw), có lần tôi đã với tay lấy thức ăn ở phần bên kia của chiếc mâm thức ăn thì Thiên sứ của Allah (saw) bảo tôi, Người nói:

 “Này cậu bé, hãy nhân danh Allah, hãy ăn bằng tay phải và ăn từ những gì ở phía trước mặt mình.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy rằng người tín đồ Muslim phải dạy bảo con cái của mình các lễ nghĩa, đức tính và đạo đức của Islam; phải nhắc nhở và điều chỉnh hành vi của chúng ngay khi nhìn thấy không đúng với giáo lý.

- Hadith cho thấy rằng một trong các lễ nghĩa và phong cách ăn của Islam là nhân danh Allah (swt) trước khi ăn, ăn bằng tay phải và nên ăn phần thức ăn ở ngay phía trước mặt của mình khi ăn cùng nhau đối với phần thức ăn chung cho nhiều người được đặt trên cùng một đĩa, mâm, hay bất kỳ vật dụng đựng thức ăn nào khác.

Hadith 299: Ông Ibnu Umar thuật lại: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Mỗi người các ngươi đều là người quản lý và trông coi,  mỗi người các ngươi đều có trách nhiệm với việc quản lý và trông coi của mình; vị Imam là người quản lý trông coi và y phải có trách nhiệm với điều mà y quản lý và trông coi; người đàn ông là người quản lý, trông coi gia đình của y và y phải có trách nhiệm với những ai mà y quản lý và trông coi; và người phụ nữ là người quản lý, trông coi trong ngôi nhà của chồng và cô ta phải có trách nhiệm với những gì mà cô ta quản lý và trông coi.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith (đã được đề cập ở chương 35, hadith số 282).

Hadith 300: Ông Umar bin Shu’aib thuật lại từ cha của ông, cha ông thuật lại từ ông nội của ông rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Các ngươi hãy bảo con cái của các ngươi dâng lễ nguyện Salah khi chúng lên bảy và hãy đánh chúng nếu chúng bỏ lễ nguyện Salah khi chúng lên mười; và các ngươi hãy tách chúng ngủ riêng.” (Hadith tốt do Abu Dawood ghi lại bởi đường dẫn tốt).

* Bài học từ Hadith

- Hadith bảo cha mẹ, ông bà hoặc những người bảo hộ phải bảo ban con cái hoặc những người dưới quyền giám hội dâng lễ nguyện Salah. Phải dạy chúng giáo lý và cách thức lễ nguyện Salah và khi chúng lên mười tuổi nếu chúng bỏ bê hoặc không thực hiện thì phải đánh chúng.

- Hadith cũng dạy rằng khi trẻ đã lên mười thì cha mẹ phải tách chúng ngủ riêng ra và cha mẹ nên giải thích cho chúng hiểu về Awrah của nam nữ.

Hadith 301: Ông Abu Thuraiyah Sabrah bin Ma’bad Al-Juhaini thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Các ngươi hãy dạy trẻ lễ nguyện Salah khi chúng lên bảy và đánh chúng nếu chúng bỏ bê lễ nguyện Salah khi chúng lên mười.” (Hadith tốt do Abu Dawood và Tirmizdi ghi lại).

Mới hơn Cũ hơn