Chương 48: Cảnh báo về việc gây hại và phiền hà đến những người ngoan đạo

 Chương 48: Cảnh báo về việc gây hại và phiền hà đến những người ngoan đạo, những người yếu thế và nghèo khó.


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Còn những ai xúc phạm những người có đức tin, nam và nữ một cách không thỏa đáng thì họ sẽ mang vào mình tội vu cáo, một tội lỗi rất rõ ràng.} (Chuongw 33 – Al-Ahzab, câu 58).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Đối với trẻ mồ côi thì chớ nên bạc đãi chúng. Và đối với người ăn xin thì chớ nên xua đuổi.} (Chương 93 – Dhuha, câu 9).Hadith 387: Xem Hadith 384 chương 47.

Hadith 388: Xem Hadith 260 chương 33

Hadith 389: Ông Jundab bin Abdullah thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Ai dâng lễ nguyện Salah Fajar thì người đó là người nằm trong Zdimmah của Allah (được Ngài bảo lãnh sự an toàn). Bởi thế, các ngươi không được xâm phạm đến những ai nằm trong Zdimmah của Allah; người nào xâm phạm đến người nằm trong Zdimmah của Ngài thì y sẽ bị ném úp mặt vào lửa của Hỏa Ngục” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định lễ nguyện Salah Fajar cùng với tập thể là điều kiện để người bề tôi trở thành người nằm trong Zdimmah của Allah (swt) tức không ai được phép gây hại đến y nếu không có lý do chính đáng.

- Hadith cho biết rằng Allah (swt) sẽ phẫn nộ và trừng phạt những ai xúc phạm đến những người nằm trong Zdimmah của Ngài như muốn đề cao và tôn vinh những người luôn duy trì lễ nguyện Salah Fajar tập thể.

Mới hơn Cũ hơn