Chương 47: Các biểu hiện cho thấy tình yêu dành cho Allah của người bề tôi

 Chương 47: Các biểu hiện cho thấy tình yêu dành cho Allah của người bề tôi


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Hãy bảo họ (Muhammad!): “Nếu các người yêu thương Allah thì hãy tuân thủ mệnh lệnh của Ta rồi Allah sẽ yêu thương các người và tha thứ tội lỗi cho các người. Bởi Allah là Đấng khoan dung và nhân từ.} (Chương 3 – Ali -‘Imran, câu 31).

Câu kinh như muốn nhắc các tín đồ Muslim rằng nếu ai tự cho mình yêu thương Allah (swt) thực sự thì hãy biểu hiện điều đó. Và một trong những biểu hiện tình yêu dành cho Allah chính là nghe và làm theo sự hướng dẫn và chỉ đạo của Thiên sứ (saw). Có nghĩa là khi một người nói tôi yêu thương Allah (swt) nhưng lại không vâng lời vị Thiên sứ của Ngài, không làm đúng theo sự hướng dẫn của Người mà thường hành động theo suy nghĩ của riêng mình hoặc theo sự hướng của ai khác ngoài Người thì người đó không hề yêu thương Allah (swt), tình yêu thương của y dành cho Allah chỉ là giả dối.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Hỡi những người có đức tin! Nếu ai trong các ngươi bỏ đạo của mình thì Allah sẽ đưa một đám người mà Ngài sẽ yêu thương họ và họ sẽ yêu thương Ngài; họ sẽ hạ mình khiêm tốn trước những người có đức tin nhưng lại khắt khe với những kẻ vô đức tin; họ sẽ chiến đấu cho chính nghĩa của Allah và không bao giờ sợ lời trách móc của những kẻ hay chỉ trích. Đó là Thiên ân mà Allah ban cho người nào Ngài muốn. Và Allah là Đấng Rộng rãi Bao la, Đấng Hiểu biết và Am tường mọi việc.} (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 54).

Trong câu Kinh, Allah (swt) cho biết thêm những biểu hiện của tình yêu dành cho Ngài:

-        Tuân lệnh Allah (swt) và luôn đặt việc tuân theo mệnh lệnh của Ngài lên hang đầu trên tất cả mọi thứ và mọi sự việc.

-        Không trở lại con đường vô đức tin mà luôn giữ vững đức tin nơi Ngài.

-        Nhân nhượng, nhường nhịn và hạ mình trước những người có đức tin nhưng sẽ không khuất phục trước những người vô đức tin và quyết chiến đấu tới cùng với họ nếu họ xâm phạm hoặc họ là kẻ thù.

-        Thực thi mệnh lệnh của Allah (swt) trong mọi hoàn cảnh dù được người đời ủng hộ hay không ủng hộ và dù thiên hạ thích hay không thích.Hadith 384: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao phán: Ai thù ghét vị Wali của TA thì quả thật y đã tuyên bố chiến tranh với TA. Và không có bất cứ điều gì mà người bề tôi của TA thực hiện làm TA yêu thích nhất ngoại trừ những điều mà TA đã sắc lệnh cho y (nghĩa vụ bắt buộc). Người bề tôi của TA vẫn mãi luôn đến gần TA bởi những điều tự nguyện (Sunnah) để được TA yêu thương; nếu TA yêu thương y TA thì TA bảo vệ đôi tai y chỉ nghe điều Halal, đôi mắt y chỉ nhìn điều Halal, đôi tay y chỉ chạm đến điều Halal và đôi chân y chỉ đi đến điều Halal; nếu y xin TA điều gì chắc chắn TA sẽ cho y điều đó, nếu y xin TA phù hộ và trợ giúp thì chắc chắn TA sẽ phù hộ và trợ giúp cho y.” (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết rằng ai oán thù những người Wali của Allah (swt) tức những người ngoan đạo luôn phục tùng mọi mệnh lệnh của Ngài thì có nghĩa là người đó đang khiêu chiến với Allah (swt).

- Hadith cho biết tình yêu thương dành cho Allah (swt) chỉ có được qua các việc làm nghĩa vụ mà Ngài đã sắc lệnh và nó được gia tăng bằng những việc làm Sunnah (tự nguyện).

- Hadith dạy các tín đồ Muslim nguyên tắc hành đạo: phải đặt các nghĩa vụ bắt buộc lên hàng đầu rồi mới đến những điều Sunnah.

- Hadith cho biết rằng người Waly của Allah tức người luôn cố gắng làm Ngài hài lòng và được Ngài yêu thương và hài lòng một khi cầu xin Ngài thì chắc chắn Ngài sẽ đáp lại trong sớm muộn.

- Hadith khẳng định rằng một khi Allah yêu thương người nào đó thì Ngài sẽ luôn phù và che chở cho y tránh khỏi điều xấu và tội lỗi.

Hadith 385: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Khi Allah yêu thương người bề tôi nào đó, Ngài phán với đại Thiên Thần Jibril: Quả thật Allah yêu thương người này, bởi thế, ngươi hãy yêu thương y. Vậy là đại Thiên Thần yêu thương y và ngài hô gọi cư dân trên trời (các Thiên Thần) báo tin: quả thật Allah yêu thương người này các ngươi hãy yêu thương y. Vậy là tất cả cư dân trên trời đều yêu thương y, rồi sau đó y được cư dân trái đất yêu thương y (từ cư dân ngoan đạo).” (Albukhari, Muslim).

Riêng trong lời của Muslim thì có phần bổ sung thêm:

 “... Và khi Allah ghét người bề tôi nào đó thì Ngài phán gọi đại Thiên Thần Jibril: quả thật, TA ghét người này nên ngươi hãy ghét y. Vậy là đại Thiên Thần Jibril ghét y. Sau đó, đại Thiên Thần hô gọi cư dân trên trời báo tín: quả thật, Allah ghét người này, bởi thế, các ngươi hãy ghét y. Vậy là họ ghét y. Sau đó, y bị cư dân trái đất ghét bỏ”.

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết rằng sự yêu ghét của con người muốn nói đến là sự yêu ghét của những người đức hạnh và hồng phúc chứ không tính đến sự yêu ghét của kẻ xấu và tội lỗi đối với người ngoan đạo.

- Hadith như muốn nhắn gửi người tín đồ rằng phải nhìn vào ánh sáng của Allah, hãy yêu thương những ai yêu thương Allah (swt).

Hadith 386: Bà A’ishah thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) cử một người chỉ huy một đội binh. Người chỉ huy này làm Imam dẫn lễ nguyện Salah cho đội binh của mình, y kết thúc bài Kinh cầu nguyện (ngoài bài Fatihah) với chương Ikhlaas (có nghĩa là y đọc hai chương Kinh ngoài bài Fatihah trong một Rak’at duy nhất). Khi trở về, họ đã kể lại cho Thiên sứ của Allah về sự việc đó thì Người (saw) nói:

 “Các ngươi hãy hỏi y, vì chuyện gì mà y ta làm như thế?”

Vậy là họ đã hỏi người chỉ huy đó, y nói: Bởi vì trong chương đó có nói đến các thuộc tính của Đấng Arrahman nên tôi yêu thích đọc nó.

Thiên sứ của Allah (swt) nói:

 “Các ngươi hãy cho y biết rằng Allah yêu thương y.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết rằng được phép đọc hai chương Kinh ngoài chương Fatihah trong một Rak’at duy nhất.

- Hadith cho thấy các vị Sahabah thời đó luôn tìm đến Thiên sứ của Allah (swt) để học hỏi và xin sự hướng dẫn đối với tất cả mọi sự việc mà họ gặp phải nếu họ không biết giáo luật về chúng.

- Hadith cho biết chương Kinh Al-Ikhlaas chứ đựng giáo lý Tawhid mà Allah yêu thích.

- Hadith khẳng định tất các mọi việc làm đều bằng tâm niệm.

- Hadith cho biết rằng ai hành động một việc làm nào đó mà Allah yêu thích với mục đích để được gần Ngài thì Ngài sẽ yêu thương người đó.

- Hadith cho biết một giáo lý trong lễ nguyện Salah: được phép lặp lại một chương duy nhất trong lễ nguyện Salah, bởi người đàn ông trong Hadith đã kết thúc phần đọc kinh cầu bằng chương Ikhlass sau mỗi khi đã đọc một chương khác trước đó ngoài bài Fatihah ở mỗi Rak’at. 

Mới hơn Cũ hơn