Chương 61: Cấm keo kiệt và bủn xỉn

Cấm keo kiệt và bủn xỉn

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Ngược lại, đối với ai keo kiệt và tự cho mình giàu có đầy đủ; và phủ nhận cái tốt (phần thưởng ở cõi Đời Sau) thì TA (Allah) sẽ làm dễ dàng cho y trên con đường đến với cực nhọc (việc làm xấu dẫn đến Hỏa Ngục) và của cải (mà y keo kiệt cố giữ lại) chẳng giúp ích được gì cho y khi y bị tiêu hủy (chết và bị đày trong Hỏa Ngục).} (Chương 92 – Al-Layl, câu 8 – 11).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và những ai giữ bản thân mình khỏi sự tham lam (hẹp hòi và ích kỷ) thì những người đó là những người sẽ thành công.} (Chương 64 – Attaghabun: 16).

Các Hadith nói về việc cấm đoán sự keo kiệt và ích kỷ đã được đề cập toàn bộ trong các chương trước, chỉ đề cập lại một Hadith (ở chương 26 Hadith số 106):Hadith 560: Ông Jabir thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói:

 “Các ngươi hãy coi chừng (đừng để bản thân rơi vào) những việc làm bất công bởi quả thật sự bất công là bóng tối vào Ngày Phán Xét; và các ngươi hãy coi chừng (đừng để bản thân rơi vào) sự keo kiệt và ích kỷ bởi quả thật sự keo kiệt, ích kỷ đã hủy diệt những ai ở thời trước các ngươi: sự keo kiệt của họ đã đưa họ đến với việc giết chóc lẫn nhau và đã vượt giới cấm của Allah.” (Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy rằng việc làm điều bất công với người khác hay với bản thân là đại trọng tôi sẽ bị trừng phạt nặng nề vào Ngày Phán Xét.

- Hadith khuyên tránh sự bất công và sự keo kiệt mà phải luôn công bằng trong đối xử cũng như phán xét và phải nên rộng lượng và hào phóng.

- Hadith nhắc nhở người tín đồ rằng lòng tham vật chất của trần gian cũng như luôn cố gắng giữ lấy nó bản thân một cách keo kiệt và bủn xỉn thì bản chất đó sẽ dẫn nhân loại đến với việc làm sai trái, tội lỗi.

Mới hơn Cũ hơn