Chương 87: Giữ gìn và duy trì những thói quen tốt

Giữ gìn và duy trì những thói quen tốt

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Quả thật, Allah không thay đổi bất cứ điều gì của một nhóm người cho tới khi nào chính họ tự biết thay đổi bản thân họ.} (Chương 13 – Ar-rad, câu 11).

Allah cho biết rằng Ngài không thay đổi bất cứ điều tốt hoặc xấu của bất kỳ ai (cá nhân hay tập thể) trừ phi chính cá nhân đó hoặc nhóm người đó tự thay đổi bản thân mình. Điều này có nghĩa là những thói quen xấu của một người hoặc một nhóm người thì cần phải sửa đổi từ chính bản thân cá nhân hoặc nhóm người đó thì Allah mới giúp họ thay đổi; còn những thói quen tốt thì phải nên giữ và duy trì vì đó là điều Allah muốn.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và các ngươi chớ giống như một người phụ nữ tháo tung cuộn chỉ của mình sau khi đã được se chặt.} (Chương 16 – Annahl, câu 92).

Có nghĩa là Allah bảo những người có đức tin phải duy trì một nề nếp đã được định hình tốt đẹp.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và không nên như những kẻ đã được ban cho Kinh sách trước đây, do bởi thời gian đã kéo dài cho nên tấm lòng của chúng chai cứng lại.} (Chương 57 – Al-Hadeed, câu 16).

Những kẻ được ban cho Kinh Sách ý nói những người Do Thái và Thiên Chúa.

Tấm lòng của họ chai cứng lại ý nói họ chỉ hành động theo dục vọng và ham muốn cõi trần và luôn quay lưng với nề nếp và qui định của Allah.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Nhưng chúng không chăm lo điều mà lẽ ra chúng phải chăm lo.} (Chương 57 – Al-Hadid, câu 27).

Những qui định và các giáo luật của Allah đều là những lề lối, nề nếp tốt đẹp. Và đó được coi là một thói quen tốt nên phải được gìn giữ và duy trì, còn những gì từ dục vọng và ham muốn của cá nhân con người đều là những thứ cần thay đổi và bỏ đi nếu như nó không tốt.

Hadith 687: Ông Abdullah bin Amru bin Al-Ass thuật lại: Thiên Sứ của Allah (saw) nói với tôi:

 “Này Abdullah, cậu chớ giống như một người, y thức đêm nhưng lại không lễ nguyện Salah trong đêm.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người tín đồ duy trì một việc làm ngoan nào đó cho dù không nhiều. Bởi vì một người duy trì một việc làm ngoan đạo dù ít vẫn tốt hơn một người làm nhiều nhưng không duy trì.

- Hadith như muốn kêu gọi người tín đồ tập cho mình một thói quen tốt và cố gắng duy trì nó, phải dừng và cố gắng từ bỏ những thói quen không tốt.

Mới hơn Cũ hơn