Chương 89: Khuyến khích trình bày rõ ràng lời diễn đạt, lặp lại lời nói để người nghe hiểu

 Khuyến khích trình bày rõ ràng lời diễn đạt, lặp lại lời nói để người nghe hiểu khi họ chưa hiểu


Hadith 691: Ông Anas bin Malik thuật lại: Khi Thiên Sứ của Allah (saw) nói (truyền đạt) một điều gì đó thì Người thường hay lặp đi lặp lại ba lần để nội dung cần truyền đạt được hiểu đầy đủ. Và khi nào Người (saw) đến với một nhóm người nào đó thì Người thường chào Salam đến họ ba lần.(Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Khuyến khích lặp lại lời nói và lời chào Salam nếu sợ rằng nó không được nghe rõ.

- Hadith cho thấy rằng việc lặp lại 3 lần là phương thức giảng giải tích cực.

- Hadith dạy con người cách thức truyền đạt thông tin cho người khác.Hadith 692: Bà ‘A-ishah thuật lại: Lời nói của Thiên Sứ (saw) luôn là lời nói rõ ràng làm cho người nghe đều hiểu. (Abu Dawood).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định khả năng nói chuyện của Thiên Sứ rất tốt, ngôn từ của Người thường rõ ràng, mạch lạc và dễ hiểu.

Mới hơn Cũ hơn