Chương 92: Sự điềm đạm và từ tốn

 Sự điềm đạm và từ tốn

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và các bề tôi của Đấng Độ Lượng (Allah) là những ai đi lại trên mặt đất với dáng điệu khiêm tốn và khi người ngu dốt gây sự với họ thì chỉ đáp lại một cách bằng an!} (Chương 25 – Al-Furqan, câu 63).

Allah phán nhắc nhở rằng một người bề tôi tin nơi Ngài, nơi các vị Thiên Sứ của Ngài và nơi cõi Đời Sau phải là những người có tính khiêm nhường, không hành động nông nổi một cách bộc phát, luôn hành xử trong sự điềm đạm và từ tốn. Đó là bản chất tốt đẹp của đám bề tôi thực sự có đức tin nơi Allah.Hadith 698: Bà ‘A-ishah thuật lại: Tôi chưa từng thấy Thiên Sứ của Allah (saw) cười há to miệng đến mức nhìn thấy cả lưỡi gà mà Người thường chỉ mỉm cười. (Albukhari và Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích người tín đồ ít cười bởi việc cười quá nhiều là một trong những biểu hiện cho sự quên lãng Allah. Nói về việc cười quá nhiều, Thiên Sứ của Allah đã có lời di huấn:

 “Nếu các ngươi biết những điều Ta biết thì chắc chắn các ngươi đã cười rất ít và đã khóc thật nhiều.” (Albukhari, Muslim).

- Hadith như muốn nhắc nhở các tín đồ không nên cười há miệng to một cách không tiết chế bởi vì đó có thể trở thành một hình ảnh khiếm nhã và không đẹp trước mọi người xung quanh.

Mới hơn Cũ hơn