Chương 93: Sự điềm đạm và từ tốn trong việc đi Masjid cho lễ nguyện Salah

Sự điềm đạm và từ tốn trong việc đi Masjid cho lễ nguyện Salah và trong các nghĩa vụ tôn giáo khác

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và ai tôn vinh các biểu hiệu của Allah thì mới có lòng kính sợ Ngài.} (Chương 22 – Al-Hajj, câu 32).

Allah bảo các bề tôi của Ngài phải tôn vinh tức phải thể hiện sự trịnh trọng và nghiêm trang trước các biểu hiệu của Ngài. Các biểu hiệu của Ngài là các việc làm hành đạo, các giáo luật của Ngài, và lời giải thích rằng đó là các nghi thức hành hương Hajj.

Và một trong những hành động biểu hiện sự trịnh trọng và nghiêm trang là sự từ tốn và điềm đạm, không hấp tấp, không vội vàng.

Hadith 699: Ông Abu Huroiroh thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah nói:

 “Khi lễ nguyện Salah đã được Iqamah thì các ngươi chớ hối hả đến với nó, các ngươi hãy bước đi một cách từ tốn để đến với nó, những gì các ngươi bắt kịp thì các người hãy dâng lễ nguyện Salah (theo Imam) còn những gì các ngươi không kịp thì các ngươi hãy hoàn tất nó (sau khi Imam đã cho Salam).” (Albukhari, Muslim).

Riêng trong lời dẫn của Muslim có phần thêm:

 “Bởi quả thật khi ai đó trong các ngươi đang đi đến Salah thì y đang ở trong lễ nguyện Salah.”

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định việc hối hả và hấp tấp để cho kịp lễ nguyện Salah với Imam là Makruh, bởi lẽ việc hấp tấp và hối hả sẽ làm cho tâm trí bị quấy nhiễu khi vào lễ nguyện Salah.

- Hadith khuyến khích người tín đồ đi Masjid lễ nguyện Salah một cách từ tốn và điềm đạm.

- Hadith cho thấy rằng một người khi đã định tâm lễ nguyện Salah thì y đã được ghi cho là người đang trong lễ nguyện Salah.

- Qua Hadith, chúng ta hiểu rằng những gì mà một người bắt kịp với Imam thì đó là phần đầu của lễ nguyện Salah của y còn những gì y tiếp tục hoàn tất sau đó là phần cuối của lễ nguyện Salah của y.

Hadith 700: Ông Ibnu Abbas thuật lại: Trong lúc tôi đang cùng với Thiên Sứ của Allah trở lại từ ‘Arafah thì Thiên Sứ của Allah nghe ở đằng sau Người tiếng ồn ào dữ dội, nào là tiếng đánh đập, nào là tiếng la hét của các con lạc đà. Thế là Người quay lại và nói với họ:

 “Này hỡi mọi người, các ngươi hãy từ tốn bởi quả thật sự ngoan đạo không phải là vội vàng và hấp tấp.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy giáo lý khuyến khích sự điềm đạm, từ tốn và nghiêm trang trong lúc thực hiện các hành động thờ phượng bởi vì sự từ tốn và điềm đạm là cách tốt nhất để tâm được tu tịnh một cách trọn vẹn.

- Hadith khẳng định rằng ân phước của sự thờ phượng và hành đạo nằm ở chỗ nghiêm trang và tâm tịnh.

Mới hơn Cũ hơn