Tụng niệm Allah sẽ khiến tâm hồn thư thái và yên bình

Một trong những lý do lớn nhất để tâm hồn thư thái và yên bình là nhiều tụng niệm Allah. 

Tụng niệm Allah ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm hồn và tinh thần, giúp người bề tôi cảm thấy an bình vì trong việc làm đó mang đức tin kiên định và niềm hy vọng phần ân thưởng từ nơi Allah.
Mới hơn Cũ hơn