Núi Nur

 Núi Nur : Đây là ngọn núi mà Thiên sứ của Allah (saw) đã từng ngồi tịnh trong hang của nó trước khi lãnh nhận Sứ mạng Thiên sứ.
 


Hang núi này được gọi là hang núi Hira’. 

Trước khi nhận lãnh Sứ mạng Thiên sứ, Nabi thường thích đến hang núi để ngồi tịnh một số đêm. 

Và ở tại hang núi này, Đại Thiên thần Jibril (as) xuống mang theo lời Mặc khải đầu tiên từ trên trời, một sự bắt đầu cho Sứ mạng Thiên sứ và Nabi của Người.

Mới hơn Cũ hơn