Sirat là một chiếc cầu quái dị gieo nỗi khiếp sợ và kinh hãi cho những người Muslim tội lỗi và những người giả tạo đức tin. Là một chiếc cầu được bắt ngang qua Hỏa Ngục, bên kia cầu là chốn Thiên Đàng.

» Xem video: Người vào Thiên Đàng Sau Cùng

99 Đại Danh Của Allah

 Allah, Đấng Phúc lành và Tối cao phán:

{Allah, không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài và Ngài mang những tên gọi tốt đẹp nhất} (Chương 20 – Taha, câu 8).

Và những tên gọi này đã chỉ rõ toàn bộ bản chất và các thuộc tính của Allah mà Ngài muốn người Muslim phải nhắc đến trong lễ nguyện Salah và Du-a (Cầu nguyện), Ngài phán:

{Và Allah có những tên gọi tốt đẹp và hoàn hảo nhất, bởi thế, hãy gọi Ngài bằng các tên gọi đó} (Chương 7 – Al-‘Araf, câu 180).

Các Đại Danh tốt đẹp của Allah 

1. Allah

Thượng Đế của vạn vật, Đấng được tôn sùng, được kính cẩn, được sợ hãi, được quỳ lạy, được vạn vật hành đạo vì Ngài.

2. Ar-Rahman

Đại Danh thể hiện sự độ lượng vô cùng trước tất cả vạn vật, với Đại Danh này chỉ dành riêng cho Allah, không được gán ghép cho bất cứ tạo vật nào khác.

3. Ar-Rahim

Đấng Nhân Từ, Đấng Khoan Dung trước tất cả người Muslim chân chính ở trần gian và ngày sau, ở trần gian Ngài đã hướng họ gia nhập Islam và ở ngày sau Ngài trọng thưởng cho họ thiên đàng của Ngài.

4. Al-Malik

Đấng Thống Trị, con người và vạn vật đều nằm trong sự quản lý của Ngài. 

5. Al-Qudus

Đấng Trong Sạch không tí bụi dơ dù trên phương diện nào, bởi Ngài là Đấng độc tôn có được phẩm chất tuyệt đối này. Cho nên không được mang Ngài ra thí dụ. 

6. As-Salam

Đấng Bình An, tất cả sự bình an ở trên trần đời này và ở ngày sau là xuất phát từ sự bình an của Ngài.

 7. Al-Mumin

Đấng Tín Nhiệm tất cả Rasul được cử phái và tất cả những ai tin tưởng đi theo họ, Ngài luôn cũng cố bằng chứng chứng minh sự thật về họ, Ngài ban cho họ được bằng an ở Trần gian và Ngày sau, Ngài không bao giờ bất công với họ.

8. Al-Muhaimin

Đấng Thi Hành vấn đề gì đó thì Ngài luôn bảo vệ nó, làm nhân chứng cho nó và quản lý nó.

9. Al-Aziz

Đấng Huy Hoàng tuyệt đối, sự Huy Hoàng đó chiến thằng tất cả cũng với sự huy hoàng này. Ngài bất cần đến thế lực nào khác, thế nên tất cả nhất động nhất tỉnh của vạn vật đều do Ngài quyết định.

10. Al-Jabbar

Đấng có quyền lực tuyệt đối trước vạn vật, tất cả vạn vật phải khiêm nhường Ngài, Ngài ban người nghèo được giàu có, Ngài giúp người hoạn nạn thoát khó khăn, Ngài ban cho người bệnh được lành mạnh.

11. Al-Mutakabbir

Đấng Xưng Tôn nên Ngài muốn ban thưởng hoặc xử phạt ai tùy ý.

12. Al-Khaliq

Đấng Tạo Hóa ra vạn vật bắt đầu từ không là gì cả.

13. Al-Baary

Đấng làm cho vạn vật trở thành hiện thực sau khi đã lên kế hoạch tiền định cho tất cả.

14. Al-Musawwir

Đấng Nấng Tạo hình dạng con người như thế nào tùy ý Ngài, nó thế hiện sự vô biên và độc tôn của Ngài.

15. Al-Ghaffaar

Đại Danh thể hiện sự quảng đại vô cùng của Allah trước bề tôi phạm tội và người cầu xin tha thứ.

16. Al-Qahhar

Ðấng Tối thượng, Đấng thống trị, Đấng Chinh phục, Ngài thống trị tất cả, con người và vạn vật là nộ lệ của Ngài.

17. Al-Wahhab

Đấng đã ban tặng hằng hà sa số mà không cần đánh đổi lại gì cũng không cấn đến lời van xin.

18. Ar-Razzaq

Đại Danh thế hiện sự ban bông lộc vô giới hạn, Ngài ban phát cho họ trước khi cầu xin và ban phát cho cả những người làm phạm tội với Ngài.

19. Al-Fattah

Đấng Mở Toan biết bao là kho báu về vương quyền, về sự thương xót, về bổng lộc bằng sự sáng suốt và kiến thức của Ngài.

20. Al-Alim

Đấng Thấu Hiếu tất cả vạn vật được thế hiện bên ngoài hoặc giấu kín bên trong. Trong quá khứ, ở hiện tại và trong tương lại, không gì giấu che được Ngài.

21. Al-Qabid

Đấng Rút Hồn nhân loại, Đấng nằm trong tay thiên lộc của vạn vật, muốn ban phát ra sao tùy ý nhằm thế hiện khả năng và sự thử thách con người.

22. Al-Basit

Đấng Ban Thêm bổng lộc cho bất cứ ai Ngài muốn bằng sự rộng lượng và thương xót của Ngài và Ngài luôn rộng mở đôi tay tiếp đón sự sám hối của ai đã sai phạm biết ăn năng hối cải.

23. Al-Khafid

Đấng hạ thấp bất cứ ai mà Ngài muốn, Ngài trừng phạt những kẻ kiêu ngạo, những kẻ đàn áp và nổi loạn bất tuân.

24. Ar-Rafi

Đấng nâng cao địa vị bất cứ ai Ngài muốn, Ngài ban thưởng cho những người biết khiêm tốn, kiên nhẫn.

25. Al-Mu'iz

Đấng ban vinh dự cho bất cứ ai Ngài muốn. Ngài ban sức mạnh và danh dự cho những người ngoan đạo và yêu thương Ngài.

26. Al-Muzil

Đấng hạ thấp tất cả mọi vật theo ý của Ngài. Ngài hạ thấp bất cứ ai Ngài muốn, bởi Ngài là Đấng cao cả tuyệt đối. Ngài ban sự thất bại thảm hại và trừng phạt những kẻ không tin và trái lệnh Ngài.

27. Al-Same’

Đấng Nghe Thấu tát cả âm thanh của vạn vật từ âm thanh chát chúa đến âm thanh thì thầm, Đấng đáp lại lời cầu xin của ai van xin Ngài.

28. Al-Basir

Đấng Hằng Thấy tát cả vạn vật dù hình dạng của chúng ra sao, dù có nhỏ hơn siêu vi trùng hoặc nhỏ hơn nữa Ngài đều thấy được nhất động, nhất cử của chúng.

29. Al-Hakam

Đấng Phân Xử công bằng liêm chính, Ngài không hề bất công với bất cứ ai, do đó Ngài đã mặc khải xuống kinh sách đế nhân loại dựa vào nó mà phân xử công bằng.

30. Al-Adl

Đấng Liêm Chính, sự công bằng của Allah là tuyệt đối, không thiên vị, không xử sai xử ép một ai dù người đó có quyền lực hay địa vị ra sao.

31. Al-Latif

Đấng Tinh Tế, Ngài tận tường chi tiết tất cả mọi vật, mọi việc, không gì có thế che giấu được Ngài, Ngài đã âm thầm cung cấp cho bầy tôi của Ngài với những thứ mà họ không ngờ đến.

32. Al-Khabir

Đấng Am Tường khái quát vạn vật từ trong ra ngoài và ngược lại từ ngoài vào trong.

33. Al-Halim

Đấng Kiên Nhẫn, Ngài sẽ không vội vàng trừng phạt đám bầy tôi khi phạm tội trong khi Ngài thừa khả năng làm thế, nhưng Ngài sẽ chấp nhận tha thứ cho những ai cầu xin sự tha thứ nơi Ngài.

34. Al-Azim

Đấng Vĩ Đại tuyệt đối từ hình dạng, đại danh và tính cách, vì vậy bắt buộc phải luôn kính trọng Ngài và tất cả mệnh lệnh của Ngài.

35. Al-Ghafur

Đấng bao dung tội lỗi của bề tôi sai phạm, Ngài không truy cứu cũng không trừng trị y. Sự tha thứ của Ngài dành cho tất cả những ai hướng về Ngài với thái độ khiêm nhường và ăn năng sám hối.

36. Ash-Shakur

Đấng khen thưởng việc làm ngoan đạo của bầy tôi, Ngài sẽ nhân bội phần ân phúc cho họ và ban cho họ lòng kiên định hành đạo và sẵn lòng chấp nhận tất cả.

37. Al-Aliyy

Đấng Cao Cả, cao cả trong vương quyền, trong quyền lực, hình dạng và sự ngự trị, tất cả mọi vật đều ở dưới Ngài.

38. Al-Kabir

Đấng Vĩ Đại Nhất, tất cả vạn vật đều nhỏ nhoi trước Ngài.

39. Al-Hafiz

Đấng Che Chở sinh mạng bầy tôi ngoan đạo của Ngài và Bảo Tồn tất cả việc hành đạo của họ tránh mọi thất lạc.

40. Al-Muqit

Đấng tạo hóa bổng lộc và cung cấp cho vạn vật, Ngài bảo vệ số bổng lộc đó cho chúng tránh khỏi mất mác.

41. Al-Hasib

Đấng Sắp Xếp tất cả mọi việc ở trần gian và ngày sau cho bầy tôi của Ngài và rồi tất cả sẽ bị mang ra tính sổ trước Ngài, riêng bầy tôi Muslim chân chính sẽ được ân sủng hơn.

42. Al-Jalil

Đấng Quyền Năng Tối Thượng, Đấng bên trên tất cả các qui định về giá trị và cấp bậc. Ngài là nguồn gốc của mọi thuộc tính vĩ đại. Mọi sự vẻ vang, hùng vĩ, uy nghi đều tầm thường trước sự vĩ đại của Ngài.

43. Al-Karim

Đấng Rộng Lượng, Ngài đã ban phát cho vạn vật vô số thiên lộc cho bất cứ ai, như thế nào, số lượng ra sao là tùy ý Ngài, kể cả cho người cầu xin và người không cầu xin, Ngài đã bỏ qua vô số lỗi lầm của nhân loại và đã giấu che vô số khuyết điểm của họ.

44. Ar-Raqib

Đấng Tận Tường từng chi tiết một của bầy tôi từ lời nói đến hành động, không một hành động nào của vạn vật lại qua mắt được Ngài.

45. Al-Mujib

Đấng Phúc Đáp lại tất cả thỉnh cầu van vái của nhân loại bằng sự sáng suốt và kiến thức bao quát của Ngài.

46. Al-Wase’

Đấng Bao La, sự bao la của Ngài không thể khái quát được, bao la về vương quyền, về quyền lực, về ân phúc, về tha thứ, về thiên lộc.

47. Al-Hakim

Đấng Sáng Suốt sắp xếp mọi vật vào đúng vị trí của nó và trong sự sắp đặt đó không chút sai sót hay sơ hở.

48. Al-Wadud

Đấng yêu thương người hiền nhân đức hạnh, luôn tha thứ, nhân từ và chấp nhận mọi lời cầu xin và việc làm đức hạnh của họ.

49. Al-Majid

Đấng có sự hùng mạnh, rộng lượng, tự cao tự đại trên tất cả tầng trời và trái đất.

50. Al-Ba'ith

Đấng Hồi Sinh. Ngài đánh thức người nào Ngài muốn, Ngài là Đấng ban sự sống, Đấng ban ánh sáng cho muôn loài. Ngài phục sinh các linh hồn vào Ngày Phán Xét để thưởng phạt.

51. Ash-Shahid

Đấng Giám Sát tất cả vạn vật, Đấng tự kiểm soát sự độc tôn của Ngài và duy trì nền công lý, Đấng giám sát sự thật thà của nhóm người Muslim chân chính trong việc tin tưởng vào các vị Thiên sứ và Thiên Thần.

52. Al-Haqq

Đấng Chân Lý thật sự, Đấng không tí khuyết điểm trong Đại Danh, trong tính cách, trong sự tôn thờ và là Thượng Đế duy nhất xứng đáng được thờ phụng.

53. Al-Wakil

Đấng cho vạn vật quyền thừa kế, sử dụng, quản lý thế giới, và Ngài là Đấng Bảo Hộ cho nhóm Muslim chân chính. với Ngài họ nương tựa, cầu xin, ca tụng.

54. Al-Qawy

Đấng Hùng Mạnh, Ngài có năng lực và ý muốn thật thụ mà không một thế lực nào thay đổi được.

55. Al-Matin

Đấng Vô Biên trong sức mạnh và khả năng, vì vậy bất việc gì cũng không làm cho Ngài mệt mỏi, nặng nhọc hoặc khó khăn.

56. Al-Waly

Đấng đứng ra thi hành tất cả mọi việc, quản lý vương quyền và giúp chiến thắng, giúp hùng mạnh người hiền nhân đức hạnh.

57. Al-Hamid

Đấng được ca ngợi bởi các đại danh xưng, các tính cách và hành động của Ngài, Đấng được ca ngợi công khai, thầm lặng, lúc sung túc vui vẻ, lúc hoạn nạn khó khăn, Ngài xứng đáng với lời ca ngợi đó bởi Ngài thế hiện sự hoàn mỹ.

58. Al-Muhsi

Đấng Bao Quát. Ngài có trách nhiệm quản lý tất cả mọi thứ trong vũ trụ và Ngài biết chi tiết chính xác tuyệt đối từng khoảnh khắc một. Ngài kiểm soát hết mọi thứ, mỗi hành động, cử chỉ đều được Ngài quan sát và Ngài không bỏ sót một điều gì dù nhỏ hay lớn.

59. Al-Mubdi

Đấng Khởi Tạo, Đấng khởi nguồn cho mọi sự sáng tạo, Đấng khởi nguồn cho tất cả vạn vật. Không vật gì tồn tại mà không nằm trong ý muốn của Ngài.

60. Al-Mu'id

Đấng Tái Tạo, Đấng hồi sinh lại tất cả mọi vật sau khi chết. Vào Ngày Phục Sinh, Ngài sẽ phục sinh con người trở lại để xét xử cho việc làm ở trên trần gian này.

61. Al-Muhyi

Đấng Khôi Phục, Đấng Ban Sự Sống. Ngài đã ban sự sống cho con người từ một hòn tinh dịch không có linh hồn, Ngài ban sự sống bằng cách cho các linh hồn trở lại thân xác vào Ngày Phục Sinh. Ngài là Đấng làm cho con tim tìm thấy chân lý qua sự hướng dẫn.

62. Al-Mumit

Đấng ban cho cái chết, Đấng làm cho mọi thứ trở nên vô hồn. Ngài là Đấng ban sự sống và cũng chính Ngài sẽ lấy lại nó vào thời hạn ấn định. Tất cả đều phải trở về với Ngài.

63. Al-Hayi

Đấng Hổ Thẹn, sự hổ thẹn đó đúng mực và phù hợp với quyền hạn của Ngài.

64. Al-Qayyum

Đấng Tự Hữu, Ngài không cần đến bất cứ vật nào trong trời đất này, ngược lại tất cả vạn vật trong trời đất phải dựa vào Ngài mới có thế sống được.

65. Al-Wajid

Đấng Hằng chịu đựng, Ngài không cần bất cứ thứ gì. Ngài là Đấng giàu có và không bao giờ nghèo. Ngài cung cấp vô số bổng lộc cho con người hưởng thụ.

66. Al-Majid

Đấng Vinh Quang, Đấng Vĩ Đại, Đấng Chí Tôn. Ngài là Đấng cao quý nhất, hào phóng nhất. Sự giàu có của Ngài là vô tận.

67. Al-Wahid

Đấng Duy Nhất. Ngài là Thượng đế duy nhất không có đối tác, không một ai hay thứ gì có thể so sánh với Ngài đặng.

68. Al-Ahad

Đấng Duy Nhất, Đấng Vô Song. Ngài là Đấng không thể so sánh, không ai có thể giống Ngài về bản chất và thuộc tính cao đẹp của Ngài.

69. As-Samad

Đấng trợ giúp vạn vật giải quyết khó khăn, nạn kiếp, bởi tất cả họ luôn yếu hèn trước Ngài, phải nương tựa vào Ngài mà sinh tồn, Ngài luôn ban phát, cung cấp vạn vật mà không cần viện trợ.

70. Al-Qadir

Đấng Năng Lực, năng lực của Ngài vượt trên tất cả, không một vật thể hoặc thế lực nào từ trời xuống đất có thế làm Ngài trùng bước hay nao lòng.

71. Al-Muqtadir

Đại Danh thế hiện năng lực vô giới hạn của Allah trước vạn vật, tất cả đều nằm trong sự xếp đặt của Ngài.

72. Al-Muqaddim

Đấng Sắp Xếp vạn vật vào vị trí trước sau của chúng bằng sự sáng suốt và ân phúc của ngài.

73. Al-Muakhkhir

Đấng Trì Hoãn, tùy ý Ngài muốn trì hoãn bất cứ việc gì, vật trước hay sau bằng tài trí của Ngài. Ngài muốn trì hoãn việc trừng phạt người phạm tội với mong muốn y quay đầu sám hối.

74. Al-Awwal

Đấng Đầu Tiên không có sự khởi đầu và tất cả vạn vật đều do Ngài duy nhất tạo hóa ra chúng.

75. Al-Akhir

Đấng Cuối Cùng, tất cả vạn vật rồi bị hủy diệt chỉ còn Ngài duy nhất tồn tại vĩnh cữu không có kết thúc.

76. Az-Zahir

Đấng Cao Nhất, không gì cao hơn Ngài cả và Ngài bao trùm tất cả vạn vật.

77. Al-Batin

Đấng ở trong tâm điểm của vạn vật bằng kiến thức bao trùm của Ngài, không một vật thể nào dù nhỏ tí ti hoặc lớn bao la lại thoát được tầm kiểm soát của Ngài.

78. Al-Mutaali

Đấng Vĩ Đại, Đấng Tối Cao. Ngài vượt xa khỏi trí tưởng tượng và hiểu biết của con người. Ngài toàn quyền hạ thấp người nào tự cao, tự đại, bởi Ngài là Đấng Cao Cả tuyệt đối.

79. Al-Bar

Đấng Cư Xử tốt đẹp với tất cả vạn vật mà không một ai có thể đếm được hoặc tính được, Ngài rất mực uy tín trong lời hứa, Ngài luôn đại lượng trước sai lầm của bầy tôi, Ngài luôn bảo vệ che chở bầy tôi của Ngài.

80. At-Tawwaab

Đấng khiến bất cứ bề tôi nào Ngài muốn quay lại sám hối và luôn chấp nhận sự sám hối của y.

81. Al-Muntaqim

Đấng Trừng Phạt. Ngài chiến thắng những kẻ bất tuân một cách tuyệt đối và trừng phạt chúng bởi tội lỗi chúng gây ra. Ngài kiên nhẫn, công bằng trong tất cả sự việc.

82. Al-Afu

Đấng xóa bỏ, tha thứ mọi tội lỗi và không trừng phạt kẻ đáng bị trừng phạt.

83. Ar-Rauf

Đấng Thương Xót tất cả vạn vật ở trần gian và ở ngày sau chỉ thương xót một số nhất định, đó là nhóm hiền nhân ngoan đạo.

84. Malikul-Mulk

Đức Vua Nắm Mọi Vương Quyền. Ngài thống trị tuyệt đối cả tầng trời và trái đất, Ngài muốn ban vương quyền cho ai và lấy lại vương quyền từ ai là tùy ý Ngài.

85. Dhul-Jalaali-Wal-Ikram

Đấng Quyền Lực và Quang Vinh. Ngài làm chủ sự Vĩ đại và sự Hào hiệp Cao thượng.

86. Al-Muqsit

Đấng bảo toàn điều công lý, Đấng công bằng và chính trực.

87. Al-Jami

Đấng Tập Hợp, Ngài sẽ tập hợp các tạo vật của Ngài vào một ngày đã định, đó là Ngày Phán Xét. Ngài có quyền năng tập hợp và sắp xếp lại những thứ đã bị phân tán một cách chính xác tuyệt đối.

88. Al-Ghany

Đấng Giàu Có, Ngài bất cần đến bất cứ tạo vật nào khác trên cõi đời, bởi Ngài là Đấng hoàn mỹ tuyệt đối, ngược lại tất cả vạn vật đều lệ thuộc vào Ngài, họ luôn nghèo khó trước Ngài, họ cần đến sự ban bố, sự che chở của Ngài.

89. Al-Mughni

Đấng ban sự dồi dào, phong phú và cung cấp tất cả những thứ cần thiết cho mọi tạo vật.

90. Al-Mani

Đấng Ngăn Cấm. Ngài bảo vệ con người tránh khỏi những điều có hại, những hành động tàn ác.

91. Ad-Darr

Ngài ban điều lợi và gây hại cho bất cứ ai Ngài muốn. Tất cả nghịch cảnh, sự khó chịu, đau khổ, tổn thất nhằm cảnh cáo con người về việc làm sai trái của họ.

92. An-Naafi

Ngài là nguồn gốc của mọi điều tốt đẹp. Ngài tạo ra điều có lợi để con người sử dụng và mang lại lợi ích. Tất cả điều tốt đẹp đều nằm trong ý muốn của Ngài, mọi việc tốt đẹp đều chính Ngài duy nhất ban cho.

93. An-Nur

Đấng ban ánh sáng cho vũ trụ, Đấng dẫn đường chỉ lối cho tất cả muôn loài. Ngài  ban ánh sáng cho người nào Ngài muốn và ai quay lưng với ánh sáng đích thực sẽ bị bỏ lại trong bóng tối.

94. Al-Hadi

Đấng Hướng Dẫn. Ngài hướng dẫn đám bầy tôi của Ngài đi theo con đường đúng đắng, Ngài ban điều tốt đẹp và bảo vệ họ khỏi bất kỳ điều gây hại. Ngài đã gửi các vị Thiên sứ đến để truyền thông điệp của Ngài đến tất cả nhân loại.

95. Al-Badi

Đấng Sáng Tạo. Ngài đã tạo hóa ra vũ trụ không theo một khuôn mẫu nhất định, Ngài tạo ra bất cứ thứ gì Ngài muốn, dù nó có trước hay  sau, dù tồn tại hay chưa tồn tại. Sự tạo hóa của Ngài là nổi bật, kỳ diệu, không thể so sánh.

96. Al-Baqi

Đấng Vĩnh Cửu, Đấng Bất Diệt. Ngài là Đấng mà sự tồn tại không có bắt đầu hay kết thúc. Đức tính của Ngài là vĩnh cửu và vô tận. Ngài là Đấng tồn tại mãi mãi và không bao giờ ảnh hưởng bởi thời gian.

97. Al-Warith

Đấng Tồn Tại sau khi vạn vật bị hủy diệt, tất cả mọi vật do con người sử dụng chẳng qua là sự ủy thác từ Ngài, rồi vào ngày nào đó tất cả mọi thứ sẽ quay trở về với Chủ Nhân thật sự của chúng.

98. Ar-Rashid

Đấng hướng dẫn đến với con đường ngây chính, Ngài không ép buộc bất cứ ai đi theo tôn giáo, mà Ngài chỉ ra cho họ thấy đâu là con đường đúng đắn thông qua các vị Thiên sứ của Ngài.

99. As-Sabur

Đấng Kiên Nhẫn, Đấng Nhẫn Nại. Ngài không hành động một cách vội vàng mà đợi đến một thời điểm thích hợp. Ngài không trừng phạt những kẻ vô đức tin ngay, mà Ngài cho phép họ có thời gian để ăn năng sám hối và tìm về con đường đúng đắn.  

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
» HỖ TRỢ TRANG WEB TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN »