Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người có Taqwa.

» Video: 7 Bài học từ nhịn chay Ramadan

Gửi bài

 Bạn muốn gửi bài viết, hình ảnh, video đến admin trang web, xin gửi đến Email: 

[email protected]

Hoặc gửi qua mẫu dưới đây: