Cung cách tụng niệm và cầu xin

Theo Islam, sự tụng niệm và cầu xin Allah có rất nhiều cung cách, nếu ai áp dụng đúng theo những cung cách này và thành tâm với Ngài ắt được Ngài chấp nhận và đáp lại, còn những ai ngụy tạo và giả dối hoặc không thành tâm với Ngài sẽ không được chấp nhận và đáp lại lời tụng niệm và cầu xin đó, sau đây là những bằng chứng từ Qur’an và Hadith. 

1- Qua các sách sử học ghi thì các vị Thiên Sứ và những người đức hạnh khi muốn cầu xin việc gì từ Allah thì họ bắt đầu bằng những lời ca tụng, tán dương về Rabb, (Thượng Đế của nhân loại), rồi sau đó mới cầu xin đến Rabb của họ.

Như: Nabi Ibrahim  trước khi cầu xin Allah điều gì Người bắt đầu bằng lời ca ngợi như được nhắc đến trong Qur’an:

{(Allah) là Đấng đã tạo ra tôi rồi Ngài hướng dẫn tôi * Ngài là Đấng ban cho tôi thức ăn và thức uống * Ngài là Đấng ban cho tôi mạnh khỏe mỗi khi tôi bệnh * Ngài là Đấng làm cho tôi chết rồi sau đó phục sinh tôi lại * Ngài là Đấng mà tôi hy vọng, ao ước được tha thứ mọi tội lỗi đã phạm ở ngày xét xử.} Al-Shu-a’-ra 78 – 82 (chương 26), xong Người bắt đầu cầu xin:

{Lạy Thượng Đế bề tôi, xin ban cho bề tôi kiến thức và ban cho được ở cùng với những người đức hạnh * Và hãy dạy bề tôi lời ca tụng hay nhất để thế hệ mai sau làm theo * Hãy giữ lời tụng niệm đó còn mãi ở trần gian và hãy ban cho bề tôi hưởng thụ niềm hạnh phúc của thiên đàng vào ngày sau * Và hãy tha thứ cho cha của bề tôi, chính ông ấy là người lầm lạc. Và đừng guồng bỏ bề tôi vào ngày xét xử.} Al-Shu-a’-ra 83 – 87 (chương 26).

Qua cung cách đó Allah đáp lại lời cầu khẩn của Nabi Ibrahim  ngoại trừ một điều, Allah phán:

{Rồi TA đã ban cho dòng dõi của Ibrahim Kinh Sách, sự sáng suốt và ban cho chúng vương quyền vĩ đại.} Al-Nisa: 54 (chương 4), Allah phán ở chương khác:

{Và quả thực, vào Ngày Sau Ibrahim thuộc nhóm người đức hạnh.}  Al-Baqarah: 130 (chương 2), Allah phán ở chương khác:

{Hồng ân và phúc lành của Allah đã ban các ngươi hỡi dòng dõi Ibrahim.}  Hud: 73 (chương ).

Allah không chấp nhận lời thỉnh cầu tha thứ cho cha của Nabi Ibrahim, Allah phán:

{Nhưng khi phân biệt được chính người cha là kẻ thù của Allah (tức sau khi chết), lập tức Y đoạt tuyệt quan hệ với cha mình.} Al-Tawbah: 114 (chương 9).

Tương tự thế Nabi Musa  cũng ca tụng Allah trước khi thỉnh cầu, Allah phán:

{Ngài là Đấng Bảo Hộ của bầy tôi, xin hãy tha thứ và thương xót bầy tôi.} Al-A’raaf: 155 (chương 7).

Trích từ Hadith sự biện hộ của Nabi :

Vào Ngày xét xử mọi người yêu cầu các vị Nabi biện hộ cho họ trước Allah nhưng bị họ khước từ. Các vị Nabi đều kể ra tội đã phạm làm cho Allah giận, rồi bảo: “Hãy đi tìm người khác ngoài Ta.” Cuối cùng Ta lên tiếng (tức Nabi Muhammad ): “Ta sẽ biện hộ cho các bạn rồi Ta đến xin phép Thượng Đế Ta. Khi gặp Ngài Ta cúi đầu quỳ lạy ca tụng Ngài, Ngài bỏ mặt Ta đến khi Ngài hài lòng. (Ngài ra lệnh cho Đại Thiên Thần Jibril bảo): hỡi Muhammad hãy ngẩn đầu lên, hãy thỉnh cầu sẽ được đáp ứng, hãy nói sẽ được đáp lại, hãy biện hộ sẽ được đồng ý, lúc đấy có lời dạy Ta cách ca tụng, tán dương Allah và Ta làm theo lời chỉ dẫn. Hadith do Al-Bukhari và Muslim.

Ông Fadolah bin Ubaid  kể: “Rasul   nghe người đàn ông cầu xin trong lúc dâng lễ Salah mà không bắt đầu bằng lời ca tụng, tán dương và cũng không cầu xin bình an cho Nabi, Thiên Sứ  bảo: Y đã quá vội vàng.” (sau khi xong lễ Salah) Nabi  cho gọi anh ta lại, rồi bảo:

Khi các bạn cầu xin hãy bắt đầu bằng lời ca tụng tán dương Allah trước, kế tiếp cầu xin bằng an cho Nabi  rồi sau đó cầu xin những gì muốn.” Hadith do Abu Dawood và Al-Tirmizhi ghi và đã được Sheikh Al-Albani xác thực là Soheeh.

2- Thành tâm, hy vọng, sợ hãi, khúm núm và hạ mình khiêm tốn trước Allah. Allah phán:

{Quả thật, họ là những người hay thi đua nhau làm phúc. Họ thường cầu nguyện TA vừa khao khát vừa kính sợ và họ là những người hạ mình sùng kính TA.} Al-Ambiya: 90 (chương 21).

3- Cố gắng, kiên trì và đừng bao giờ nói: hãy ban cho bề tôi nếu Ngài muốn, Nabi  nói:

Đừng bao giờ nói trong lời cầu xin: cầu xin Allah hãy tha thứ cho bề tôi nếu Ngài muốn, ngược lại hãy cố van xin vì Allah không đố kỵ khi ban phát.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi.

Thiên Sứ  nói:

Khi cầu xin các bạn hãy cố van xin trong lời thỉnh cầu và đừng bao giờ nói: Lạy Allah, Hãy ban cho bề tôi nếu Ngài muốn. Quả thực, Allah không đố kỵ khi ban phát.” Hadith do Al-Bukhari và Muslim ghi.

4- Hy vọng Allah sẽ đáp lại lời cầu xin và không được tuyệt vọng về lòng khoan dung, rộng lượng của Allah cho dù sự đáp lại có bị trể, phải biết rằng mọi việc đã được an bài sẵn. Nabi  nói:

Lời cầu xin của bầy tôi luôn được đáp lại ngoại trừ cầu xin điều tội lỗi hoặc cầu xin đoạn tuyệt quan hệ dòng tộc và Istéjal. Có lời hỏi: Istéjal là gì thưa Thiên Sứ ? Thiên Sứ  đáp:

Là người cầu xin nói: tôi cầu xin hoài mà chẳng thấy gì cả, thế là y hối tiếc về vấn đề đó và chấm dứt lời cầu xin.” Hadith do Muslim ghi.

 Cầu xin cho những người có đức tin khác cùng với bản thân. Allah phán:

{Và Ngươi hãy cầu xin Allah tha thứ tội lỗi cho Ngươi và cho những người có đức tin nam và nữ.} Muhammad: 19 (chương 47).

6- Bắt đầu bằng lời Tawhid như Nabi Yunus cầu xin, Allah phán:

{(Yunus ở trong bụng cá voi) thỉnh cầu Allah trong sự u tối: “Không có Thượng Đế nào đích thực ngoại trừ Ngài, vinh quang thay Ngài. Quả thực, bề tôi là người sai quấy.} Al-Ambiya: 87 (chương 21).

Allah đáp lại lời cầu xin:

{Bởi thế, TA đáp lại lời cầu xin và cứu Y ra khỏi (bụng cá).}  Al-Ambiya: 88 (chương 21).

7- Thì thầm trong lời cầu xin kể cả người bên cạnh cũng không nghe được. Allah phán:

{Các người hãy cầu xin Thượng Đế các ngươi khúm núm và thì thầm.} Al-A'raaf: 55 (chương 7).

8- Khi tụng niệm hoặc cầu xin phải trang hoàng trong tư thế, nếu ngồi thì nên hướng về Qiblah, khúm núm, khiêm tốn và điềm tỉnh. Nếu không thì ngồi bất cứ tư thế nào cũng được.

9- Cố nài nỉ khi cầu xin.

10- Đưa hai tay và hướng về Qiblah.

Ông U’mar bin Al-Khattaab  kể: “Trong trận chiến Badr Thiên Sứ  nhìn về kẻ địch với hàng ngàn quân trong khi Sahabah chỉ có ba trăm mười bảy quân. Nabi  hướng về Qiblah và đưa cao hai tay than khóc với Thượng Đế của Người:

Lạy Allah, xin hãy thực hiện lời giao ước mà Ngài đã hứa với Bề Tôi. Lạy Allah, xin hãy cho bề tôi những gì Ngài đã hứa. Lạy Allah, nếu Ngài hủy diệt hết nhóm người Muslim này sẽ không có ai tôn thờ Ngài trên trái đất nữa. Cứ thế Rasul  khóc lóc với Thượng Đế đến nổi rơi cả áo khoác trên vai mà Thiên Sứ  không biết. Lúc đó, Abu Bakar đến cúi lấy áo khoác choàng lại cho Nabitừ đó ông luôn đứng phía sau Nabi và khuyên: ‘Thưa Nabi của Allah! Nabi than khóc với Thượng Đế thế là đủ rồi, chắc chắn Allah sẽ thi hành lời giao ước đã hứa.’ Khi đó, Allah mặc khải xuống:

{Và (hãy nhớ) khi các ngươi cầu xin Thượng Đế của các ngươi cứu giúp thì Ngài đã đáp lời cầu xin đó mà phán: TA sẽ ểm trợ các ngươi một ngàn thiên thần xếp thành hàng ngũ.} Al-Anfaal: 9 (chương 8). Cứ thế Thiên Thần được Allah cho nối tiếp nhau xuống.” Hadith do Muslim ghi.

Nabi  nói:

Quả thực, Allah là Đấng E Thẹn, Đấng Rất Rộng Lượng, Ngài cảm thấy xấu hổ khi ai giơ tay cầu xin Ngài mà Ngài không đáp lại.” Hadith do Abu Dawood, Al-Tirmizhi và Ahmad ghi và được Sheikh Al-Albani xác thực là Soheeh.

11- Nơi cầu xin phải sạch sẽ tránh ồn ào, dơ bẩn, điều đó chứng tỏ sự tôn trọng Allah. Tốt nhất nên cầu xin ở các Masjid và những nơi thiêng liêng. Ông Abu Maysaroh nói: “Đừng bao giờ tụng niệm Allah ngoại trừ ở những nơi sạch sẽ, tốt đẹp.

12- Miệng phải sạch sẽ, nếu không được sạch hãy tẩy sạch bằng Siwaak hoặc bằng nước.

13- Lời tụng niệm được khuyến khích làm trong mọi hoàn cảnh trừ trong những trường hợp sau: đang tiểu hay đại tiện, đang quan hệ vợ chồng, đang ngồi nghe Khutbah ngày thứ sáu và đang đứng hành lễ Salah. 

Mới hơn Cũ hơn