Ân huệ lớn nhất trong sự tồn tại

 Allah, Đấng Tối Cao đã ban cho con người biết bao ân huệ không sao kể hết, và mỗi người trong chúng ta vẫn mãi luôn nằm trong ân huệ và hồng phúc của Ngài.

Ngài đã ban cho chúng ta khả năng nghe và thấy trong khi Ngài đã hạn chế khả năng đó với rất nhiều người trong nhân loại.

Ngài đã ban cho chúng ta trí óc, sức khỏe, tiền tài và người thân, hơn thế nữa Ngài đã chế ngự và điều hành toàn bộ vũ trụ cho chúng ta từ mặt trời, trái đất, bầu trời và mọi vạn vật. 

Ngài phán: {Và nếu các ngươi có đếm các ân huệ của Allah (ban cho các ngươi) thì các ngươi không thể nào đếm hết được.} (Chương 16 – Annahl, câu 18). Islam là ân huệ lớn nhất trong vũ trụ càn khôn

Tuy nhiên, tất cả những ân huệ này sẽ chấm dứt khi cuộc sống ngắn ngủi của chúng ta kết thúc. 

Ân huệ duy nhất mang lại hạnh phúc và thanh thản cho chúng ta trên thế gian và kéo dài nó đến Đời Sau chính là ân huệ được hướng dẫn đến với Islam, đây là ân huệ lớn nhất mà Allah đã ban bố cho đám bầy tôi của Ngài. 

Vì lẽ đó, Allah đã qui ân huệ này cho Ngài nhằm để tôn vinh nó hơn các ân huệ khác, Ngài phán: 

{Ngày hôm nay, TA (Allah) đã hoàn chỉnh cho các ngươi tôn giáo của các ngươi; TA cũng đã hoàn tất ân huệ của TA cho các ngươi và TA đã hài lòng lấy Islam làm tôn giáo cho các ngươi} (Chương 5 – Al-Ma’idah, câu 3).

Còn có ân huệ nào lớn lao cho con người hơn ân huệ được Allah đưa ra khỏi nơi tâm tối đến với ánh sáng và được Ngài hướng dẫn đến với tôn giáo mà Ngài hài lòng, để khẳng định mục đích và ý nghĩa mà Ngài đã tạo hóa, đó là thờ phượng Allah giúp con người đạt được hạnh phúc trên thế gian và phần thưởng tốt đẹp ở cõi Đời Sau. 

Và còn ân huệ nào lớn lao cho con người hơn ân huệ được Allah lựa chọn làm một cộng đồng tốt đẹp nhất để đứng ra kêu gọi nhân loại đến với lời chứng nhận:

La ilaha illallah

 “Không có Thượng Đế đích thực nào mà duy nhất chỉ có Allah”

Đó là lời mà Allah (swt) đã lần lượt cử phái các vị Nabi – cầu xin Allah ban bằng an và phúc lành cho họ – kêu gọi nhân loại đến với nó.

 


Một số người thiếu hiểu biết tưởng rằng việc họ theo Islam chỉ nhằm mục đích mang lại ân huệ và lợi ích cho Nabi (saw) nên Allah đã lưu ý cho họ biết rằng tất cả ân huệ và hồng phúc đều ở nơi Ngài, và ân huệ và hồng phúc tốt đẹp nhất là Ngài đã hướng dẫn họ đến với tôn giáo này.

Ngài phán: 

{Chúng xem việc theo Islam của chúng như một ân huệ ban cho Ngươi (Muhammad). Ngươi hãy bảo chúng: “Các người chớ xem (việc theo) Islam của các người là một ân huệ dành cho Ta, mà chính Allah đã ban ân huệ cho các người trong việc Ngài đã hướng dẫn các người đến với đức tin, nếu các người chân thật.} (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 17).  

Do đó, ân huệ của Allah, Đấng Tối Cao là vô số kể, tuy nhiên, Allah, Allah chỉ đề cập đến ân huệ duy nhất mà Ngài đã ban cho chúng ta, đó là ân huệ Islam, ân huệ hướng dẫn đến với sự thờ phượng và độc tôn Ngài.

Nhưng dù thế nào thì ân huệ này cần được tri ân để nó được mãi còn và vững chắc, như Allah, Đấng Tối Cao đã phán:

{Nếu các ngươi biết ơn, TA (Allah) sẽ ban thêm ân huệ cho các ngươi.} (Chương 14 – Ibrahim, câu 7). 

Làm thế nào để tri ân ân huệ này?

Việc tri ân qua hai điều:

 1, Nắm chặt lấy tôn giáo và kiên nhẫn chịu đựng trên những khó khăn và trở ngại.

 2, Quảng bá Islam và kêu gọi đến với nó bằng sự khéo léo và kiên trì.

Mới hơn Cũ hơn