Azaan (Lời kêu gọi đến Masjid dâng lễ nguyện Salah)

Đây là lời hô gọi thông báo đã vào giờ lễ nguyện Salah, kêu gọi mọi người đến Masjid dâng lễ nguyện Salah.

Azaan

Và đây là một trong các hình thức tụng niệm Allah và tôn vinh Ngài, là cách để những người Muslim chuẩn bị cho lễ nguyện Salah. Nó gồm các lời sau:

    1.     Ollo-hu-Akbar, Ollo-hu-Akbar, Ollo-hu-Akbar, Ollo-hu-Akbar: (Allah vĩ đại nhất).

2.     Ash-hadu alla ila-ha illolloh, Ash-hadu alla ila-ha illolloh: (Tôi chứng nhận không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah).

3.     Ash-hadu anna Muhammadan rosu-lullo-h, Ash-hadu anna Muhammadan rosu-lullo-h: (Tôi chứng nhận Muhammad là Thiên Sứ của Allah).

4.     Hayya alas sala-h, Hayya alas sala-h: (Hãy đến với lễ nguyện Salah).

5.     Hayya alal fala-h, Hayya alal fala-h: (Hãy đến với sự thành công).

6.     Ollo-hu-Akbar, Ollo-hu-Akbar: (Allah vĩ đại nhất).

7.     La ila-ha illolloh: (Không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah). 

Mới hơn Cũ hơn