Chương 102: Điều mà người được dọn thức ăn ra nên nói nếu không muốn ăn vì đang nhịn chay

 Điều mà người được dọn thức ăn ra nên nói nếu không muốn ăn vì đang nhịn chay

Hadith 730: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Khi ai đó trong các ngươi được mời (ăn tiệc) thì đáp lại, nếu y đang nhịn chay thì hãy cầu nguyện (cho chủ gia) còn nếu y không đang nhịn chay thì hãy ăn.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích ăn khi được mời đến bữa tiệc cưới hãy các bữa tiệc khác.

Mới hơn Cũ hơn