Chương 103: Điều mà người được mời đến bữa tiệc nên nói nếu có người khác theo cùng

 Điều mà người được mời đến bữa tiệc nên nói nếu có người khác theo cùng


Hadith 731: Ông Abu Mas’ud Albadri thuật lại: Một người đàn ông đã mời Thiên Sứ của Allah đến bữa ăn mà ông ấy đã chuẩn bị cho Người, bữa ăn dành cho năm người bao gồm cả Người. Nhưng có một người đàn ông đi theo họ nên khi đến cửa thì Thiên Sứ của Allah nói với người mời:

 “Quả thật người này đi theo cùng chúng tôi, nếu anh muốn cho phép anh ta hay để anh ta quay về thì tùy anh.”

Người đàn ông (chủ gia) nói: Tôi cho phép anh ta thưa Thiên Sứ của Allah. (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Việc Thiên Sứ của Allah xin phép chủ nhà mang hàm ý rằng Người không biết người chủ nhà có bằng lòng không. Trường hợp biết rõ chủ nhà sẽ bằng lòng thì không cần phải xin phép.

- Hadith là bằng chứng rằng không được phép đến bữa tiệc khi không được mời trừ phi có sự cho phép của chủ nhà.

Mới hơn Cũ hơn