Chương 112: Không nên uống trực tiếp từ miệng của những chiếc bình dùng để rót

Không nên uống trực tiếp từ miệng của những chiếc bình dùng để rót


Hadith 754: Ông Abu Sa’eed Al-Khudri thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) cấm lật ngược túi da (đựng nước uống) và uống trực tiếp từ miệng của nó. (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy rằng người tín đồ không nên uống trực tiếp từ những chiếc bình cái dùng để rót.

Hadith 755: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) cấm uống trực tiếp từ chiếc đựng dùng để rót hoặc từ túi da đựng nước. (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith: giống với hadith số 754.

Hadith 756: Bà Ummu Thabit, Kabshah bintu Thabit, em gái của Hassaan bin Thabit thuật lại: Thiên Sứ của Allah đến thăm tôi, Người đã đứng uống nước từ miệng của một túi da đang được treo. Tôi đã đứng dậy và cắt miệng của nó. (Hadith do Tirmizdi ghi lại và ông nói hadith tốt và xác thực).

Học giả Annawawi nói: Sở dĩ bà ấy cắt nó là để tìm phúc lành từ nơi mà miệng của Người đã chạm vào. Hadith này cho thấy việc uống nước trong tư thế đứng cũng như việc uống nước trực tiếp từ miệng của một túi da là được phép. Riêng hai hadith được đề cập trước đó chỉ mang tốt hơn và hoàn hảo hơn thôi. Allah là Đấng biết rõ hơn hết.

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy được phép uống trong tư thế đứng cũng như được phép uống trực tiếp từ cửa miệng của các  bình chứa nước dùng để rót. Còn hai hadith cấm chỉ mang tính chất không nên làm chứ không phải là ngăn cấm.

- Hadith cho thấy được phép tìm phúc lành từ những vết tích của Thiên Sứ (saw) với điều kiện không lấy những nơi hay những thứ có vết tích đó của Người cho việc thờ phượng và tôn vinh làm nơi hay thứ linh thiêng.

Mới hơn Cũ hơn