Chương 113: Không nên thổi (thở) vào chiếc đựng (ly, ca) khi uống

Không nên thổi (thở) vào chiếc đựng (ly,ca) khi uống


Hadith 757: Ông Abu Sa’eed Al-Khudri thuật lại Thiên Sứ của Allah (saw) cấm thổi vào chiếc đựng khi uống. Một người đàn ông nói: đôi khi chúng tôi thấy rác trên bề mặt của nước trong chiếc đựng, lúc đó chúng tôi nên làm thế nào? Người (saw) nói: “Hãy đổ bỏ”. Người đàn ông đó nói: cơn khát của tôi không được giải tỏa khi uống một hơi duy nhất. Người (saw) nói:

 “Thế thì ngươi hãy lấy chiếc đựng khỏi miệng của ngươi (để uống với ba ngụm và thở).”(Tirmizdi ghi lại và ông nói hadith tốt và xác thực).

Hadith 758: Ông Ibnu Abbas thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) cấm hà hơi hoặc thổi vào trong chiếc đựng (thức ăn hay thức uống). (Tirmizdi ghi lại và ông nói hadith tốt và xác thực).

* Bài học từ Hadith

- Hadith này và hadith trước đó đều cho thấy người tín đồ không nên thổi (hay thở) vào chiếc đựng thức uống trong suốt khi uống.

Mới hơn Cũ hơn