Chương 114: Được phép uống nước trong tư thế đứng

Được phép uống nước trong tư thế đứng


Hadith 759: Ông Ibnu Abbas thuật lại: Tôi đã rót nước Zamzam cho Thiên Sứ của Allah (saw), Người đã uống trong lúc Người đang đứng. (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith là bằng chứng khẳng định đứng uống là được phép chứ không phải haram.

Hadith 760: Ông Nazzaal bin Sabrah thuật lại: Ông Ali bin Abu Talib đến tại Bab Arrahbah (tại Kufah) và uống nước trong tư thế đứng. Rồi ông nói: Quả thật tôi đã nhìn thấy Thiên Sứ của Allah (saw) làm giống như các người nhìn thấy tôi đã làm. (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định rằng đứng uống không phải là haram.

Hadith 761: Ông Ibnu Umar nói: Trong thời của Thiên Sứ (saw), chúng tôi vừa đi vừa ăn và chúng tôi đứng uống nước. (Tirmizdi ghi lại và ông nói hadith tốt và xác thực).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định mạnh mẽ rằng việc ăn, uống trong tư thế đứng hoặc đang đi không phải là điều haram.

Hadith 762: Ông Amru bin Shu’aib nói cha của ông thuật lại rằng ông nội của ông nói: Tôi đã nhìn thấy Thiên Sứ của Allah (saw) uống trong tư thế đứng và cả trong tư thế ngồi. (Tirmizdi ghi lại và ông nói hadith tốt và xác thực).

* Bài học từ Hadith

- Hadith này cũng như các hadith trước đều cho thấy việc ngồi ăn và uống chỉ mang tính hoàn hảo và tốt hơn việc đứng ăn, đứng uống hay vừa đi vừa ăn.

Hadith 763: Ông Anasbin Malikt thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) cấm chúng tôi uống nước trong tư thế đứng. Qatadah thuật lại: Chúng tôi đã hỏi Anas: còn ăn thì sao? Anas nói: còn tệ và xấu hơn. (Muslim).

Hadith 764: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Không ai trong các ngươi được phép uống nước trong tư thế đứng. Bởi thế, ai lỡ quên thì hãy nôn ra.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith này và hadith trước đó cho thấy việc uống nước trong tư thế đứng là Makruh, tức bỏ tốt hơn làm; và việc ăn trong tư thế đứng còn nghiêm trọng hơn.

- Hadith này cho thấy, ai đã lỡ uống trong tư thế đứng thì hãy nôn ra mục đích như khiển trách bản thân đã làm trái Sunnah. Tuy nhiên, hadith này chỉ đối với ai cố tình làm trái Sunnah; còn không thì việc đứng ăn uống hay đi ăn uống đều được phép.

Mới hơn Cũ hơn