Chương 115: Khuyến khích người rót chiêu đãi là người uống cuối cùng

Khuyến khích người rót chiêu đãi là người uống cuối cùng

Hadith 765: Ông Abu Qatadah thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Người rót nước phục vụ cho những người khác nên là người cuối cùng uống nước.” (Tirmizdi ghi lại và ông nói hadith tốt và xác thực).

* Bài học từ Hadith

- Hadith dạy người tín đồ phép lịch sử của Islam là người phục vụ và chiêu đãi nên là người ăn hoặc uống cuối cùng.

Mới hơn Cũ hơn