Chương 119: Nói về độ dài của Qamees, tay áo, phần đuôi của chiếc khăn quấn đầu ‘Ima-mah.

 Nói về độ dài của Qamees, tay áo, phần đuôi của chiếc khăn quấn đầu ‘Ima-mah.

Cấm mặc các loại áo (quần) dài phủ xuống mắt cá chân biểu hiện sự tự cao tự đại, khuyến khích bỏ kiểu ăn mặc đó đối với ai không nhằm biểu hiện sự tự cao tự đại.

Hadith 782: Bà Asma’ con gái ông Yazid, thuộc dân Madinah thuật lại: Tay áo Qamees của Thiên Sứ (saw) thường dài tới cổ tay (Abu Dawood, Tirmizdi và ông nói hadith tốt).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy tay áo của Thiên Sứ chỉ dài tới cổ tay.Hadith 783: Ông Ibnu Umar thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Ai mà áo (quần) của y dài phủ xuống (khỏi mắt cá chân) và kéo lê dưới nền đất nhằm thể hiện sự tự cao tự đại thì vào Ngày Phán Xét Allah sẽ không nhìn đến y.

Ông Abu Bakr nghe vậy nói: Thưa Thiên Sứ của Allah, y phục (mảnh che phần dưới của cơ thể) của tôi hay tuột xuống, tôi phải thường kéo nó lên và quấn nó lại.

Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Quả thật anh không phải là người làm điều đó để thể hiện sự tự cao tự đại” (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy mọi hành động đều được ghi nhận qua sự định tâm. Allah sẽ bắt tội hành động của một người dựa theo sự định tâm của y.

- Hadith là một sự cảnh báo đến những ai thể hiện sự tự cao tự đại của bản thân bằng cách ăn mặc y phục dài phủ xuống mắt cá chân và kéo lê dưới đất.

Hadith 784: Ông Abu Huroiroh  thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Vào Ngày Phán Xét, Allah không nhìn đến kẻ kéo lê chiếc Izar (y phục cho thân dưới) của mình trên đất một cách kêu ngạo và tự phụ.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith là bằng chứng khẳng định việc nam giới mặc quần áo dài phủ xuống nền đất với tâm niệm thể hiện sự tự cao tự đại của bản thân.

Hadith 785: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Phần Izar phủ xuống bên dưới mắt cá chân sẽ nằm trong Hỏa Ngục” (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith là lời cảnh báo nghiêm khắc cho những nam giới nào mặc y phục phủ xuống mắt cá chân một cách tự cao tự đại.

Hadith 786: Ông Abu Zdar thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Có ba nhóm người mà Allah sẽ không nói chuyện với họ, không nhìn đến họ và không tẩy sạch tội lỗi cho họ vào Ngày Phán Xét.”

Người lặp lại ba lần, ông Abu Zdar nói: Họ đã thất bại thảm hại, họ là vậy thưa Thiên Sứ của Allah?

Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Người (đàn ông) mặc quần áo dài phủ xuống đất (một cách tự cao tự đại), người nhắc khéo về sự rộng rãi của mình khi làm tự thiện, và người thề thốt cho món hàng của mình bằng lời thề giả dối khi bán.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cảnh báo về ba nhóm người sẽ không được Allah đoái hoài vào Ngày Phán Xét: 1, người đàn ông mặc quần áo dài phủ xuống mắt cá chân với tâm niệm thể hiện sự cao sang một cách tự phụ và kiêu căng; 2, người làm từ thiện nhưng lại hay buông lời nhắc khéo về sự rộng rãi và tốt bụng của mình; 3, người buôn bán kinh doanh vì muốn bán chạy hàng cũng như muốn việc kinh doanh của mình thuận lợi nên đã thề thốt một cách giả dối.

- Hadith cho thấy những hành động được đề cập  trong Hadith là những điều trọng tội đối với Allah.

Hadith 787: Ông Ibnu Umar thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Vào Ngày Phán Xét, Allah không nhìn đến những ai mặc Izar, Qamees và Ima-mah dài phủ xuống nền đất một cách tự cao tự đại.”(Abu Dawood, Annasa-i với đường dẫn truyền xác thực).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cấm việc mặc y phục phủ xuống nền đất để thể hiện sự tự cao tự đại của bản thân.

Hadith 788: Ông Abu Jurai Jabir bin Sulaim t thuật lại: Tôi đã nhìn thấy một người đàn ông, người mà ý kiến và tư tưởng của ông luôn được mọi người đi theo. Khi ông nói bất cứ điều gì thì không một ai hành động nghịch lại ông cả. Tôi hỏi người đàn ông đó là ai thì họ nói: Thiên Sứ của Allah.

Thế là tôi chào Người: Alayka Assalam thưa Thiên Sứ của Allah. Tôi đã chào Người như thế đến hai lần. Người bảo tôi: “Đừng nói: Alayka Assalam, bởi đó là cách chào đến người chết (của thời Jahiliyah), mà ngươi hãy nói Assalamu-alayka”. Tôi nói với Người: Có phải Người đích thực là Thiên Sứ của Allah? Người nói:

 “Ta chính là Thiên Sứ của Allah, Đấng mà khi ngươi gặp nạn và ngươi cầu nguyện Ngài thì Ngài sẽ giải nạn cho ngươi;Đấng mà khi ngươi đói và ngươi cầu nguyện Ngài thì Ngài sẽ ban phát thức ăn cho ngươi; Đấng mà khi ngươi bị thất lạc con vật cưỡi ở một nơi hoang vắng và ngươi cầu nguyện Ngài thì Ngài sẽ mang nó trả lại cho ngươi.”

Tôi nói với Người: Xin Người cho tôi những lời khuyên! Người nói:

 “Chớ chửi rủa và xúc phạm đến một ai”

Thế là kể từ đó tôi đã không chửi rủa và xúc phạm đến bất cứ ai, cả người tự do và người nô lệ, kể cả lạc đà và ngay cả con cừu.

Và Người nói:

 “Ngươi chớ xem thường bất cứ việc làm thiện tốt nào, việc ngươi nói chuyện với người anh em của ngươi với vẻ mặt vui tươi thì đó là một việc làm thiện tốt, ngươi hãy nâng chiếc Izar của ngươi lên đến cẳng chân, nếu không thì ngươi hãy mặc phủ xuống đến mắt ca chân thôi, ngươi hãy tránh việc mặc Izar phủ xuống đất bởi đó là một trong những biểu hiện của sự tự cao tự đại, quả thật Allah không thích sự tự cao tự đại.Nếu có người chửi mắng ngươi về những điều tồi tệ mà y biết về ngươi thì ngươi cũng đừng chửi mắng lại y về những điều tồi tệ mà ngươi biết về y bởi như thế là để y gánh chịu hậu quả xấu của việc chửi mắng của mình.”(Tirmizdi, ông nói: hadith tốt và xác thực).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cấm việc xúc phạm và chửi rủa người khác.

- Hadith khuyến khích người tín đồ không trả đũa khi bị người khác chửi rủa và xúc phạm. Đó là phong thái và đạo đức của người bề tôi có đức tin của Allah.

- Hadith khuyến khích đàn ông Muslim mặc y phục cao trên mắt cá chân đến nửa cẳng chân bởi như thế thể hiện sự khiêm tốn, giản dị.

Hadith 789: Ông Abu Huroiroh  thuật lại: Một người đàn ông đang dâng lễ nguyện Salah trong chiếc Izar dài phủ xuống đất thì Thiên Sứ của Allah (saw) bảo y: “Ngươi hãy đi làm Wudu’ lại”. Thế là người đàn ông đó đi làm Wudu’ rồi quay lại. Thiên Sứ của Allah (saw) lại bảo y: “Ngươi hãy đi làm Wudu’ lại”. Một số người có mặt ở đó liền nói với Thiên Sứ của Allah: Thưa Thiên Sứ của Allah, sao Người bảo y làm Wudu’ lại nhưng lại im lặng (không nói nguyên nhân vì sao)? Thiên Sứ của Allah nói:

 “Quả thật, y dâng lễ nguyện Salah với chiếc Izar dài phủ xuống đất trong khi Allah không chấp nhận lễ nguyện Salah của người đàn ông mặc Izar dài phủ xuống đất.”(Abu Dawood ghi lại với đường dẫn truyền xác thức theo điều kiện của Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Thiên Sứ của Allah bảo người đàn ông đó làm Wudu’ lại mục đích để xóa tội cho y về việc y đã mặc chiếc Izar dài phủ xuống đất một cách tự cao tự đại.

Hadith 790: Ông Qais bin Bishr Al-Taghlabinói: Cha tôi, người đã thường ngồi cùng với ông Abu-Darda’, thuật lại:

Một người đàn ông sống tại Damascus (thủ đô Syria), là một trong số các vị bạn đạo của Thiên Sứ (saw).Ông thường được biết đến với tên gọi Ibnu Al-Hanzaliyah. Ông là một người thích ở một mình, ông ít khi đồng hành với mọi người. Ông thường dùng hầu hết thời gian của mình cho lễ nguyện Salah, và khi kết thúc Salah thì ông thường Tasbih, Takbir cho tới khi ông trở về nhà.

Có một ngày nọ, ông ấy đi ngang qua chúng tôi trong lúc chúng tôi đang ngồi cùng với Abu-Darda’. Thế là, ông Abu-Darda’ nói với ông ấy: ‘Hãy nói một điều gì đó mang lại lợi ích cho chúng tôi và không làm hại ông!’ Ông ấy nói: “Thiên Sứ của Allah đã cử một toán quân ra đi. Khi họ trở về, một người đàn ông trong số họ đã đến ngồi trong buổi hội họp có mặt của Thiên Sứ. Người đàn ông đó nói với người ngồi kế bên trong cuộc trò chuyện: ‘Tôi ước anh đã nhìn thấy chúng tôi khi chúng tôi đối mặt với kẻ thù.’ Thế là một cậu thanh niên nhặt lấy cây giáo của mình lên, đánh một cái và nói: ‘Hãy lấy cái này từ tôi và tôi là một cậu bé Ghifari’ (lời nói mang ý tự hào), ông nghĩ sao về câu nói này? Người ngồi kế bên nói: ‘Tôi nghĩ rằng anh ta đã mất phần thưởng vì tự hào.’ Họ bắt đầu tranh cãi cho tới khi Thiên Sứ của Allah nghe thấy sự tranh cãi của họ và Người nói:

 “Subha-nallah, chẳng vấn đề gì cho việc y được ban thưởng (ở Đời Sau) và được khen ngợi (ở đời này) cả.”

Tôi nhận thấy rằng Abu-Darda’ cảm thấy rất vui cho điều đó. Ông ngẩng đầu nhìn ông Ibnu Al-Hanzaliyah và cứ lặp lại câu hỏi: ‘Ông thực sự đã nghe Thiên Sứ của Allah nói điều này chứ?’ và Ibnu Al-Hanzaliyah vẫn tiếp tục trả lời là “Đúng vậy” cho đến khi tôi yêu cầu ông Abu-Darda không làm phiền ông ấy nữa.

Rồi trong một lần khác, ông Ibnu Al-Hanzaliyah đi ngang qua chúng tôi, ông Abu-Darda’ nói với ông ta: ‘Hãy nói một điều gì đó mang lại lợi ích cho chúng tôi và không làm hại ông!’ Ông Ibnu Al-Hanzaliyah nói: Thiên Sứ của Allah đã nói với chúng tôi:

 “Người chi dùng tài sản để mua một con ngựa (cho cuộc chiến vì chính nghĩa của Allah) giống như một người mở rộng bàn tay làm Sadaqah một cách không giữ lại.

Rồi trong một lần khác nữa, ông Ibnu Al-Hanzaliyah đi ngang qua chúng tôi, ông Abu-Darda’ nói với ông ta: ‘Hãy nói một điều gì đó mang lại lợi ích cho chúng tôi và không làm hại ông!’ Ông Ibnu Al-Hanzaliyah nói: Thiên Sứ của Allah nói:

 “Khuraim Al-Usaidi là một người đàn ông phúc lành, không phải vì mái tóc dài của y cũng không phải vì chiếc Izarcủa y phủ xuống đất.”

Khuraim nghe được những lời nói này của Thiên Sứ thì ông đã liền lấy con dao cắt tóc ngắn đến tai và kéo chiếc Izar cao lên đến cẳng chân.

Rồi trong một lần khác nữa, ông Ibnu Al-Hanzaliyah đi ngang qua chúng tôi, ông Abu-Darda’ nói với ông ta: ‘Hãy nói một điều gì đó mang lại lợi ích cho chúng tôi và không làm hại ông!’ Ông Ibnu Al-Hanzaliyah nói: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah nói:

 Khi các ngươi trở về với anh em của mình, các ngươi hãy  chỉnh yên ngồi ngay ngắn, sửa lại quần áo chỉnh tề để các ngươi trông gọn gàng và thanh nha. Allah ghét sự không gọn gàng và ngăn nắp.” (Abu Dawood).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy ông Abu-Darda’ là người rất cố gắng trong việc học hỏi kiến thức và ông là người khiếm tốn, hạ mình trong việc học hỏi kiến thức.

- Hadith cho thấy rằng việc một người giới thiệu bản thân mình có tham gia chiến tranh nếu như người đó được biết là người dũng cảm và gan dạ mục đích để đe dọa kẻ thù chứ không muốn thể hiện sự tự cao tự đại là được phép. Người đó sẽ được ban thưởng ở đời này và cả Đời Sau.

- Hadith cho thấy rằng việc để tóc dài phủ xuống bờ vai cũng như việc mặc quần áo dài phủ xuống nền đất là Haram nếu như những điều đó thể hiện sự tự cao tự đại.

- Hadith kêu gọi người tín đồ Muslim nên để tóc đến tận dái tai hoặc đến tận cổ như cách làm của Thiên Sứ (saw) nếu như muốn để dài.

- Hadith khuyến khích người tín đồ Muslim khi trở về từ một chuyến đi xa nên làm sạch ngoại hình và quần áo khỏi bụi đường. Nếu anh ta xuất hiện với bộ dạngrũ rượi, mái tóc bù xù và quần áo xộc xệch, dù cố ý hay vô ý, có lẽ anh ta sẽ gây ấn tượng chán nản cho vợ con và các thành viên khác trong gia đình trước sự bất mãn của Allah.

Hadith 791: Ông Abu Sa’eed Al-Khudri thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Chiếc Izar của người Muslim nên dài đến nửa cẳng chân. Y sẽ không mang tội nếu nó dài đến mắt cá chân, còn những gì bên dưới mắt cá chân là trong Hỏa Ngục. Ai kéo lê Izar của mình trên nền đất một cách thái quá thì Allah sẽ không nhìn mặt y (vào Ngày Phán Xét).”

Hadith 792: Ông Ibnu Umar thuật lại: Chiếc Izar của tôi dài phủ xuống trong lúc tôi đi ngang qua Thiên Sứ của Allah. Thế là Người bảo tôi: “Hãy kéo Izar của ngươi lên, Abdullah!” Tôi kéo nó lên và Người bảo tôi kéo lên cao hơn nữa. Một số người nói: Kéo lên đến đâu? Người nói: “Đến nửa cẳng chân”.

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy Abdullah con trai của Umar luôn bám lấy Sunnah của Thiên Sứ và luôn thực hiện theo mệnh lệnh của Người. Các vị Sahabah của Thiên Sứ luôn là những người bám lấy Sunnah của Thiên Sứ và làm theo mệnh lệnh của Người.

- Quần áo của người Muslim nam tốt nhất là chỉ nên dài tới nửa cẳng chân.

Hadith 793: Ông Ibnu Umar thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Ai mà áo (quần) của y dài phủ xuống (khỏi mắt cá chân) và kéo lê dưới nền đất nhằm thể hiện sự tự cao tự đại thì vào Ngày Phán Xét Allah sẽ không nhìn đến y.

Bà Ummu Salamah hỏi: Phụ nữ làm thế nào với viền áo của họ? Thiên Sứ của Allah nói: “Cho thấp xuống một gang tay”. Bà Ummu Salamah nói: “Như vậy sẽ lộ các bàn chân” Thiên Sứ của Allah nói: “Cho thấp xuống một khuỷu tay, đừng thấp xuống nữa”. (Abu Dawood, Tirmizdi).

* Bài học từ Hadith

- Như vậy, phụ nữ nên để quần áo phủ xuống đất khoảng một khuỷu tay để không lộ bàn chân ra ngoài.

* Tóm lại: Các Hadith đều cho thấy việc người nam Muslim mặc quần áo và y phục dài phủ xuống nền đất với tâm niệm thể hiện sự tự cao tự đại là điều bị nghiêm cấm. Người Muslim nam nào có hành động như vậy thì vào Ngày Phán Xét, Allah sẽ không đoái hoài tới y nếu như y đã không sám hối. Còn người Muslim nam nào mặc dài các y phục của mình phủ xuống dưới mắt cá chân không với ý niệm tự cao tự đại là điều Makruh. Tuy nhiên, nếu người Muslim nào mặc y phục dài xuống mắt cá chân vì cần phải làm vậy thì không phải là điều Makruh. 

Mới hơn Cũ hơn