Chương 121: Khuyến khích sự điều độ và vừa phải trong cách mặc

 Khuyến khích sự điều độ và vừa phải trong cách mặc


Hadith 795: Ông Amru bin Shu’aibthuật lại từ cha của ông, và cha của ông thuật lại từ ông nội của ông rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Quả thật Allah thích nhìn vết tích ân huệ của Ngài trên mình người bề tôi của Ngài.(Tirmizdi ghi lại, ông nói: Hadith tốt).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy việc mặc trang phục tươm tất, thanh nhã, và đẹp đẽ là điều được khuyến khích trong Islam bởi nó phô bày ân huệ của Allah miễn sao trang phục đó không phải là sự se sua quá mức nhằm biểu hiện sự tự cao tự đại trước mọi người.

- Hadith kêu gọi đến với sự điều độ và vừa phải trong trang phục cũng như trong các khía cạnh khác của đời sống.

Mới hơn Cũ hơn