Chương 122: Cấm nam giới mặc tơ lụa, cho phép nữ giới mặc tơ lụa

 Cấm nam giới mặc tơ lụa, cho phép nữ giới mặc tơ lụa


Hadith 796: Ông Umar bin Al-Khattab thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Các ngươi chớ mặc tơ lụa, bởi quả thật ai mặc nó trên thế gian thì sẽ không được mặc nó ở Đời Sau.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith là lệnh cấm từ Thiên Sứ của Allah (saw) rằng nam giới Muslim không được mặc tơ lụa.

Hadith 797: Ông Umar bin Al-Khattab thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Quả thật, người nào mặc tơ lụa sẽ không phần (ở cõi Đời Sau).” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith muốn nói rằng ai làm trái điều cấm mặc tơ lụa trên cuộc sống trần gian này thì vào Ngày Sau y sẽ bị trừng phạt trong Hỏa Ngục nếu như y không biết ăn năn sám hối.

Hadith 798: Ông Anasbin Malik thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Ai mặc tơ lụa trên đời này sẽ không được mặc nó ở Đời Sau.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cấm tín đồ Muslim nam giới mặc tơ lụa. Ai mặc tơ lụa trên cuộc đời này thì người đó nghịch lại lệnh của Allah.

- Hadith khẳng định rằng một trong những tiện nghi ở nơi Thiên Đàng là mặc tơ lụa.

Hadith 799: Ông Ali thuật lại: Tôi đã thấy Thiên Sứ của Allah (saw) lấy tơ lụa để lên bàn tay phải và lấy vàng để lên bàn tay trái rồi nói:

 “Quả thật, hai thứ này haram đối với nam giới trong cộng đồng tín đồ của Ta.” (Abu Dawood ghi lại với đường dẫn truyền tốt).

* Bài học từ Hadith

- Hadith là bằng chứng rõ ràng cho việc nghiêm cấm tơ lụa và vàng đối với các tín đồ Muslim nam.

Hadith 800: Ông Abu Musa Al-Ash’ary thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Y phục tơ lụa và (trang sức) vàng bị cấm đối với nam giới trong cộng đồng tín đồ của Ta, còn phụ nữ thì được phép.” (Tirmizdi ghi lại và ông nói hadith tốt).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định vàng và tơ lụa là hai thứ haram đối với nam giới Muslim và halal đối với nữ giới.

Hadith 801: Ông Huzdaifah thuật lại: Thiên Sứ của Allah (saw) cấm chúng tôi ăn, uống từ các vật đựng bằng vàng và bạc, cấm chúng tôi mặc tơ lụa và gấm và cấm chúng tôi ngồi lên (bất cứ thứ gì được làm từ tơ lụa và gấm). (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cấm cả nam lẫn nữ Muslim ăn uống từ những chiếc đựng bằng vàng và bạc. Riêng y phục bằng tơ lụa và gấm cũng như trang sức bằng vàng thì chỉ cấm nam giới còn nữ giới thì được phép.

- Hadith như muốn khẳng định rằng việc dùng các vật dụng bằng vàng và bạc cũng như việc ngồi lên những tấm trải từ tơ lụa và gấm là một trong những biểu hiện sự xa hoa và kiêu ngạo.

Mới hơn Cũ hơn