Chương 124: Cấm dùng da báo (hổ)

Cấm dùng da báo (hổ)

Hadith 803: Ông Mu’a-wiyah thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Các ngươi không được ngồi lên yên cưỡi được làm từ tơ lụa hoặc da báo (hổ).” (Abu Dawood ghi lại).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cấm ngồi lên những yên ngồi được làm từ tơ lụa và da báo (hổ)

- Hadith cấm dùng da báo (hổ) vì nó thể hiện sự kiêu ngạo cũng như giống với lối sống của những người ngoại đạo.

Hadith 804: Ông Abu Al-Malih thuật lại từ cha của ông rằng Thiên Sứ của Allah (saw) cấm dùng các loại da thú dữ (như cọp, báo, gấu, …) (Abu Dawood, Tirmizdi, Annasa-I ghi lại với đường dẫn truyền xác thực).

Mới hơn Cũ hơn