Chương 125: Lời Du’a khi mặc y phục mới

 Lời Du’a khi mặc y phục mới

Hadith 805: Ông Abu Sa’eed Alkhudri thuật lại: Thiên Sứ của Allah (saw), khi Người mặc một chiếc y phục mới thì Người nêu tên của loại y phục đó – chẳng hạn như Ima-mah, Qamees hoặc Rida’ – rồi nói:

 “Ollo-humma laka alhamdu, Anta kasautani-hi, as-aluka min khoirihi wa khoiri ma suni’a lahu, wa a’u-zdu bika min sharrihi wa sharri ma suni’a lahu.”

“Lạy Allah, mọi sự ca ngợi và tán dương kính dâng lên Ngài bởi Ngài đã ban nó cho bề tôi. Bề tôi cầu xin Ngài điều tốt lành từ nó và điều tốt lành của mục đích mà nó được làm ra. Bề tôi cầu xin Ngài che chở bề tôi tránh xa khỏi điều xấu từ nó và điều xấu của mục đích mà nó được làm ra.” (Abu Dawood, Tirmizdi ghi lại; Tirmizdi nói hadith tốt).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích người tín đồ Muslim nói lời Alhamdulillah để tạ ơn Allah sau khi mặc y phục mới, và tốt nhất nên đọc lời Du’a như lời của Thiên Sứ đã nói.

Mới hơn Cũ hơn