Chương 133: Lễ nghĩa trong chào Salam

Lễ nghĩa trong chào Salam


Hadith 849: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

“Người cưỡi phương tiện cho Salam đến người đi bộ, người đi bộ cho Salam đến người đang ngồi, và nhóm ít người cho Salam đến nhóm nhiều người.”(Albukhari, Muslim).

Riêng trong lời dẫn của Albukhari: “Người nhỏ cho Salam đến người lớn …”

* Bài học từ Hadith

- Hadith dạy các tín đồ Muslim cách thức chào Salam trong Islam, đó là người nhỏ nên chào Salam đến người lớn, người cưỡi nên chào Salam đến người đi bộ, người đi bộ nên chào Salam đến người đàng ngồi, và nhóm ít người nên chào Salam đến nhóm nhiều người.Đây là đạo đức và văn hóa của Islam.Hadith 850: Ông Abu Uma-mah Sudai bin Ajlan Al-bahily thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Quả thật, người ở gần Allah nhất là người cho Salam đầu tiên.” (Abu Dawood).

Trong lời dẫn của Tirmizdhi, ông Abu Uma-mah thuật lại: Có người hỏi: Thưa Thiên Sứ của Allah, hai người gặp nhau, ai là người nên chào Salam trước? Thiên Sứ của Allah nói: “Người gần Allah nhất”.

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người tín đồ Muslim nên bắt đầu cho Salam đến mọi người, đó là điều tốt nhất bởi việc làm đó giúp y ở gần Allah hơn.

- Hadith như muốn nhắc nhở các tín đồ Muslim rằng việc bắt đầu cho Salam trước là việc làm tốt đẹp làm hài lòng Allah. Và một khi Allah hài lòng thì Ngài sẽ thương xót và nhân tư với chúng ta.

Mới hơn Cũ hơn