Chương 134: Khuyến khích chào Salam khi gặp lại cho dù mới vừa gặp và chào Salam trước đó

Khuyến khích chào Salam khi gặp lại cho dù mới vừa gặp và chào Salam trước đó


Hadith 851: Ông Abu Huroiroh thuật lại về việc một người đã không hoàn thành tốt lễ nguyện Salah: Lễ nguyện Salah xong, y đến chỗ Thiên Sứ (saw) và chào Salam Người, Người đáp lại lời Salam và nói: “Hãy thực hiện lại lễ nguyện Salah bởi ngươi thực sự chưa lễ nguyện Salah.” Thế là người đó quay lại lễ nguyện Salah rồi tiếp tục đến chào Salam Thiên Sứ của Allah. Cứ như thế rất nhiều lần. (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy lễ nguyện Salah chào Masjid nên được ưu tiên hơn việc chào Salam bởi vì nghĩa vụ đối với Allah phải nên được ưu tiên hơn nghĩa vụ đối với con người.

- Hadith khuyến khích lặp lại việc chào Salam cho dù thời gian cách mặt nhau chỉ trong chốc lát.

Hadith 852: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Khi ai đó trong các ngươi gặp người anh em (đồng đạo) của mình thì y hãy chào Salam, nếu hai người cách mặt nhau bởi một cái cây, một bức tường hay một tảng đá rồi gặp lại thì cũng hãy chào Salam đến nhau.” (Abu Dawood).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích đẩy mạnh việc chào Salam ngay cả hai ngươi đang đi rồi cách mặt nhau bởi một bức tường hay một cái cây hoặc một tảng đá thì cũng hãy cho Salam.

Mới hơn Cũ hơn