Chương 135: Khuyến khích chào Salam khi vào nhà của mình

 Khuyến khích chào Salam khi vào nhà của mình


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Tuy nhiên, khi nào các ngươi muốn vào nhà thì các ngươi hãy chào Salam đến nhau bằng lời chào phúc lành mà Allah đã dạy cho các ngươi.}(Chương 24 – Annur, câu 61).

Hadith 853: Ông Anasbin Malik thuật lại: Thiên Sứ của Allah (saw) đã nói với tôi:

 “Này con trai, khi nào con vào nhà của mình thì con hãy chào Salam, bởi nó sẽ mang lại hồng phúc cho con và cho người nhà của con.” (Tirmizdi ghi lại và ông nói hadith tốt, xác thực)

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy được phép gọi ai đó không phải con cái của mình là con trai, hành động này mang ý nghĩa tạo thêm tình cảm yêu thương cho người đó.

- Hadith khuyến khích tín đồ Muslim chào Salam khi vào nhà của mình ngay cả trong nhà không có ai đi chăng nữa; và nếu trong nhà không có ai thì y nên nói: “Assalamualayna wa ala iba-dilla-hissalihi-n” bởi hồng phúc sẽ xảy đến cho y và người nhà của y từ sự tụng niệm Allah.

Mới hơn Cũ hơn