Chương 138: Cấm chào Salam đến người Kafir và Cách thức đáp Salam người Kafir

Cấm chào Salam đến người Kafir và Cách thức đáp Salam người Kafir

Khuyến khích chào Salam đến toàn bộ những người có mặt trong buổi hội họp dù trong đó có cả Muslim và Kafir


Hadith 858: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Các ngươi chớ bắt đầu chào Salam đến người Do thái cũng như Thiên chúa (trước khi họ chào các ngươi). Khi nào các ngươi gặp ai đó trong số họ trên đường thì các ngươi hãy dồn họ về phần hẹp nhất của nó.” (Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Hadith cấm các tín đồ Muslim chào Salam đến người ngoại đạo trước. Hadith cũng cho chúng ta biết rằng khi đường đông đúc, chúng ta nên sử dụng phần giữa đường và để cho những người ngoại đạo sử dụng các phần lề của nó. Hadith như muốn cho thấy sự cao quý của người Muslim và sự thấp hèn của những người ngoại đạo.

Hadith 859: Ông Anasbin Malik thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 “Khi dân Kinh Sách chào Salam các ngươi thì các ngươi hãy đáp lại: wa alaykum” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith là bằng chứng rằng người Muslim được phép đáp lại lời chào Salam của những người ngoại đạo, tuy nhiên, không được đáp lại bằng lời “waalaykumussalam” mà chỉ nói “waalaykum” mà thôi.

Hadith 860: Ông Usa-mah bin Zaid thuật lại: Thiên Sứ của Allah (saw) đi ngang qua một nhóm người tụ tập bao gồm người Muslim và người thờ đa thần – những người thờ bục tượng và Do thái – và Người đã chào Salam đến họ. (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích người tín đồ Muslim chào Salam đến một tập thể bao gồm người Muslim và không phải Muslim, bởi lời chào Salam là chào đến những người Muslim trong số họ.

Mới hơn Cũ hơn