Chương 139: Khuyến khích chào Salam khi đứng dậy để rời khỏi tập thể

Khuyến khích chào Salam khi đứng dậy để rời khỏi tập thể

Hadith 861: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiện Sứ của Allah (saw) nói:

 “Khi ai đó trong các ngươi đến buổi hội họp thì y hãy cho Salam và y hãy chào Salam khi muốn rời đi. Cái chào lần đầu (khi đến) không xứng đáng bằng cái chào lần sau (khi rời đi)” (Abu Dawood, Tirmizdi và ông nói hadith tốt).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích chào Salam khi gặp và khi chia tay.

Mới hơn Cũ hơn