Chương 141: Khuyến khích cho biết danh tính khi được hỏi “Ai đó? Hoặc anh là ai?

Khuyến khích cho biết danh tính khi được hỏi “Ai đó? Hoặc anh là ai?

Hadith 866: Ông Anas bin Malik thuật lại trong một hadith rất được nhiều người biết đến – hadith nói về đêm thăng thiên (Isra’). Trong Hadith, Thiên Sứ của Allah (saw) nói: “Sau đó, đại Thiên Thần Jibril đưa Ta lên tầng trời hạ giới. Ngài yêu cầu mở cổng trời, có tiếng hỏi: ai đó? Ngài trả lời: Jibril. Lại có tiếng hỏi: ai đi cùng với ngài? Jibril nói: Muhammad. Sau đó, đại Thiên Thần Jibril đưa Ta lên tầng trời thứ hai và yêu cầu mở cổng trời. Có tiếng hỏi: ai đó? Ngài trả lời: Jibril. Lại có tiếng hỏi: ai đi cùng với ngài? Jibril nói: Muhammad. Sau đó, đại Thiên Thần Jibril tiếp tục đưa Ta lên tầng trời thứ ba, thư tư và các tầng trời còn lại. Ở tại mỗi cổng trời, đều có tiếng hỏi: ai đó, và đại Thiên Thần Jibril đều đáp: Jibril.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith dạy các tín đồ Muslim rằng khi được hỏi là ai thì người được hỏi nên trả lời đích danh của mình. Giống như đại Thiên Thần Jibril khi được hỏi thì ngài trả lời đích danh của ngài.

Hadith 867: Ông Abu Zdar thuật lại: Trong một đêm nọ, tôi đi ra ngoài thì thấy Thiên Sứ của Allah (saw) đi bộ một mình. Thế là tôi đi theo Người trong ánh trăng. Người quay lại, nhìn thấy tôi, hỏi: ai đó? Tôi trả lời: Abu Zdar. (Albukhari, Muslim).

Hadith 868: Bà Ummu Hani thuật lại: Có lần tôi đến gặp Thiên Sứ của Allah và lúc đó Người đang tắm và Fatimah phụ giúp che chắn cho Người. Người hỏi: “Ai đây?” Tôi trả lời: “Tôi, Ummu Hani.” (Albukhari, Muslim).

Hadith 869: Ông Jabir thuật lại: Có lần tôi đến gặp Thiên Sứ của Allah, tôi gõ cửa. Người hỏi: “Ai đó?” Tôi đáp: “Tôi”. Người bảo: “Tôi là tôi..?!” Dường như Người ghét cách trả lời đó của tôi. (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith dạy người chủ nhà phải yêu cầu người xin phép vào nhà nói rõ danh tính của mình và người xin phép vào nhà của ai đó cần phải nói rõ danh tính của mình. Người xin phép nên nêu tên thường gọi của mình để người chủ nhà nhận biết.

- Hadith cho thấy việc trả lời “Tôi, hay tôi đây” khi được “Ai đó?” là Makruh bởi lẽ khi trả lời như thế thì người hỏi sẽ không biết người đó là ai.

- Hadith cho thấy việc gõ cửa được thay thế cho lời nói xin phép vào nhà.

Mới hơn Cũ hơn