Người Muslim phải nên đi theo niềm tin và đường lối của Ahlus Sunnah Wal-Jama’ah trong mọi vấn đề tôn giáo, đặc biệt là trong Aqidah (giáo lý đức tin), để đi đúng hướng trên con đường đến với Allah, Thượng Đế Tối Cao và Toàn Năng.

» Video: Allah ở trên Ngai Vương của Ngài bên trên bảy tầng trời

Chương 145: Cầu nguyện cho người bệnh

Cầu nguyện cho người bệnh


Hadith 892: Bà ‘A-ishah thuật lại: Khi có người than với Nabi (saw) về bệnh tật, cơn đau hay vết thương thì Người lấy ngón trỏ chạm xuống nền đất rồi lấy lên và nói:

 Bismillah, turbatu ardhina, biri-qati ba’dhina, yushfa saqi-muna, bi-izdni Rabbina

Nhân danh Allah, bụi trên mặt đất của chúng ta trộn với nước bọt của một  số người trong chúng ta sẽ chữa lành cho người bệnh của chúng ta dưới sự cho phép của Thượng Đế của chúng ta.(Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Thiên Sứ của Allah đặt ngón trỏ xuống đất rồi trộn nước bọt của Người với bụi bám vào đó. Sau đó, Người đặt nó lên chỗ đau hoặc vết thương của người bệnh và nói lời Du’a trên. Đây là hành động đơn giản nhưng sẽ chữa khỏi người bệnh. Một số học giả cho rằng đó là cách chữa trị bệnh chỉ dành riêng cho Thiên Sứ của Allah bởi vì hạt bụi của vùng đất Madinah cộng với nước bọt của Thiên Sứ được Allah ban cho Barakah, và đó là phép màu mà Allah dành cho vị Thiên Sứ của Ngài. Nhưng học giả Ibn Hajar lại có quan điểm khác với quan điểm này. Theo ông, nước bọt và bụi chỉ đơn thuần là những phương tiện bên ngoài còn tác dụng chữa bệnh bên trong chúng là đến từ Allah.

- Hadith cho thấy rằng người Muslim có thể hướng đến những người ngoan đạo để tìm kiếm phước lành và lời cầu nguyện của họ để loại bỏ bệnh tật và rắc rối của chúng ta, miễn là nguyên tắc tâm linh không hướng về bùa chúa, mê tín và các cách chữa trị mang tính chất tâm linh của những người kẻ đa thần.

Hadith 893: Bà ‘A-ishah thuật lại: Thiên Sứ của Allah (saw) từng đi thăm bệnh một số người vợ của Người. Người dùng tay phải chạm lên người bệnh và nói:

 Ollo-humma rabban-na-s, azdhib alba’sa, ishfihi wa anta ash-sha-fi, la shifa-a illa shifa-uka, shifa-an la yughodiru saqoman.

Lạy Allah, Thượng Đế của nhân loại, xin Ngài loại bỏ bệnh tật, xin Ngài chữa lành bệnh bởi Ngài là Đấng làm cho khỏi bệnh, không quyền năng nào cho khỏi bệnh ngoại trừ quyền năng của Ngài, quyền năng làm cho khỏi bệnh của Ngài không chừa bất cứ căn bệnh nào. (Albukhari, Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Hadith dạy bài Du’a khi đi thăm người bệnh.

Hadith 894: Ông Anas bin Malik thuật lại: Tôi nói với Thabit: Anh có muốn tôi đọc Ruqyah của Thiên Sứ (saw) cho anh không. Thabit nói: Có, làm ơn đọc đi. Anas đọc:

 Ollo-humma rabban-na-s, azdhib alba’sa, ishfihi wa anta ash-sha-fi, la shifa-a illa shifa-uka, shifa-an la yughodiru saqoman.

Lạy Allah, Thượng Đế của nhân loại, xin Ngài loại bỏ bệnh tật, xin Ngài chữa lành bệnh bởi Ngài là Đấng làm cho khỏi bệnh, không quyền năng nào cho khỏi bệnh ngoại trừ quyền năng của Ngài, quyền năng làm cho khỏi bệnh của Ngài không chừa bất cứ căn bệnh nào. (Albukhari, Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy câu Du’a đó còn là lời Ruqyah dùng để chữa bệnh.

- Hadith là bằng chứng được phép đọc Ruqyah để chữa bệnh và các vết thương. Giới học giả Islam đều thống nhất được phép đọc Ruqyah để chữa bệnh khi hội đủ 3 điều kiện sau:

1. Ruqyah phải là lời phán của Allah hoặc các đại danh hay các thuộc tính của Ngài.

2. Ruqyah phải bằng tiếng Ả Rập hoặc bằng ngôn ngữ được biết nội dung ý nghĩa của nó.

3- Phải tâm niệm và tin rằng bản thân Ruqyah không có quyền năng làm cho khỏi bệnh mà quyền năng làm cho khỏi bệnh là ở nơi Allah. Khuyến khích dùng các lời Du’a của Thiên Sứ được truyền lại trong các Hadith làm
Ruqyah.

Hadith 895: Ông Sa’ad bin Abu Waqass thuật lại: Thiên Sứ của Allah (saw) đến thăm bệnh tôi. Người nói:

 Lạy Allah, xin Ngài hãy cho Sa’ad khỏi bệnh! Lạy Allah, xin Ngài hãy cho Sa’ad khỏi bệnh! Lạy Allah, xin Ngài hãy cho Sa’ad khỏi bệnh! (Muslim)

 * Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích tín đồ cầu nguyện cho người bệnh khi đi thăm viếng họ.

Hadith 896: Ông Abu Abdullah Uthman bin Abu Al-Ass thuật lại rằng ông đã than với Thiên Sứ của Allah (saw) về cơn đau trong người. Thiên Sứ của Allah (saw) nói với ông: “Ngươi hãy đặt tay lên chỗ đau và nói 3 lần Bissmillah, sau đó nói 7 lần câu:

 A’u-zdu billah wa qudratihi min sharri ma a-jidu wa u-ha-zdir

Với Allah và quyền năng của Ngài, bề tôi cầu xin sự che chở tránh khỏi điều xấu mà bề tôi đang gặp phải cũng như không mong đợi.

* Bài học từ Hadith

- Hadith dạy các tín đồ câu Ruqyah để tự điều trị bản thân khỏi cơn đau và bệnh tật.

Hadith 897: Ông Ibnu Abbas thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) nói:

 Ai đi thăm người bệnh chưa đến mức chết và cầu nguyện cho y bằng cách nói 7 lần câu: As-alulloh al-a’zhi-m rabbal-arshi al-a’zhi-m an yashfi-ka thì chắc chắn Allah sẽ cho y khỏi căn bệnh đó. (Abu Dawood, Tirmizdi).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích và kêu gọi người tín đồ cầu nguyện cho người bệnh khi đi thăm bệnh.

Hadith 898: Ông Ibnu Abbas thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah (saw) vào thăm bệnh một người sống du mục sa mạc. Thường khi Người vào thăm bệnh bất cứ ai thì Người (saw) thường nói với người bệnh:

“Không sao đâu, sự thanh lọc, insha-Allah” (Albukhari)

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích nói lời tốt đẹp và mang niềm hy vọng đến cho người bệnh. Và khuyến khích nói với người bệnh như câu Thiên Sứ của Allah đã nói khi Người đi thăm bệnh.

Hadith 899: Ông Abu Sa’eed Al-Khudri thuật lại: Đại Thiên Thần Jibril đến thăm Thiên Sứ của Allah (saw) và nói: Này Muhammad, có phải Ngươi cảm thấy không khỏe? Thiên Sứ của Allah nói: “Đúng vậy.” Đại Thiên Thần nói:

 Bismillah arqi-ka min kulli shay-in yu’zdi-ka, min sharri kulli nafsin aw ai-nin ha-sidin, Ollo-hu yashfi-ka, bismillah arqi-ka.

Nhân danh Allah, ta đọcniệm chú cầu nguyện cho Ngươi tránh khỏi mọi điều gây hại đến Ngươi, khỏi mọi điều xấu của mọi linh hồn cũng như khỏi những ánh mắt ganh tị thù hằn. Allah sẽ cho làm Ngươi khỏi bệnh. Nhân danh Allah, ta đọc niệm chú cầu nguyện cho Ngươi.(Muslim)

* Bài học từ Hadith

- Hadith rõ ràng cho chúng ta biết rằng Thiên Sứ của Allah không thoát khỏi những thuộc tính cơ bản của bản chất tự nhiên con người và đôi khi Người cũng bị ốm. Do đó, Thiên thần Jibril đã cầu nguyện cho sức khỏe và sự an toàn của Người trước tất cả những thứ có thể gây hại cho Người.

- Hadith khuyến khích đọc Ruqyah để chữa bệnh và những cơn đau.

Hadith 900: Ông Abu Sa’eed Al-Khudri và ông Abu Huroiroh đồng thuật lại: Thiên Sứ của Allah nói: “Nếu một người nói La ila-ha illolloh wollo-hu akbar (Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah và Allah là Đấng Vĩ Đại Nhất), Thượng Đế của y sẽ trả lời y: Đúng vậy, không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài TA và TA là Đấng Vĩ Đại Nhất. Khi y nói La ila-ha illolloh wahdahu la shari-ka lahu (Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, chỉ riêng một mình Ngài, Ngài không có đối tác ngang vai), Allah sẽ trả lời y: Đúng vậy, không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài TA, duy nhất một mình TA, TA không có đối tác ngang vai. Khi y nói La ila-ha illolloh lahul mulku wa lahul hamdu (Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, mọi vương quyền đều thuộc về Ngài, và Ngài đáng được ca ngợi), Allah sẽ trả lời y: Đúng vậy, không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài TA, duy nhất một mình TA, mọi vương quyền đều thuộc về TA và TA đáng được ca ngợi. Khi y nói La ila-ha illolloh wa la hawla wa la quwata illa billah (Không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, và không quyền lực và sức mạnh nào ngoài quyền lực và sức mạnh của Ngài), Allah sẽ trả lời y: Đúng vậy, không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài TA và không có quyền lực và sức mạnh nào ngoài quyền lực và sức mạnh của TA.” Thiên Sứ của Allah nói thêm: “Nếu y nói những lời này trong suốt thời gian y bị bệnh rồi chết đi, Hỏa Ngục sẽ không chạm đến y.” (Tirmizdi)

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định giá trị của các La ilaha illolloh, bởi đây là lời của đức tin nơi Allah và thừa nhận tính duy nhất, vĩ đại và tối cao của Ngài.

- Hadith khuyến khích và kêu gọi các tín đồ Muslim thường xuyên tụng niệm Allah với câu những câu Tawhid này, đặc biệt là trong lúc bị bệnh bởi nó sẽ mang lại kết quả cuối cùng tốt đẹp cho một người.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Nếu Anh Chị thấy bài viết này hữu ích, vui lòng chia sẽ đến bạn bè và gia đình. Việc làm đơn giản nhưng mang lại điều tốt đẹp đến mọi người. Jazakallahu khayran!
» HỖ TRỢ DUY TRÌ TRANG WEB VÀ PHÁT TRIỂN