Chương 147 : Lời Du’a khi một người hết hy vọng với cuộc sống của mình

Lời Du’a khi một người hết hy vọng với cuộc sống của mình


Hadith 902: Bà ‘A-ishah thuật lại: Tôi đã nghe Thiên Sứ của Allah (saw) nói khi Người nằm tựa vào tôi:

“Ollo-humma ighfirli, warhamni, wa-alhiqni birrofi-qil-a’la”

“Lạy Allah, xin Ngài tha thứ cho bề tôi, xin Ngài thương xót bề tôi, và xin Ngài nhập bề tôi cùng với những người đồng hành trên cao” (Albukhari, Muslim)

* Bài học từ Hadith

-       Hadith khuyến khích người sắp chết cầu xin Allah tha thứ cũng như sự thương xót của Ngài.

Hadith 903: Bà ‘A-ishah  thuật lại: Tôi đã thấy Thiên Sứ của Allah lúc Người sắp chết. Lúc đó, bên cạnh Người là một cái chậu nước. Người nhúng tay vào chậu nước rồi lau mặt và Người nói:

“Ollo-humma a’inni ‘ala ghomara-til-mawt wa sakaro-til-mawt”

“Lạy Allah, xin Ngài giúp bề tôi vượt qua cơn đau đớn của cái chết” (Tirmizdi).

* Bài học từ Hadith:

-       Hadith là bằng chứng khẳng định các vị Nabi (Sứ giả), các vị Thiên Sứ cũng phải chịu cảm giác đau đớn của bệnh tật và cái chết như bao người thường khác.

-       Hadith khuyến khích tín đồ Muslim cầu xin Allah thương xót và làm giảm cơn đau của cái chết.

-       Hadith khẳng định cái chết là một cơn đau đớn mà mỗi con người đều phải nếm trải.

Mới hơn Cũ hơn