Chương 150 : Nhắc người sắp chết nói La Ila-ha illallah

 Nhắc người sắp chết nói La Ila-ha illallah


Hadith 908: Ông Mu’azd  thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah  nói:

“Ai mà lời nói cuối cùng của y là ‘La ila-ah illallah’ thì sẽ vào Thiên Đàng” (Abu Dawood, Hakim và ông nói đường dẫn truyện chính xác).

*Bài học từ Hadith

-   Hadith khẳng định ân phúc của lời Tawhid La ila-ha illallah. Đây là lời sẽ đưa một người vào Thiên Đàng nếu như đó là lời nói cuối cùng của y trước khi lìa đời. Ý nghĩa vàoThiên Đàng ở đây là sớm hay muộn, bởi vì người Muslim sẽ không bị trừng phạt mãi mãi trong Hỏa Ngục nếu mắc tội.

- Hadith như muốn nhắc nhở các tín đồ Muslim nên nhắc người sắp chết hoặc người bệnh đang trở bệnh nặng nói lời La ila-ha illallah.

Hadith 909: Ông Abu Sa’eed Alkhuri thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói:

“Các ngươi hãy nhắc người sắp chết của các ngươi nói câu La ila-ha illallah” (Muslim).

*Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích các tín đồ Muslim nhắc người sắp chết nói La ila-ha illallah, múc đích để người đó có thể hưởng được ân phúc của nó.

Mới hơn Cũ hơn