Chương 154: Cấm tiết lộ những khiếm khuyết thể chất của người đã khuất

Cấm tiết lộ những khiếm khuyết thể chất của người đã khuất

Hadith 919: Ông Abu Rafi’a Aslam, người nô lệ được trả tự do của Thiên Sứ (saw) thuật lại rằng Thiên Sứ của Allah nói:

 Ai tắm cho người chết và không tiết lộ những khuyết điểm cơ thể của người chết đó thì Allah sẽ tha thứ cho y bốn mươi lần.(Hakim ghi lại và ông nói Hadith xác thực trên điều kiện của Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy bắt buộc phải che đậy phần kín của người chết, không được tiết lộ bất cứ thứ gì từ cơ thể của người chết chẳng hạn như mặt người chết trở nên đen sậm hoặc trở nên xấu và ghê sợ. Tuy nhiên, sẽ không vấn đề gì nếu mô tả về tình trạng của người chết vì người đó là người hư đốn, tội lỗi với mục đích cảnh báo đến mọi người. Và cũng sẽ không vấn đề gì nếu mô tả những cái tốt đẹp của người chết chẳng hạn như gương mặt của người chết rạng rỡ, ..

- Hadith không cho phép tiết lộ bất cứ khuyết điểm cơ thể nào của người chết, và ai không tiết lộ sẽ được Allah xóa tội tội đến bốn mươi lần.

Mới hơn Cũ hơn