Chương 41: Tội lớn nhất là bất hiếu với cha mẹ và cắt đứt tình họ hàng thân thích

 Chương 41: Tội lớn nhất là bất hiếu với cha mẹ và cắt đứt tình họ hàng thân thích


Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Thế phải chăng, nếu các ngươi quay lưng (phản đạo) thì có lẽ các ngươi sẽ làm một điều thối nát trên trái đất và cắt đứt tình máu mủ ruột thịt? Chúng là những người mà Allah nguyền rủa, cho nên Ngài làm cho chúng điếc và mù.} (Chương 47 – Muhammad, câu 22).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và những ai vi phạm Lời Giao Ước của Allah sau khi đã tuyên thệ trung thành với nó và cắt đứt những điều mà Allah đã ra lệnh phải duy trì - hàn gắn cũng như hành động thối nát trên trái đất, thì đó là những kẻ sẽ bị nguyền rủa và sẽ có một chỗ ở rất tồi tệ (ở Đời Sau).} (Chương 13 – Arra’d, câu 25).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) sắc lệnh cho các ngươi phải thờ phượng duy nhất một mình Ngài và phải đối xử tử tế với cha mẹ. Nếu một trong hai người họ hoặc cả hai sống chung với các ngươi đến tuổi già thì các ngươi chớ buông tiếng ‘uf’ (âm thanh biểu hiện sự bất kính) với hai người họ, và chớ xua đuổi hai người họ, mà các ngươi phải ăn nói với hai người họ lời lẽ tôn kính. Và hãy đối xử khiêm nhường bằng lòng nhân từ đối với họ, và hãy cầu nguyện: “Lạy Thướng Đế của bề tôi, xin Ngài rủ lòng thương cha mẹ của bề tôi giống như hai người đã thương yêu, nuôi nấng và chăm sóc bề tôi lúc hãy còn bé.} (Chương 17 – Al-Isra, câu 23, 24).Hadith 336: Ông Abu Bakrah Nufai’ bin Al-Harith thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

“Các ngươi có muốn Ta cho các ngươi biết tội lớn nhất trong các đại trọng tội không?”

Các vị Shahabah nói: Chúng tôi muốn thưa Thiên sứ của Allah.

Thiên sứ của Allah (saw) nói:

“Shirk với Allah và bất hiếu với cha mẹ”.

Lúc đó Thiên sứ của Allah (saw) đang tựa mình rồi Người lập tức ngồi dậy khi nói:

“Và lời nói dối mang tính vu khống” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy tội lỗi có nhiều cấp bậc khác nhau tùy theo mức độ nghiêm trọng của nó.

- Hadith cấm bất hiếu với cha mẹ vì đó là một trong những tội lỗi lớn nhất trong các đại trọng tội ở nơi Allah (swt).

Hadith 337: Ông Abdullah bin Amru bin Al-Ass thuật lại rằng Thiên sứ của Allah nói:

 “Các đại tội là Shirk với Allah, bất hiếu với cha mẹ, giết người và thề thốt trên điều tội lỗi một cách cố tình” (Albukhari).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến cáo các tín đồ chớ dính vào các điều trọng tội này bởi vì chúng những tội lớn nhất trong các đại trọng tội.

Hadith 338: Ông Abdullah bin Amru bin Al-Ass thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Một trong các đại trọng tội là một người chửi rủa cha mẹ của y”.

Các vị Sahabah nói: Thưa Thiên sứ của Allah, chẳng lẽ có người dám chửi rủa cả cha mẹ của mình nữa sao?

Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Đúng vậy, y chửi rủa cha của người ta thế thì người ta chửi rủa lại cha của y, y chửi rủa mẹ của người ta thì người ta chửi rủa lại mẹ của y.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy Islam cấm chửi rủa cha mẹ, và đó là việc xấu xa trong việc làm bất hiếu với cha mẹ.

- Hadith bảo người tín đồ tránh xa việc chửi rủa cha mẹ của người khác vì điều đó sẽ quay ngược về cha mẹ của mình.

- Qua Hadith, chúng ta thấy Islam là một tôn giáo cấm chửi thề và kể cả những lời văn tục.

Hadith 339: Ông Abu Muhammad Jubair bin Mut’im  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Người cắt đứt mối quan hệ bà con ruột thịt sẽ không vào được Thiên Đàng” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến cáo người tín đồ tránh việc cắt đứt mối quan hệ bà con ruột thịt và cho biết để được vào Thiên Đàng thì người tín đồ còn phải duy trì mối quan hệ họ hàng thân thích.

Hadith 340: Ông Abu Ysa Al-Mughirah bin Shu’bah  thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Quả thật, Allah cấm các ngươi bất hiếu với mẹ, cấm các ngươi chôn sống các con gái, cấm các ngươi không đáp ứng điều mà các ngươi phải có trách nhiệm, và cấm các ngươi đòi hỏi điều quá đáng và không thể. Và Allah ghét các ngươi làm ba điều: đồn đại, nhiều câu hỏi và lãng phí tiền của.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết rằng Allah cấm bất hiếu với cha mẹ và đó là việc làm mang tính đại trọng tội ở nơi Ngài.

- Cấm chôn sống con cái bao hàm cả việc ngược đại và không thương yêu chúng, đặc biệt là đối với các con gái.

- Cấm tuyên truyền những điều chưa được xác định rõ ràng bởi vì điều này sẽ làm xáo trộn xã hội và bao hàm cả việc tranh luận về một điều gì đó không có lợi cho tôn giáo cũng như đời sống xã hội.

- Hadith kêu gọi người tín độ phải đúng mực trong việc chi tiêu tiền của và tài sản.

- Hadith là một bài học đạo đức và phẩm chất Islam cho các tín đồ Muslim. 

Mới hơn Cũ hơn