Chương 43: Kính trọng gia quyến của Thiên sứ Muhammad

 Chương 43: Kính trọng gia quyến của Thiên sứ Muhammad

Allah (swt) nói:

{Thật ra, Allah chỉ muốn xóa điều nhơ nhuốc khỏi các ngươi, hỡi người nhà của Nabi, và tẩy sạch các ngươi thành những người hoàn toàn trong sạch thanh khiết.} (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 33).

Người nhà của Nabi tức gia quyến của Thiên sứ Muhammad (saw), họ là những người bị cấm nhận của Sadaqah. Theo trường phái Ash-Sha-fi’y thì họ là những người có đức tin nam và nữ thuộc dòng con cháu của Hashim và Al-Muttalib, còn theo trường phái Hanafi thì chỉ những người có đức tin thuộc dòng họ Hashim duy nhất.

Allah (swt) nói:

{Và ai tôn vinh các biểu hiệu của Allah thì mới có lòng kính sợ Ngài.} (Chương 22 – Al-Hajj, câu 32).

Các biểu hiệu của Allah (swt) có nghĩa là các nghi thức của Hajj; nhưng câu Kinh này mang ý nghĩa bao hàm tất cả các biểu hiệu tôn giáo của Ngài. Như vậy, biểu hiệu của Allah chính là tôn giáo của Ngài.

Tôn vinh các biểu hiệu của Allah (swt) là xem trọng chúng, đặt chúng lên tầm cao bên trên mọi sự việc, thực hiện và chấp hành đúng theo qui định của chúng. Và những ai làm như vậy mới là những người thực sự có lòng kính sợ Allah (swt).

Thiên sứ của Allah (saw) là một trong các biểu hiệu tôn giáo của Allah (swt) và việc kính trọng gia quyến của Người (saw) là kính trọng chính Người, cho nên việc kính trọng gia quyến của Người (saw) được Islam yêu cầu.Hadith 345: Ông Yazeed bin Hayyaan  thuật lại: Tôi cùng Husain bin Sabrah và Umar bin Muslim đi gặp Zaid bin Arqam. Khi chúng tôi ngồi xuống với ông (Zaid bin Arqam) thì ông Husain nói với ông: Này Zaid, quả thật, ông gặp được nhiều điều phúc lành, ông đã gặp được Thiên sứ của Allah, ông đã nghe được các lời nói của Người, ông đã tham chiến với Người và đã dâng lễ nguyện phía sau Người. Này Zaid, quả thật, ông đã gặp nhiều điều phúc lành .. này Zaid, ông hãy nói cho chúng tôi biết những gì ông nghe được từ Thiên sứ của Allah. Ông Zaid bin Arqam nói: Này đứa con người anh em của ta, quả thật ta đã lớn tuổi, ta đã gần kề với cuộc giao ước (cái chết) và ta đã quên một số điều mà ta đã ghi nhớ từ Thiên sứ của Allah (saw). Cho nên, những gì ta nói cho các người nghe thì các người hãy tiếp thu còn những gì ta không nói thì các người chớ bắt ta nói. Sau đó, ông Zaid bin Arqam nói: Có một ngày nọ, Thiên sứ của Allah đứng thuyết giảng cho chúng tôi nghe tại khu vực được gọi Khumma nằm giữa Makkah và Madinah. Người tán dương và ca ngợi Allah xong thì Người nói:

 “Này hỡi mọi người, quả thật Ta chỉ là người phàm và Thượng Đế của Ta sắp cử đến với Ta vị Thiên sứ của Ngài (thần chết) và Ta phải đáp lại, và Ta bỏ lại cho các ngươi hai thứ nặng nề (quan trọng), thứ đầu tiên là Kinh sách của Allah trong đó có sự Chỉ Đạo và Ánh Sáng, bởi thế các ngươi hãy nhận lấy Kinh sách của Allah và hãy bám chặt lấy nó”.

Người kêu gọi khuyên phải bám lấy Kinh sách của Allah (swt) và sau đó Người nói:

 “Và người nhà của Ta, Ta nhắc các ngươi nghĩ đến Allah mà nhớ về người nhà của Ta; Ta nhắc các ngươi nghĩ đến Allah mà nhớ về người nhà của Ta; Ta nhắc các ngươi nghĩ đến Allah mà nhớ về người nhà của Ta”.

Ông Husain nói với ông: Này Zaid, ai là người nhà của Người (saw)? Có phải những người phụ nữ của Người là người nhà của Người không?

Zaid bin Arqam nói: Đúng vậy, những người phụ nữ của Người là người nhà của Người nhưng người nhà của Người ở đây muốn nói là những người bị cấm nhận đồ Sadaqah.

 Husain nói: Vậy họ là những ai?

Zaid bin Arqam nói: Họ là gia quyến của Ali, gia quyến của Aqeel, gia quyến của Ja’far và gia quyến của Abbas.

Husain nói: Có phải tất cả những người này đều bị cấm nhận đồ Sadaqah đúng không?

Zaid bin Arqam nói: Đúng vậy.

(Hadith do Muslim ghi lại).

Còn trong một lời dẫn khác thì Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Và quả thật Ta bỏ lại cho các ngươi hai thứ nặng nề, một trong hai thứ đó là Kinh sách của Allah, Nó là sợi dây của Allah, ai đi theo Nó là đi trên sự hướng dẫn còn ai rời bỏ nó là đi trên sự lệch lạc”.

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích nói những lời tốt đẹp đến người truyền đạt Hadith.

- Hadith như muốn nhắc nhở rằng tuổi già sẽ làm cho trí nhớ kém đi. Chính vì lẽ này giới học giả ghét truyền đạt các lời Hadith sau 80 tuổi vì sợ nhằm lẫn.

- Hadith kêu gọi bám lấy Qur’an tức chấp hành theo các mệnh lệnh của Nó cũng như từ bỏ những gì Nó nghiêm cấm.

- Hadith cho thấy lời di ngôn của Thiên sứ (saw) về việc kính trọng gia quyến của Người.

- Hadith khẳng định Thiên sứ Muhammad (saw) chỉ là một người phàm và cái chết sẽ đến với Người (saw) giống như bao người phàm khác.

Hadith 346: Ông Ibnu Umar thuật lại rằng ông Abu Bakr Adsiddeeq nói: Các người hãy kính cẩn và tôn vinh Muhammad về gia quyến của Người.

* Bài học từ Hadith

- Hadith bảo các tín đồ kính trọng và lễ độ với gia quyến của Thiên sứ (saw) bởi vì đó là biểu hiện lòng kính trọng và lễ độ đối với Người (saw).

 

Mới hơn Cũ hơn