Hỡi những người có đức tin, việc nhịn chay đã được sắc lệnh cho các ngươi giống như nó đã được sắc lệnh cho các thế hệ trước các ngươi, mong rằng các ngươi trở thành những người có Taqwa.

» Video: 7 Bài học từ nhịn chay Ramadan

Chương 51: Niềm Hi Vọng

Allah, Đấng Tối Cao phán:
{Hãy nói: “Hỡi các bề tôi của TA! Những ai đã làm cho tâm hồn mình vướng tội thì chớ nên tuyệt vọng về Đức Khoan dung của Allah. Chắc chắn Allah sẽ tha thứ mọi tội lỗi. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng tha thứ, rất mực Khoan dung.} (Chương 39 – Azzumar, câu 53).

Câu Kinh kêu gọi người bề tôi hướng về Allah (swt) bằng niềm hy vọng. Cho dù người bề tôi có làm tội lỗi nhiều như thế nào thì Allah (swt) vẫn mở rộng tấm lòng nhân từ nơi Ngài tha thứ cho y với một điều kiện duy nhất: y biết quay về thành tâm sám hối với Ngài.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{TA (Allah) bắt phạt họ như thế vì tội vô đức tin và phụ ân. Và chẳng phải TA chỉ trừng phạt những kẻ vô đức tin và vong ân?} (Chương 34 – Saba’, câu 17).

Câu Kinh muốn nhắc nhở những người có đức tin rằng Ngài chỉ bắt phạt những kẻ vô đức và luôn phụ ơn Ngài còn đối những ai có đức tin nơi Ngài và luôn biết ơn Ngài thì Ngài sẵn sàng tha thứ nếu họ biết ăn năn hối cải cho lỗi lầm của họ.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Quả thật chúng tôi được (Thượng Đế của chúng tôi) mặc khải (cho biết) sự trừng phạt là dành cho kẻ phủ nhận và quay mặt bỏ đi.} (Chương 20 – Ta-ha, câu 48).

Allah, Đấng Tối Cao phán:

{Và lòng nhân từ của TA bao trùm tất cả mọi thứ.} (Chương 7 – Al-A’raaf, câu 156).Hadith 411: Ông Uba-ah bin Samit t thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Ai chứng nhận không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah duy nhất, Đấng không có đối tác ngang vai; chứng nhận Muhammad là người bề tôi và là Thiên sứ của Ngài; chứng nhận Ysa là người bề tôi của Allah, là vị Thiên sứ của Ngài, là lời phán của Ngài đã phán cho Maryam, và là linh hôn từ nơi Ngài; chứng nhận Thiên Đàng là sự thật và Hỏa Ngục là sự thật; Allah sẽ thu nhận y vào Thiên Đàng theo việc làm của y.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định rằng ai chết trên đức tin Iman và trên những đại tôi không làm y bị trục xuất khỏi đức tin Iman (vẫn là người có đức tin) thì hoặc là y sẽ được vào Thiên Đàng ngay từ lúc ban đầu hoặc sẽ được vào sau khi trở ra từ Hỏa Ngục. Tất cả các sự việc đó đều phụ thuộc vào ý muốn của Allah (swt).

- Hadith khẳng định rằng người có đức tin làm điều tội lỗi sẽ không ở trong Hỏa Ngục đời đời kiếp kiếp mà sẽ được trở ra sớm hay muộn tùy theo tội lỗi của họ.

Hadith 412: Ông Abu Zdar thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Allah, Đấng Tối Cao phán: Ai mang đến một điều tốt y sẽ được ban cho mười điều tốt giống như vậy và TA sẽ thêm nữa, còn ai mang đến một điều xấu y sẽ nhận một điều xấu tương tự hoặc TA sẽ tha thứ cho y; ai đến gần TA bằng một gang tay TA sẽ đến gần y một khuỷu tay, ai đến gần TA bằng một khuỷu tay TA sẽ đến gần y một sải tay, ai đi bộ đến với TA TA sẽ chạy đến với y, và ai trình diện TA với cả trái đất tội lỗi nhưng không Shirk với TA bất cứ điều gì thì TA sẽ gặp y với một sự tha thứ giống như thế.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người tín đồ hy vọng và tham lam đến lòng nhân từ ở nơi Allah (swt) và chớ tuyệt vọng trước đức khoan dung của Ngài.

- Một việc tốt được nhận mười điều tốt tương tự chỉ là mức thấp nhất của việc nhân thêm ân phước ở nơi
Allah
(swt) bởi có một Hadith khẳng định rằng Allah (swt) nhân thêm tới bảy trăm lần và nhiều hơn nữa theo ý muốn của Ngài.

Hadith 413: Ông Jabir thuật lại: Một người đàn ông dân sa mạc đến gặp Thiên sứ của Allah (saw), nói: Thưa Thiên sứ của Allah, hai điều chắc chắn phải đối mặt là gì? Người (saw) nói:

 “Ai chết đi không Shirk với Allah bất cứ điều gì thì sẽ vào Thiên Đàng còn ai chết đi Shirk với Allah một điều gì đó thì sẽ vào Hỏa Ngục.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Quả thật, tất các các học giả Islam đều đồng thuận rằng người làm tội sẽ không đời đời kiếp kiếp trong Hỏa Ngục nếu như y chết trên đức tin Iman, còn người vô đức tin thì phải đời đời kiếp kiếp ở trong Hỏa Ngục không có ngày trở ra.

Hadith 414: Ông Anas bin Malik thuật lại: Có lần Thiên sứ của Allah và Mu’azd cùng cưỡi trên một con vật cưỡi, Mu’azd ở đằng sau Người, Người (saw) nói: “Này Mu’azd!”. Mu’azd trả lời: Vâng có tôi Thưa Thiên sứ của Allah. Người (saw) nói: “Này Mu’azd!”. Mu’azd trả lời: Vâng có tôi Thưa Thiên sứ của Allah. Thiên sứ của Allah (saw) lại nói: “Này Mu’azd!” trả lời: Vâng có tôi Thưa Thiên sứ của Allah. Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Bất cứ người bề tôi nào trung thực chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào khác và Muhammad là người bề tôi và là vị Thiên sứ của Ngài thì chắc chắn Allah sẽ ngăn y vào trong Hỏa Ngục”.

Mu’azd nói: Thưa Thiên sứ của  Allah, tôi có nên báo tin vui này cho dân chúng biết không?

Thiên sứ của Allah (saw) nói:

“Như thế sợ mọi người sẽ ỷ lại”.

Ông Mu’azd  đã nói cho biết thông tin này sau khi Thiên sứ của Allah (saw) qua đời vì sợ mang tội che giấu kiến thức. (Hadith do Albukhari và Muslim ghi lại).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định đức tin Iman là yếu tố giúp một người thoát khỏi Hỏa Ngục hoặc không bị trừng phạt trong đó đời đời.

- Hadith cho thấy được phép giữ im lặng trước một thông tin về kiến thức giáo lý nào đó nếu như nội dung thông tin đó hạn chế với một nhóm người nào đó hoặc có một thông tin khác tốt hơn.

- Ông Mu’azd  nói ra cho mọi người biết thông tin mà Thiên sứ của Allah (saw) có ý không muốn cho ông nói là bởi vì ông sợ bản thân mình phạm vào tội che giấu kiến thức giáo lý.

Hadith 415: Ông Abu Huroiroh hoặc ông Abu Sa’eed Al-Khudri thuật lại: Vào ngày đánh trận Tabuk, mọi người cảm thấy đói, họ nói: Thưa Thiên sứ của Allah, phải chi Người cho phép chúng tôi giết thịt một con lạc đà (chuyên chở nước) trong số lạc đà của chúng ta để chúng ta dùng bữa và tận dụng mỡ của nó. Thiên sứ của Allah (saw) nó: “Các người hãy làm đi!”. Nhưng ông Umar đến và nói: Thưa Thiên sứ của Allah, nếu Người làm vậy thì sẽ làm giảm đi số lượng con vật vận chuyển, Người nên kêu gọi họ cùng nhau mót những gì còn sót lại từ lương thực mà họ mang theo rồi Người cầu xin Allah ban Barakah cho họ trên những thứ còn sót lại đó, hy vọng Allah sẽ ban Barakah cho họ. Vậy là Thiên sứ của Allah (saw) đồng ý. Người bảo mang đến cho Người một tấm da và Người trải nó xuống đất rồi Người bảo mỗi người mang đến những gì còn dư lại từ nguồn lương thực của mình. Có người mang đến một bụm ngô, có người mang đến một bụm chà là khô, có người mang đến một miếng gì đó cho đến khi trên tấm da là một mớ thức ăn thì Thiên sứ của Allah (saw) cầu nguyện xin Allah (swt) ban cho Barakah. Sau đó Người (saw) nói:

“Các ngươi hãy đi lấy vật dụng đựng thức ăn của các ngươi đến đây!”.

Tất cả mọi người đi lấy vật dụng đựng thức ăn đến và nhận thức ăn từ nơi Người, không một vật dụng dựng thức ăn nào trong doanh trại lại không đầy ắp thức ăn. Tất cả đoàn quân đều ăn đến no nê và thức ăn vẫn còn thừa lại. Sau đó, Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Ta chứng nhận không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah và Ta chính là vị Thiên sứ của Allah, bất kỳ người bề tôi nào trở về trình diện Allah với hai điều đó một cách không nghi ngờ thì sẽ được vào Thiên Đàng.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy sự lễ phép của các vị Sahabah đối với Thiên sứ của Allah (saw) khi mà họ luôn xin phép Người về những gì họ muốn làm.

- Hadith cũng cho thấy rằng một tập thể đều cần phải bầu một người hướng dẫn và chỉ đạo.

- Hadith khẳng định phép màu chứng minh sứ mạng của Thiên sứ (saw), và sự việc thức ăn được gia tăng nhiều thêm diễn ra nhiều hơn một lần.

- Hadith khẳng định lời Shahadah là niềm hy vọng được vào Thiên Đàng với điều kiện phải nói bằng đức tin và lòng trung thực.

Hadith 416: Ông Itban bin Malik, một trong những vị Sahabah có mặt trong trận Badr, thuật lại: Tôi thường dẫn lễ nguyện Salah cho dòng họ Salim của tôi. Giữa chỗ tôi và chỗ họ có một thung lũng cứ mỗi khi mưa xuống là tôi khó có thể đi đến Masjid của họ. Thế là tôi đến gặp Thiên sứ của Allah (saw) thưa với Người: Quả thật mắt tôi rất yếu, còn cái thung lũng giữa tôi và dòng họ của tôi trở thành dòng lũ khi mưa xuống, tôi không thể đến với họ. Bởi thế, tôi mong Người sẽ đến dâng lễ nguyện Salah tại nhà tôi để tôi lấy chỗ đó làm chỗ dâng lễ nguyện Salah. Thiên sứ của Allah (saw) nói: Được, Ta sẽ làm thế. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, Thiên sứ của Allah (saw) cùng với Abu Bakr đến. Người xin phép tôi vào nhà và tôi đã cho phép Người. Sau khi Người vào thì Người liền hỏi:

 “Ngươi thích Ta dâng lễ Salah cầu nguyện cho ngươi ở chỗ nào trong nhà của Người?”.

Thế là tôi chỉ cho Người chỗ mà tôi muốn Người dâng lễ nguyện Salah. Người đứng Takbir rồi chúng tôi đứng thành hàng phía sau Người, Người thực hiện hai Rak’at rồi cho Salam, chúng tôi cho Salam cùng với Người. Tôi đã giữ Người lại cho bữa ăn mà tôi đã chuẩn bị cho Người. Nghe Thiên sứ của Allah ở trong nhà tôi thì một số người dân xung quanh đến khiến nhà của tôi trở nên đông hơn. Rồi bổng có một người bảo: Malik đang làm gì sao tôi không thấy y. Một người lên tiếng: Đó là một kẻ Muna-fiq, Allah và Thiên sứ của Ngài không yêu thương y. Liền lúc đó, Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Ngươi đừng nói như thế, chẳng lẽ ngươi không thấy y đã nói không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah với mong muốn vì sắc diện của Allah hay sao?”.

Người đàn ông đó nói: Allah và Thiên sứ của Ngài biết rõ hơn hết, còn chúng tôi, thề bởi Allah, chúng tôi không thấy bất cứ biểu hiện nào ở nơi y ngoài biểu hiện của những kẻ Muna-fiq.

Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Quả thật, Allah đã nghiêm cấm Hỏa Ngục chạm đến người nào nói La ila-ha illollo-h vì sắc diện của Allah.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy được phép lấy một chỗ nào đó trong nhà làm nơi lễ nguyện Salah, và lễ nguyện Salah nơi đó tốt hơn những chỗ khác trong nhà.

- Hadith cho thấy được phép để những người phúc đức và ngoan đạo dâng lễ nguyện Salah tại nơi được chọn làm chỗ lễ nguyện Salah nhằm tăng thêm Barakah.

- Hadith khẳng định được phép thực hiện lễ nguyện Salah tập thể đối với lễ nguyện Salah Sunnah.

- Hadith khẳng định ai nói La ila-ha illollo-h với tâm niệm vì Allah thì người có là người có đức tin.

- Hadith dạy các tín đồ rằng không được phép nghĩ xấu về những người có đức tin chỉ vì sự nghi ngờ.

Hadith 417: Ông Umar bin Al-Khattaab thuật lại: Có lần Thiên sứ của Allah (saw) đến chỗ những người bị bắt làm tù binh thì thấy một người phụ nữ đang chạy qua lại tìm kiếm đứa con của mình, khi người phụ nữ thấy đứa bé thì bà ta liền bế đứa bé và ôm nó vào lòng rồi cho nó bú. Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Các ngươi có nghĩ rằng người phụ nữ này sẽ ném đứa con của mình vào trong lửa không?”

Chúng tôi nói: Thề với Allah, chắc chắn là không.

Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Allah thương đám bề tôi của Ngài hơn cả người phụ nữ này thương đứa con của mình.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy lòng nhân từ và đức khoan dung của Allah (swt)  dành cho đám bề tôi của Ngài là vô bờ. Allah luôn muốn đám bề tôi của Ngài vào Thiên Đàng và không hề muốn họ bị dày vào Hỏa Ngục. Allah (swt)  ban cho đám bề tôi nhiều cơ hội khác nhau cho những việc làm thiện tốt và luôn mở rộng vòng tay đón họ quay về với Ngài.

Hadith 418: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Khi Allah tạo ra vạn vật, Ngài đã viết trong quyển Kinh nơi Ngài: ‘Quả thật, lòng nhân từ của TA vượt trên cả sự phẫn nộ của TA’ – Ngài viết điều này bằng chính tay của Ngài và Ngài đã lưu giữ nơi Ngài bên trên Ngai Vương của Ngài. (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy lòng nhân từ của Allah (swt)  bao la và nhiều hơn sự phẫn nộ của Ngài. Và một trong những điều mà con người chúng ta có thể nhìn thấy từ lòng nhân từ bao la của Ngài là Ngài đã ban cấp bổng lộc cho cả những ai tuân lệnh và những ai bất tuân Ngài, Ngài độ lượng cả với những ai vô đức tin nơi Ngài, và Ngài luôn sẵn sàng đón nhận sự sám hối của những ai biết quay đầu về với Ngài.

Hadith 419: Ông Abu Huroiroh thuật lại: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Allah tạo ra lòng nhân từ gồm có một trăm phần. Ngài đã giữ lại nơi Ngài chín mươi chín phần và ban xuống trái đất một phần. Từ phần lòng nhân từ đó, mọi sinh vật biết yêu thương lẫn nhau, đến cả con ngựa cũng biết nhấc chân của nó lên khỏi con của nó vì sợ làm tổn hại con của mình”.

Trong một lời dẫn khác:

 “Quả thật Allah có cả thảy một trăm lòng nhân từ. Ngài ban xuống cho loài Jinn, con người, động vật và côn trùng một lòng nhân từ duy nhất. Với một lòng nhân từ này, mọi sinh vật biết yêu thương và khoan dung lẫn nhau, và với nó thú dữ biết yêu thương con của chúng. Allah chừa lại chín mươi chín lòng nhân từ để thương xót và khoan dung đám bề tôi của Ngài vào Ngày Phục Sinh.” (Albukhari, Muslim).

Còn trong một lời dẫn khác của riêng Muslim:

 “Quả thật vào Ngày Allah tạo hóa trời đất, Ngài đã tạo ra một trăm lòng nhân từ, mỗi lòng nhân từ phủ đầy trời đất. Ngài đã ban xuống trái đất một lòng nhân từ, với nó người mẹ biết yêu thương và khoan dung với đứa con mình, với nó thú dữ và chim chóc biết yêu thương và khoan dung lẫn nhau. Rồi khi đến Ngày Phục Sinh, Ngài sẽ dùng toàn bộ lòng nhân từ của Ngài.”

* Bài học từ Hadith

- Những Hadith trên khẳng định lòng nhân từ bao la cũng như đức khoan dung vô hạn ở nơi Allah (swt) dành những người có đức tin nơi Ngài ở Ngày Sau.

- Hadith kêu gọi những ai có đức tin phải luôn đặt niềm hy vọng nơi sự thương xót và đức khoan dung của Allah, chớ tuyện vọng nơi lòng nhân từ và đức khoan dung nơi Ngài.

Hadith 420: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Một người bề tôi làm điều tội lỗi, y cầu nguyện: lạy Allah, xin Ngài tha thứ cho tội lỗi của bề tôi. Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: người bề tôi của TA làm điều tội lỗi nhưng y biết y có Thượng Đế tha thứ tội lỗi và tội lỗi của y được xóa. Sau đó, người bề tôi đó lại làm điều tội lỗi, y cầu nguyện: lạy Thượng Đế, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bề tôi. Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: người bề tôi của TA làm điều tội lỗi nhưng y biết y có Thượng Đế tha thứ tội lỗi và tội lỗi của y được xóa. Sau đó, người bề tôi đó lại làm điều tội lỗi, y cầu nguyện: lạy Thượng Đế, xin Ngài tha thứ tội lỗi cho bề tôi. Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc phán: người bề tôi của TA làm điều tội lỗi nhưng y biết y có Thượng Đế tha thứ tội lỗi và tội lỗi của y được xóa .. quả thật TA đã tha thứ cho người bề tôi của TA, bởi thế, y cứ làm gì  y muốn.” (Albukhari, Muslim).

* Giảng giải một số nội dung: “Bởi thế, y cứ làm gì y muốn” có nghĩa y làm tội lỗi rồi sám hối một cách chân thành, sau đó lại làm lỗi rồi ăn năn sám hối chân thành, cứ như thế, sự sám hối chân thành sẽ bôi xóa những gì đã qua.

Điều này chỉ mang ý nghĩa kêu gọi người bề tôi luôn nhanh chân quay đầu sám hối mỗi khi lỡ làm điều tội lỗi bởi lẽ con người được tạo ra vốn yếu đuối dễ sa ngã bởi dục vọng của bản thân cùng với sự cám dỗ của Shaytan. Nhưng người bề tôi phải nhớ lấy rằng hy vọng không có nghĩa là đắc ý mà cứ lún sâu vào điều tội lỗi bởi lẽ người nào không mau mau quay về sám hối cho tội lỗi đã làm thì người đó đang bắt bản thân mình đối mặt với sự mạo hiểm vì:

{Và không một linh hồn nào biết rõ vật gì y sẽ kiếm được vào ngày mai; và không một linh hồn nào biết được đâu là mảnh đất mà y sẽ chết. Quả thật, Allah là Đấng Hiểu biết và Am tường.} (Chương 31 – Luqman, câu 34).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định lòng nhân từ và đức khoan dung của Allah (swt)  rằng cho dù người bề tôi có làm lỗi như thế nào nhưng chỉ cần y biết quay đầu sám hối kịp lúc một cách chân thành tức hứa không tái phạm đồng thời trong lòng thực sự hối hận về việc làm tội lỗi đó thì Allah (swt) vẫn luôn sẵn sàng tha thứ cho y.

Hadith 421: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Ta thề bởi Đấng mà linh hồn Ta nằm trong tay Ngài rằng nếu các ngươi không phạm lỗi thì chắc chắn Allah đã mang các ngươi đi mất và cho một nhóm người khác đến, họ phạm lỗi nhưng cầu xin Allah tha thứ rồi Ngài tha thứ cho họ.” (Muslim).

* Giải thích:

Hadith không mang ý bảo người tín đồ làm điều tội lỗi mà Hadith muốn nói rằng đã là con người thì không ai có thể tránh khỏi làm điều tội lỗi, đã là con người thì chắc chắn phải có sai phạm, chắc chắn phải có sự lầm lỡ và thiếu sót. Đây cũng chính là bản chất mềm yếu của con người như Allah đã phán:

{Bởi lẽ con người được tạo ra vốn yếu đuối (dễ sa vào sự cám dỗ của tội lỗi).} (Chương 4 – Annisa’, 28).

Hadith chỉ muốn nhấn mạnh rằng người tín đồ cho dù có làm lỗi như thế nào chỉ cần y tỉnh ngộ rồi quay đầu sám hối và cầu xin Allah tha thứ thì chắc chắn Ngài sẽ tha thứ cho y. Điều này cũng được khẳng định trong một Hadith:

 “Tất cả con cháu Adam (con người) đều làm lỗi nhưng người tốt nhất trong những người làm lỗi là những ai biết ăn năn sám hối.” (Tirmizdi, Ahmad).

* Bài học từ Hadith

- Hadith trình bày lòng nhân từ và khoan dung vô bờ của Allah đối với đám bề tôi của Ngài.

- Hadith kêu gọi tín đồ Muslim nhanh chân đến với Istighfar (cầu xin Allah tha thứ) để được Ngài tha thứ.

- Hadith như muốn nhắc các tín đồ phải thường xuyên Istighfar.

- Hadith là nguồn động viên cho người làm lỗi đã ăn năn và sám hối, giúp họ hiểu đúng về Allah (swt) và không tuyệt vọng nơi đức khoan dung và lòng nhân từ của Ngài.

Hadith 422: Ông Abu Ayyub Al-Ansari thuật lại: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Nếu các ngươi không làm lỗi thì chắc chắn Allah sẽ tạo ra tạo vật khác làm lỗi rồi Ngài tha thứ cho họ.” (Muslim).

* Hadith này cũng cùng nội dung với Hadith 421 vừa nêu trên.

Hadith 423: Ông Abu Huroiroh thuật lại: Có lần, trong lúc chúng tôi đang ngồi cùng với Thiên sứ của Allah, lúc đó cũng có mặt ông Abu Bakr, Umar thì Thiên sứ của Allah bỗng dưng đứng dậy rời bỏ chúng tôi đi ra ngoài. Chúng tôi đợi Người một hồi lâu nhưng không thấy Người quay lại nên chúng tôi đã lo lắng sợ Người gặp chuyện. Thế là chúng tôi đứng dậy, lúc đó, tôi là người đầu tiên đi ra ngoài tìm Thiên sứ của Allah, tôi đã đến một khu vườn của một người Ansar (gặp Người ở đó) Người nói với tôi:

 “Ngươi hãy đi, ai mà ngươi gặp từ bên ngoài khu vườn này chứng nhận không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah với niềm tin kiên định trong trái tim thì người hãy báo tin mừng Thiên Đàng cho y.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định đức tin trung thực sẽ dẫn người tín đồ vào Thiên Đàng hoặc là vào ngày từ lúc ban đầu hoặc là vào sau khi đã trở ra từ nơi Hỏa Ngục.

- Hadith là bằng chứng rằng Islam cho phép báo tin mừng vui cho nhau.

Hadith 424: Ông Abdullah bin Amru bin Al-Ass thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) đọc hai câu Kinh:

{Lạy Thượng Đế của bề tôi! Quả thật chúng (những bụt tượng) đã dắt nhiều người đi lạc. Bởi thế, ai đi theo bề tôi thì người đó thuộc cộng đồng tín đồ của bề tôi còn ai nghịch lại bề tôi thì quả thật Ngài là Đấng Nhân Từ, Khoan Dung.} (Chương 14 – Ibrahim, câu 36).

{Nếu Ngài trừng phạt họ thì bởi vì họ là bầy tôi của Ngài còn nếu Ngài tha thứ cho họ thì bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Sáng Suốt.} (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 118).

Sau khi đọc xong, Thiên sứ của Allah (saw) giơ đôi bàn tay lên và nói:

 “Lạy Allah, cộng đồng tín đồ của bề tôi, cộng đồng tín đồ của bề tôi ..”

Thiên sứ của Allah (saw) vừa nói vừa khóc. Allah phán: “Này Jibril, ngươi hãy đi đến gặp Muhammad, ngươi hãy hỏi Y điều gì làm Y khóc, và Thượng Đế của người biết rõ hơn hết”. Đại Thiên Thần Jibril đến gặp Thiên sứ của Allah và Người đã cho Jibril biết điều làm Người khóc chính là hai lời phán trên của Allah (saw). Allah (saw) lại ra lệnh: “Này Jibril, ngươi hãy đến gặp Muhammad và nói: quả thật TA sẽ làm Ngươi hài lòng về cộng đồng tín đồ của Ngươi và sẽ không bao giờ làm Người buồn phiền.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith trình bày về sự cầu xin ân xá của Thiên sứ Muhammad (saw) dành cho cộng đồng tín đồ của Người.

- Hadith cho thấy Thiên sứ của Allah (saw) hết mực lo lắng và quan tâm đến cộng đồng tín đồ của Người.

- Hadith cho biết rằng Allah (swt) rất mực thương xót các bề tôi của Ngài và Ngài rất yêu quý Thiên sứ Muhammad (saw).

- Hadith này là Hadith mang đến niềm hy vọng lớn lao nhất so với các Hadith mang ý nghĩa niềm hy vọng nơi Allah (saw).

Hadith 425: Ông Mu’azd bin Jabal thuật lại: Có lần tôi ngồi phía sau Thiên sứ của Allah trên con lừa thì Người nói:

 “Này Mu’azd, cậu có biết quyền của Allah đối với đám bề tôi là gì và quyền của đám bề tôi đối với Allah là gì không?”.

Tôi nói: Allah và Thiên sứ của Ngài biết rõ hơn hết.

Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Quyền của Allah đối với đám bề tôi của Ngài là họ phải thờ phượng Ngài và không Shirk với Ngài bất cứ điều gì, còn quyền của đám bề tôi đối với Allah là Ngài không trừng phạt ai không làm điều Shirk với Ngài bất cứ điều gì”.

Tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah, tôi báo tin mừng này cho mọi người được chứ?

Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Đừng báo tín mừng cho họ e rằng họ sẽ ỉ lại” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy lòng thướng xót và đức khoan dung của Allah đối với đám bề tôi tin tưởng nơi Ngài.

- Hadith là bằng chứng rằng được phép không báo tin tốt lành nếu tin đó dẫn đến điều Haram hoặc dẫn đến việc bỏ bê trách nhiệm với Allah (swt).

Hadith 426: Ông Al-Bara’ bin A’zib thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Khi được hỏi trong cõi mộ, người Muslim chứng nhận ‘La ila-ha illollo-h Muhammadar rosu lullo-h’ – ‘không có Thượng Đế nào khác ngoài Allah và Muhammad là vị Thiên sứ của Ngài’, đó là lời phán của Allah: {Allah làm vững chắc lời nói của những người có đức tin trên cõi đời này và ở Đời Sau và Allah sẽ bỏ mặc những kẻ làm điều sai quấy đi lạc (khiến chúng không nói được), và Allah làm bất cứ điều gì Ngài muốn.} (Chương 14 – Ibrahim, câu 27)  (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định việc tra hỏi trong cõi mộ là sự thật và chính Allah (swt) sẽ làm cho người có đức tin nói được hai lời tuyên thệ Shahadah.

Hadith 427: Ông Anas bin Malik thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Quả thật, người vô đức tin khi làm một điều tốt thì y sẽ được hưởng phần lộc trên thế gian còn người có đức tin thì Allah sẽ để dành phần phước cho y ở Đời Sau đồng thời sẽ ban bổng lộc cho y ngay trên thế gian theo sự ngoan đạo của y.” (Muslim).

Trong một lời dẫn khác:

 “Quả thật, Allah không bất công với người có đức tin bất cứ một điều tốt nào, nó sẽ được ban phát ở trên thế gian đồng thời sẽ được ban phước ở cõi Đời Sau; còn người vô đức tin sẽ được ban phát phần phước trên thế gian tương ứng với việc làm thiện tốt của y rồi cho tới khi y trở về cõi Đời Sau thì y sẽ không còn phần phước nào nữa.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định những người vô đức tin chỉ được ban cho phần phước trên cõi trần nêu như họ làm điều thiện tốt còn ở Đời Sau họ sẽ không có gì cả. Riêng người có đức tin thì họ được ban phước ở cả hai cõi: trần gian và Đời Sau tương ứng với việc làm thiện tốt của họ.

Hadith 427: Ông Jabir thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (swt) nói:

 “Hình ảnh năm lễ nguyện Salah giống như hình ảnh của một con sông với nguồn nước dồi dào nằm gần cửa nhà của ai đó trong các ngươi để y tắm mỗi ngày năm lần.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho thấy năm lễ nguyện Salah sẽ bôi xóa các tội lỗi giống như dòng nước dồi dào của con sông tẩy sạch thân thể của một người sau năm lần tắm mỗi ngày.

Hadith 428: Ông Ibnu Abbas thuật lại: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah (swt) nói:

 “Bất cứ người Muslim nào chết đi có bốn mươi người đàn ông không làm điều Shirk với Allah bất cứ điều gì dâng lễ nguyện Salah cho y thì Allah sự cầu xin của họ dành cho y sẽ được chấp nhận.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi dâng lễ nguyện Salah cho người chết càng đông càng tốt.

- Hadith khẳng định những người có đức tin được phép cầu xin ân xá cho người chết nếu người chết là người thuộc nhóm người được hưởng quyền ân xá.

Hadith 429: Ông Ibnu Mas’ud t thuật lại: Trong lúc chúng tôi đang cùng với Thiên sứ của Allah (swt) trong một cái liều khoảng bốn người. Người (swt) bảo:

 “Các ngươi có hài lòng chiếm một phần tư cư dân nơi Thiên Đàng không?”.

Chúng tôi nói: Vâng.

Thiên sứ của Allah (swt) lại nói:

 “Các ngươi có hài lòng chiếm một phần ba cư dân nơi Thiên Đàng không?”.

Chúng tôi nói: Vâng.

Thiên sứ của Allah (swt) lại nói:

 “Ta thề bởi Đấng mà linh hồn Muhammad nằm trong tay Ngài rằng quả thật Ta hy vọng các ngươi chiếm một nửa cư dân nơi Thiên Đàng. Và không ai vào được Thiên Đàng trừ linh hồn Muslim; các ngươi so với cư dân đa thần chỉ giống như một sợi lông màu trắng trên da của con bò đen hoặc một sợi lông màu đen trên da của con bò đỏ.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định cộng đồng tín đồ của Thiên sứ Muhammad chiếm một nửa cư dân nơi Thiên Đàng. Trong một lời dẫn khác thì nói rằng họ chiếm một phần ba. Cả hai Hadith chỉ muốn khẳng định cộng đồng tín đồ của Thiên sứ Muhammad chiếm phần đông cư dân nơi Thiên Đàng.

- Hadith khẳng định rằng Thiên Đàng chỉ dành cho những ai có đức tin.

- Hadith cho biết những người thờ đa thân luôn đông hơn những người có đức tin. Điều này như Allah đã phán:

{Và đa số nhân loại không có đức tin dẫu rằng Ngươi (Muhammad) rất muốn (điều tốt đẹp cho họ).} (Chương 12 – Yusuf, câu 103).

Hadith 430: Ông Abu Musa Al-Ash’ary thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (swt) nói:

 “Khi vào Ngày Phán Xét, Allah đưa đến cho mỗi người Muslim một người Do Thái hoặc một người Thiên Chúa, người Muslim nói: đây là điều mà ngươi đã từng cho rằng ngươi không vào Hỏa Ngục.” (Muslim).

Trong một lời dẫn khác:

 “Vào Ngày Phán Xét, những người Muslim mang tội lỗi đến to như những quả núi nhưng Allah đã tha thứ cho họ.”

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết rằng Allah tha thứ tội lỗi cho những người Muslim bằng hồng phúc và lòng nhân từ nơi Ngài, còn những người vô đức tin sẽ bị đày vào Hỏa Ngục cho dù họ có từng làm việc thiện tốt trên thế gian.

Hadith 431: Ông Ibnu Umar thuật lại: Tôi đã nghe Thiên sứ của Allah nói:

 “Vào Ngày Phán Xét, người có đức tin được dẫn đến gần bên Thượng Đế của y rồi Ngài che chắn y lại và phơi bày cho y thấy tội lỗi của y, Ngài nói: ngươi có biết không? Y nói: vâng thưa Thượng Đế của bề tôi, bề tôi biết. Ngài phán: quả thật, TA đã che đậy nó cho ngươi trên thế gian và Ngày hôm nay TA tha thứ cho ngươi. Rồi y được trao cho quyển ghi chép công đức của y.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định lòng nhân từ và khoan dung vô bờ của Allah đối với người có đức tin.

- Hadith cho thấy Allah (swt) luôn che đậy tội lỗi cho những người có đức tin, điều này muốn kêu gọi người có đức tin nên che đậy tội lỗi cho người anh em của mình.

Hadith 432: Ông Abu Huroiroh thuật lại rằng một người đàn ông lỡ hôn một người phụ nữ, y vội tìm đến Thiên sứ của Allah (saw) và trình bài sự việc cho Người mong tìm được lời khuyên. Thế là Allah (swt) mặc khải xuống lời phán:

{Và hãy dâng lễ nguyện Salah giữa hai đầu của ban ngày và một số giờ của ban đêm. Quả thật những điều tốt sẽ bôi xóa những điều xấu. Đó là lời nhắc nhở dành cho những người biết lưu tâm.} (Chương 11 – Hud, câu 114).

Người đàn đó hỏi Thiên sứ của Allah (saw): Thưa Thiên sứ của Allah, lời này dành cho tôi à?

Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Dành cho tất cả cộng đồng tín đồ của Ta.” (Albukhari, Muslim).

* Giải thích một số nội dung:

Người đàn ông được nói trong Hadith là người thuộc dân Ansar, tên Ka’ab bin Amru, tên thường gọi là Abu Al-Yasr.

* Bài học từ Hadith

- Hadith khẳng định lễ nguyện Salah bôi xóa các tiểu tội.

Hadith 433: Ông Anas bin Malik thuật lại: Một người đàn ông đến gặp Thiên sứ của Allah, nói: Thưa Thiên sứ của Allah, tôi đã làm tội, Người hãy áp dụng hình phạt đối với tôi đi. Lúc đó đến giờ lễ nguyện Salah nên y đã dâng lễ nguyện Salah cùng với Thiên sứ. Sau khi lễ nguyện Salah xong, người đàn ông đó lại nói: Thưa Thiên sứ của Allah, tôi đã làm tội, Người hãy áp dụng hình phạt đối với tôi theo Kinh sách của Allah đi.

Thiên sứ của Allah (saw) nói:

“Ngươi có dâng lễ nguyện Salah cùng với mọi người không?”

Người đàn ông trả lời: Có.

Thiên sứ của Allah (saw) nói:

“Quả thật, ngươi đã được tha thứ.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith này cũng mang ý nghĩa tương tự như Hadith vừa nêu trên. Và người đàn ông trong Hadith được cho là Ka’ab bin Amru – Abu Al-Yasr.

Hadith 434: Ông Anas bin Malik thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Quả thật Allah hài lòng với người bề khi ăn một miếng ăn y nói Alhamdulillah và khi uống một hớp nước y nói Alhamdulillah.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith kêu gọi người tín đồ Muslim nói Alhamdulillah sau khi ăn và uống bởi việc làm đó sẽ được Allah hài lòng; và khi Ngài hài lòng thì Ngài sẽ ban thêm hồng phúc.

Hadith 435: Ông Abu Musa thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Quả thật Allah, Đấng Tối Cao dang tay của Ngài ra vào ban đêm để đón nhận sự sám hối của những ai làm tội lỗi vào ban ngày và Ngài dang tay của Ngài ra vào ban ngày để đón nhận sự sám hối của những ai làm tội lỗi vào ban đêm cho tới khi mặt trời mọc từ hướng Tây. (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết rằng Allah luôn đón nhận sự sám hối của bề tôi mỗi ngày và mỗi đêm.

- Hadith kêu gọi người bề tôi mau mau quay đầu sám hối trước khi mặt trời mọc lên từ phía hướng Tây, bởi vì khi mặt trời mọc tên từ phía hướng Tây là đấu hiệu cuối cùng của giờ Tận Thế, sau dấu hiệu này, giờ Tận Thế sẽ được dựng lên. Đó là thời khắc Allah không còn chấp nhận sự sám hối của bất kỳ ai, cánh cửa sám hối được đóng lại một cách hoàn toàn.

Hadith 436: Ông Abu Najih Amru bin Abasah Assulami thuật lại: Trong thời Jahiliyah, tôi đã nghĩ rằng những người thờ cúng bục tượng là những người đi trên lầm lạc. Rồi chẳng bao lâu thì tôi nghe ở Makkah có một người đàn ông đang truyền giáo. Thế là tôi cưỡi con lạc đà của tôi đi đến Makkah để gặp người đàn ông đó. Khi tôi đến Makkah thì tôi biết tin rằng người đàn ông đó tức Thiên sứ của Allah đang lẫn trốn vì bị người dân đàn áp. Tôi âm thầm tìm cách đi gặp Người. Khi tôi gặp Người tôi hỏi: Ông là ai? Người nói: “Ta là Nabi”. Tôi nói: Nabi là gì? Người nói: “Allah cử phái Ta đến”. Tôi nói: “Ngài cử phái ông mang đến điều gì?”. Người nói: “Ngài cử Ta đến để hàn gắn tình thân tộc, phá hủy các bục tượng, và thờ phượng một mình Allah duy nhất không tổ hợp với Ngài bất cứ điều gì”. Tôi nói: Ai đang ở cùng với ông đây? Người nói: “Một người tự do và một người nô lệ”. Lúc đó đang ở cùng với Người là ông Abu Bakr và Bilal. Tôi nói: Quả thật, tôi sẽ theo ông. Người nói: “Quả thật, ngươi không thể làm vậy trong ngày hôm nay, chẳng lẽ ngươi không thấy hoàn cảnh của Ta và hoàn cảnh của người dân sao? Tuy nhiên, ngươi hãy trở về với gia đình ngươi, khi nào ngươi nghe Ta công khai lộ diện trước dân chúng thì ngươi hãy đến tìm Ta”. Thế là tôi quay về nhà. Rồi sau đó trong lúc tôi đang ở nhà cùng với gia đình thì tôi nghe tin Thiên sứ của Allah đến Madinah. Tôi đã hỏi thăm mọi người lúc Người đến Madinah và một số người trong gia đình tôi đã trực tiếp đến Madinah. Khi họ trở về thì tôi hỏi thăm họ: người đàn ông đến Madinah đã làm gì? Họ nói: người dân nhanh chân đến với người đàn ông đó trong khi người dân của y ở Makkah muốn giết y nhưng đã không thể. Vậy là tôi đến Madinah, tôi vào gặp Người và nói: Thưa Thiên sứ của Allah, người có biết tôi không? Người nói: “Có, ngươi là người đã gặp Ta ở Makkah”. Tôi nói: Thưa Thiên sứ của Allah, xin Người hãy dạy tôi những điều mà Allah đã dạy Người và những điều mà tôi không biết, nhưng trước tiên Người cho tôi biết về lễ nguyện Salah? Người nói: “Ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah Fajr, rồi ngưng cho tới khi mặt trời mọc lên cao khoảng một sào, bởi vì khi mặt trời mọc vào thời điểm đó là nó mọc giữa hai sừng của Shaytan, và đó là thời điểm mà những người vô đức tin cúi đầu quì lạy nó. Sau đó, ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah bởi lễ nguyện Salah trong khoảng thời gian đó được các Thiên Thần đến làm chứng. Khi mặt trời đứng bóng thì ngươi hãy ngưng lễ nguyện Salah bởi đó là lúc Hỏa Ngục được đốt nóng lên. Rồi khi mặt trời nghiêng bóng thì ngươi hãy dâng lễ nguyện Salah bởi lễ nguyện Salah trong khoảng thời gian đó được các Thiên Thần đến làm chứng. Thời gian đó kéo dài đến khi người dâng lễ nguyện Salah Asr. Sau đó, ngươi hãy ngưng cho tới khi mặt trời lặn vì lúc mặt trời lặn là nó lặn giữa hai cái sừng của Shaytan và đó là thời điểm những người vô đức tin cúi đầu quì lạy nó”. Tôi nói: Thưa Nabi của Allah, xin Người hãy nói cho tôi nghe về Wudu’? Người nói: “Một người làm Wudu’, khi y súc miệng, súc mũi, tỗi lỗi trên gương mặt của y sẽ đi ra theo miệng và mũi, rồi khi y rửa mặt giống như Allah ra lệnh thì tội lỗi trên gương mặt y sẽ đi ra theo đường quay hàm cùng với nước, rồi khi y rửa tay đến cùi chỏ thì tội lỗi trên tay của y sẽ đi ra theo các đầu ngón tay của y cùng với nước, rồi khi y lau chùi đầu thì tội lỗi trên đầu y sẽ đi ra theo các sợi tóc của y cùng với nước, ròi khi y rửa đôi bàn chân đến mắt cá chân thì tội lỗi trên đôi chân của y sẽ đi ra theo các đầu ngón chân của y cùng với nước, rồi khi đứng dâng lễ nguyện Salah thì Allah sẽ ca ngợi và khen y và khoe y với những ai ở nơi Ngài và Ngài làm cho tấm lòng của y luôn hướng đến Ngài, tội lỗi của y sẽ không còn nữa giống như hiện trạng của ngày y mới lọt lòng mẹ.”

Khi ông Amru bin Abasah thuật lại Hadith này cho ông Abu Uma-mah, một người bạn đạo của Thiên sứ thì ông Abu Uma-mah nói: Này Amru bin Abasah, hãy xem lại những gì ông nói, chẳng lẽ toàn bộ sự việc lại được cho một người trong một lần duy nhất? Ông Amru nói: Này Abu Uma-mah, quả thật tôi đã lớn tuổi rồi, xương cốt tôi đã yếu, tuồi đời tôi sắp hết, tôi cần gì phải nói dối cho Allah và Thiên sứ của Ngài. Tôi không những nghe những lời này từ Thiên sứ của Allah một lần, hai lần, ba lần mà đến bảy lần. (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Thiên sứ của Allah đã bảo ông Abu Najih trở về nhà với Islam của ông vì sợ điều nguy hại xảy đến với ông, có thể đó là điều tốt khi người Muslim vẫn còn yếu thế.

- Hadith cho thấy rằng người tín đồ phải hỏi những người hiểu biết giáo lý để học hỏi.

- Hadith cho thấy Wudu’ và lễ nguyện Salah bôi xóa các tiểu tội.

- Hadith trình bày về các giờ giấc cho lễ nguyện salah.

Hadith 437: Ông Abu Musa Al-Ash’ary thuật lại rằng Thiên sứ của Allah (saw) nói:

 “Quả thật khi nào Allah muốn thể hiện lòng nhân từ cho một cộng đồng bề tôi nào của Ngài thì Ngài sẽ lấy vị Nabi của Ngài đi trước và Ngài để nó tồn tại giữa các thế hệ trước và các thể sau; còn khi nào Ngài muốn hủy diệt một cộng đồng nào đó thì Ngài sẽ trừng phạt họ lúc vị Nabi của họ vẫn còn sống, Ngài sẽ hủy diệt họ trước sự chứng kiến của vị Nabi đó khi mà họ đã phủ nhận và bất tuân Người.” (Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith cho biết rằng cộng đồng tín đồ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trong việc kiên nhẫn sau khi vị Nabi của họ đã ra đi.

- Hadith muốn nói rằng mặc dù vị Nabi của chúng ta đã ra đi nhưng đó là hồng phúc của Allah ban cho chúng ta vì khi chúng ta kiên nhẫn và bên trí trên tôn giáo của Ngài khi mà vị Nabi của Ngài không còn tại thế thì điều đó nói lên sự thành tâm của người tín đồ đối với Ngài là đích thực và Ngài sẽ ban cho họ nhiều ân phước.

Đăng nhận xét

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Mới hơn Cũ hơn
Hãy chia sẽ bài viết đến mọi người⭒♡⭒
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN TRANG WEB