Chương 58: Được phép nhận hỗ trợ nhưng không tham lam

 Được phép nhận hỗ trợ nhưng không tham lam

Hadith 535: Ông Salim thuật lại từ cha của ông Abdullah rằng ông Umar bin Khattaab (tức ông nội của ông Salim) nói: Thiên Sứ của Allah đưa cho tôi một phần hỗ trợ, tôi nói với Người: Người hãy đưa cho ai đó cần hơn tôi. Người nói:

 “Anh hãy nhận lấy nó, nếu có phần nào từ nguồn tài sản này được mang đến cho anh trong lúc anh không là người quản lý cũng không phải là người xin thì anh hãy nhận lấy nó, còn những gì được mang đến cho anh ngoài hai trường hợp đó thì anh chớ đi dục vọng của bản thân mình.” (Albukhari, Muslim).

* Bài học từ Hadith

- Hadith khuyến khích nhận lấy phần lộc dù không phải là người nghèo.

- Hadith khẳng định được phép nhận lấy phần hỗ trợ nếu như nó đến không phải do xin hay do bản thân có liên quan đến nguồn hỗ trợ đó.

Mới hơn Cũ hơn